SMITTEVERNLOVEN SAMT DIVERSE ANG SMITTEVERN……04.06 2023.

ET LITE UTDRAG ANG SMITTEVERN! https://www.regjeringen.no/contentassets/60d25061b3aa444a9fb3732e51d9a8fb/horingsnotat-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-smittekarantene-og-helsebered.pdf https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55 https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/lovverk-og-smittevern/ https://snl.no/smittevernloven https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/andrepublikasjoner/smittevernloven_generell_innfoering_ik-0895.pdf https://www.bvhn.no/smittevernloven.568832.no.html https://www.statsforvalteren.no/agder/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/smittevernloven-og-lokale-forskrifter/ https://www.helsebiblioteket.no/innhold/lenker/lover-og-regler/lov-om-vern-mot-smittsomme-sykdommer-smittevernloven