NOU 2023: 25

Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken mot 2050 Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. august 2021 Avgitt til Klima- og miljødepartementet 27. oktober 2023 Utredningen ser på hvordan Norge kan[Les mer...]