Navn

Adresse

Post nr    sted

E-post:

Mobil:

Kundenr.:

Måler-nr:

Målepunkt:

«Din nettleverandør»

Stabburveien 18

1617 Fredrikstad

                                                                                                                Ytre Enebakk 00.00.2017

Jeg viser til skriv om nye AMS strømmåler der «ditt nettselskap» informerer forespeilet installasjon i januar 2017.

Dagens avlesning av analoge strømmålere skjer i dag med et minimum av kostnader for kraftleverandørene og bør beholdes som de er.

AMS forskriften er forsøk på et udemokratisk kupp. Jeg som borger er ikke spurt i forkant. Ingen politiske partier har sagt at de ønsker å medvirke til at AMS målere skal installeres i norske hjem.  Likevel gjør myndighetene alt for å tvinge folk til å godta smartmålere.

AMS forskriften utarbeidet av Norges Vassdrags og energidirektoratet på bakgrunn av et EU direktiv er tøv og forsøk på maktovergrep.

Norske borgere er ikke pålagt å installere AMS målere mot sin vilje.

Utrullingen i Tyskland har lenge vært på vent pga sterk motstand fra befolkningen.  Den avviker vesentlig fra distribusjonsstrategien til andre land i – dette skal norske myndigheter ta inn over seg.

I Tyskland vil det for storforbrukere med gjennomsnittlig årlig forbruk på over 10.000 kWh være nødvendig å installere smarte meter. Denne terskelen blir senket til 6000 i kWh i 2020, som gjelder for ca 15% av strømforbrukere. FLERTALLET av tyske husholdninger derimot vil forbli upåvirket, gitt at gjennomsnittlig forbruk er på rundt 3.500 kWh. De vil få tilbud om teknologien (AMS måler) men altså ikke obligatorisk. I AMS-forskriftens Kapittel 4. § 4-1 står det at nettselskapene ikke har plikt til å innstalere AMS dersom forbruket er lavt og forutsigbart – men dette gjøres altså ikke forbrukerne oppmerksomme på.  

Frankrikes borgere ønsker heller ikke smartmålere og landets nasjonale miljø- og sikkerhetsbyrå, Anses, vil sende inn en rapport til regjeringen på el-overfølsomhet ved utgangen av 2016.

Da jeg har lest og satt meg inn i dokumentasjon med fakta som påviser stor risiko for installasjon av AMS måler opplever jeg det som et dypt tillitsbrudd at norske myndigheter har iverksatt overgang til smartmålere som grunnlag for en «enklere hverdag». ̧«Jeg som mor med ansvar for hverdag og helse til 3 barn ser det som min plikt å hindre at min familie» utsettes for maktovergrep samt potensielt helseskadelig strålingseksponering.

Det er særlig tre faktorer ved AMS målere som utgjør en fare for meg «og mine barn.

HELSERISIKO

Målerne sender mikrobølget, kraftig modulert stråling i form av «partikkel-skurer». Slike skurer inneholder lavfrekvent stråling i tillegg. WHOs kreftinstitutt IARC har klassifisert begge disse frekvensområdene som mulig kreftfremkallende (klasse 2B) (IARC 2002, IARC 2011), og mange forskere mener de burde klassifiseres strengere. Også Europarådet (2011) har kommet med sine sterke advarsler og oppfordret til rask reduksjon av slik eksponering i stedet for en økning, som vi nå får. Innføring av «smartmålere» er altså et stort skritt i feil retning.

Dere som kraftselskap vet kanskje ikke at grenseverdiene måler faren for akutt oppvarming, ikke faren for skadelige langtidsvirkninger og at grenseverdiene derfor ikke er relevant målestokk for biologiske virkninger blant forbrukere også om natten når cellene skal reparere dagens DNA skader.

Den seneste offentliggjøring av en omfattende analyse av 100 forskningsstudier viser overbevisende at trådløs utløser oksidativt cellestress og invaliderende for 8-10 %. Den nye rapporten øker dessuten mistanken om en sammenheng mellom radiofrekvent stråling og kreft.

Kloden rundt rapporteres det nå om folk som blir syke eller føler ubehag etter at «smartmålere» ble installert. De alvorlige plagene er i form av høyere puls, økt hjerterytme, tiltagende nervøsitet, søvnproblemer  og økt forekomst av kreft og sist men ikke minst forandringer i DNA.

Forskningsresultater rapporterer en rekke nye plager – søvnløshet, hodepine, tinnitus, utmattethet, vansker med å tenke, dysestesi (unormale følelser i huden) og omtåkethet (Lamech 2014).

Smartmåler vil måle når individet våkner opp og slår på lysbryter, hvor lenge og når personen er hjemme, hvilket elektrisk utstyr hjemmet har, antall pc typer kjøleskap osv. I er det bestemt at Staten skal ha minst mulig innsyn i borgernes private sfære. Staten skal avstå fra å gjøre andre inngrep i borgernes privatliv og kommunikasjonsfrihet med mindre inngrep er strengt nødvendig.

På Datatilsynets sider får jeg bekreftet omfanget av skadene en AMS måler kan bety for mitt privatliv. Det står at analysen av bruksmønsteret kan være nyttig for å analysere strømforbruk med tanke på strømsparing. Men brukmønstrene kan også bli brukt til andre ting som markedsføring og reklame.

Politiet, skattemyndighetene, forsikringsselskaper, utleiere, arbeidsgivere og andre tredjeparter kan også være interessert i informasjon om det personlige strømforbruket.

Her er det en reell fare for misbruk av personopplysninger og dette er en snikinnføring for å erstatte skrinnleggelsen av Datalagringsdirektivet også initiert av EU og planlagt iverksatt i i 2012. Etter EU-domstolens dom den 8. april 2014 har Regjeringen stanset arbeidet med direktivet.

Den 11.april 2014 gjorde Regjeringen Solberg det klart at innføringen av direktivet i norsk rett legges på is, men la til at Regjeringen vil komme tilbake med et om datalagring senere. Det ser ut som at det er smartmålerne som skal sørge for å hente inn opplysninger og det er et brudd på vårt personvern!

Datatilsynet sier tydelig at det finnes definerte rammer for hvordan personopplysninger som samles inn ved hjelp av automatiske målesystemer kan brukes. Det europeiske personvernombudet, The European Data Protection Supervisor (EDPS), advarer likevel mot at denne informasjonen kan misbrukes hvis den ikke sikres forsvarlig. EDPS anbefaler at selskapene må innhente samtykke fra forbrukerne før nettselskapet bruker informasjonen fra slike målere brukes til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre virksomheten.

Dette er urovekkende.

BRANNRISIKO

I Canada ble det i 2014 meldt at 105000 smartmålere skulle tas ned etter flere eksplosjoner og myndighetene konkluderte med at det utgjorde en så stor fare for borgerne at det ikke lenger var forsvarlig å bruke dem.

Jeg har ringt servicekontoret og meddelt mine bekymringer. Når jeg konfronterer vedkommende med risikoen får jeg beskjed om at hun kun er «satt til å ta i mot henvendelser». Det høres ut som en som har fått en replikk; «staten har bestemt og alle skal få installert smartmåler.»

Dette har toner av Nürnbergprosessen – soldater og offiserer utførte ordre og forsøkte ansvarsfraskrivelse uten noen form for egenhendig kritisk gjennomgang av informasjon og risiko. Jeg opplever «Ditt Nettselskap» og «Leverandør for installasjon» på samme måte.

OPPSUMMERING

Alle disse usikre momentene rundt smartmålere som i høy grad påvirker menneskets privatliv, helse og gjør at jeg ikke er i tvil. Jeg skal ikke ha smartmåler i nærheten av mitt hjem og kommer til å informere naboer og lokalsamfunnet om mine funn. Det er stadig flere som stiller seg bak.

Det gjør meg svært betenkt at myndighetene ignorerer alle disse momentene.

La det ikke gå prestisje i smartmålere, men unngå smartmålerinstallasjon i flest mulig tilfeller før helsemessige skadevirkningene skjer, for de vil komme på lik linje med rapporter fra hele verden.

Jeg vil sterkt anbefale «Ditt Nettselskap» om å vise samfunnsansvar i en situasjon der staten og politikerne har sviktet grovt, ved å forsøke å begrense de programmerte skadevirkningene av smartmålerinstallasjon. I første omgang innebærer det å gi enkelt fritak for vi som ikke ønsker smartmåler i våre hjem.

I forskriften om smartmålere – som det pussig nok har vist seg at mange ansatte i nettselskaper ikke kjenner til – står det i AMS-forskriftens Kapittel 4. § 4-1:

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:

a)        forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart

b)        installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker

I mitt tilfelle er både punkt a) og punkt b) oppfylt. Dette innebærer at det etter loven IKKE foreligger noe  grunnlag for «Ditt Nettselskap» til å forsøke å få smartmåler installert i mitt hjem, med de fordeler og reduserte kostnader for «Ditt Nettselskap» som dette også vil medføre.

Vennligst bekreft datert mottak av dette brev (pr. epost vil være tilstrekkelig) og registrer i «Ditt Nettselskap» sine systemer at Kundenr.:…….  Måler-nr: ……… Målepunkt: ……… skal beholde analog strømmåler med de fordeler dette medfører for begge parter.

Vennlig hilsen

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.