BENT JENSEN, PROFESSOR, DR. PHILOS: «VÅR SIVILISASJON ER SNART OVER!»

Han hevder:

«Våre foreldre og besteforeldre og tallrike generasjoner før dem skapte disse enestående frie, velordnede og velstående samfunnene, men din og min generasjon har satt alt over styr. Og skaden vi har forvoldt, er irreversibel/ ikke mulig å snu som samfunnsforskerne sier. Vi har passert det punktet der avviklingen av Europas nasjoner kunne endevendes eller snues. Nå kan vi bare beskrive og forsøke å forklare hvordan og hvorfor bare én generasjon av europeere bar seg ad med at ødelegge 1.000 års kultur.

Det Europa, som du og jeg vokste opp i, snart vil være forsvunnet og erstattet av noe helt annet som ingen europeere for bare en generasjon siden kunne forestille seg. Et Europa som ikke lenger vil være gjenkjennelig, og et Europa som ikke er Europa. Den helt basale faktor er demografien.

Her er noen årsaker:

1. MANGLENDE REPRODUKSJON. Europeerne gidder ikke mer å reprodusere seg selv. I Norge, som har få etnisk norske innbyggere, har allerede 25 prosent av alle barn som fødes, utenlandske foreldre. Det fødes derfor alt for få europeiske barn, og de europeiske befolkninger skrumper. Europeerne har mistet det mest fundamentale overlevelsesinstinkt. Det er et historisk enestående fenomen. En firedel av tyske kvinner – i de store byer en tredjedel – vil ikke ha barn, og aborttallene øker. Tysklands flere millioner tyrkere vil derimot være mer enn fordoblet i 2020. Ifølge FN- og EU-prognoser vil Tysklands nåværende befolkning på godt 80 millioner skrumpe ned til kun 60 millioner i 2050, og herav vil tyrkerne og andre muslimer utgjøre en stadig stigende andel, inntil de utgjør flertallet før århundreskiftet. Italia vil skrumpe med 20 millioner til 37 millioner og Spania med 10 millioner til kun 28 millioner. I de østeuropeiske land inklusive Russland og Ukraina ser det enda verre ut.

2. MASSIV OG LANGVARIG FREMMEDKULTURELL IMMIGRASJON. Den andre vesentlige faktor er innvandringen. Europeiske land har i historiens løp mottatt – og på kort tid integrert – innvandrere fra andre europeiske land: tyskere, svensker, jøder og hugenotter er innvandret til Danmark og har vært en gevinst for landet. Men vår tids innvandrere fra islamske land er av et helt annerledes omfang, og de vil ikke integreres. De tar sin religion med fra Midtøsten, Nord-Afrika og Pakistan for å kunne leve isolert i egne ghettoer, så de ikke påvirkes av vertslandenes kultur. Og deres tall vokser eksplosivt, fordi de får langt flere barn enn europeerne. I Frankrike med seks millioner muslimer og i Nederland er den muslimske befolkning mer enn fordoblet siden 1980. Er du klar over at mange tyske byer har en muslimsk befolkning på 30-35 prosent? Det samme gjelder engelske og franske byer. I Tyskland var der i 1960 under 7.000 muslimer, i dag er der fem millioner! En lang rekke tyske byer vil få muslimsk flertall innenfor en overskuelig periode. 160.000 høyt utdannede tyskere forlater hvert år landet. I Bruxelles og mange andre europeiske byer er over halvdelen av nyfødte barn for lengst muslimske. I Birmingham er der flere moskéer enn kirker.

De europeiske velferdsstaters ødeleggelse blir det uunngåelige resultat. De virker naturligvis som en magnet på de millioner av mennesker i Midtøsten, Nord-Afrika og andre steder. Man har rett til bolig, gratis barnehage, legehjelp, undervisning og utdannelse. For nylig kunne man på tv stifte bekjentskap med en palestinsk kvinne med syv barn, som har bodd i 21 år i Danmark uten å ha lært å lese og skrive – og formentlig uten noensinne å ha arbeidet.

De utgjør en enorm byrde og legger beslag på en uforholdsmessig stor del av de sosiale budsjetter. Vi vet fra økonomiske beregninger at det er kun innvandrere med utdannelse som medfører en økonomisk nettogevinst, og som er i beskjeftigelse fra dag én; og som forlater landet igjen, når de ikke lenger arbeider. I stedet mottar Europa millioner av mennesker uten utdannelse. Mange av deres barn får heller ikke utdannelse. Det går ut over dem som ved hardt arbeid har bygget opp landet og finansiert overflødighetshornet av velferdsgoder. Husker du, at det ikke lenger var råd til, at de gamle i flere byer ikke kunne få en festlig juleaften på pleiehjemmet?

Vi er bare ved begynnelsen. I kraft av de voldsomme forskyvninger som også fremover vil skje i befolkningssammensetningen med færre og færre europeere og flere og flere muslimske innvandrere og etterkommere, vil de europeiske lands økonomier skrumpe. Der blir et mindre bruttonasjonalprodukt pr. innbygger. Andelen av produktive og innovative mennesker vil falle, mens andelen av lav- eller minusproduktive vil stige kraftig. Samtidig vil utgifter til sosiale foranstaltninger, til politi, rettsvesen og kriminalomsorg fortsatt vokse. Skatter og avgifter på de produktive må heves for å finansiere denne de facto destruksjon av de europeiske velferdsstater.

3. SNILLISME OG NAIVITET I VEST-EUROPAS STATER. En tredje avgjørende faktor er demokratiet eller rettere den demokratiske rettsstat, som europeerne med rette er stolte av. Den gir borgerne en frihet og en rettssikkerhet som ikke kjennes i de rettsløse land der innvandrerne og deres etterkommere kommer fra. Her er det politistater med klanvelde, korrupsjon og undertrykkelse. Demokratiet er en fin styreform, og rettsstaten et uvurderlig gode, men dens institusjoner er skapt av og for demokratiske og lovlydige europeiske borgere. Rettsstaten kommer til kort over for de enorme og voksende utfordringer over en bred front, for Europa står midt i som følge av den islamske masseinnvandring.

4. DUMSNILLE INTERNASJONALE LOVER. En fjerde faktor er det nettet av lover, direktiver og internasjonale konvensjoner, som europeiske politikere har spunnet sine stater inn i, og som nå forhindrer dem i å gripe inn over for selv helt åpenlyse kriminelle handlinger. Eller sånn sier de europeiske politikere i det minste selv. Det kan jo også være at de bare bruker konvensjonene som en unnskyldning for ikke å foreta seg noe som nytter. Tilsynelatende er det ikke engang mulig for europeiske stater å forhindre illegal innvandring. Det er likeledes ifølge politikerne heller ikke mulig å utvise sterkt kriminelle personer som ikke har dansk statsborgerskap. Selv terrorister og personer, som er ettersøkt for mord, blir beskyttet av konvensjonene. Personer som går i krig mot våre soldater og vårt politi, må ikke røres.

Nå og da foretar politikerne kosmetiske endringer, men blir så omgående av eksperter og medier utsatt for en trommeild av beskyldninger for å savne anstendighet, medmenneskelighet og nestekjærlighet. Den tid er jo også for lengst inntruffet, hvor de islamske innvandrere kan være avgjørende for utfallet av et valg til de europeiske lands parlamenter. For nylig iscenesatte politikerne seg selv i en patetisk marsj mot terror, hvor representanter for muslimske terrorregimer deltok – en både kvalmende og gratis gestus. For politikerne ønsker jo ikke at gjøre noe seriøst med de trusler, som de kunne avverge, hvis de bare ville.

5. MEDIENE SOM STORT SETT ER VENSTREORIENTERTE. Mediene er et femte problem. Især de elektroniske såkalte Public service-tv-kanaler har utviklet seg til en slags politiske partier som ganske visst er uten noe folkelig mandat, men som i egen selvforståelse har rett til å sette den politiske dagsorden og bestemme, hva som skal, og hva som ikke må diskuteres. Og da alle undersøkelser entydig viser at disse medier beherskes av venstreorienterte, skaper de en permanent forvridning av den offentlige debatt om alvorlige samfunnsanliggender, herunder Europas undergang.

6. TÅPELIGE VELGERE OG FEIGE POLITIKERE. Man sier at folk får de politikere som de fortjener. Det er under alle omstendigheter velgerne som ved valg etter valg stemmer på de politikere som ved deres lettsindige politikk har lagt grunnen til den kommende katastrofe, og som reelt ikke ønsker å gjøre noe for å avverge katastrofen. Derfor går Europa under for øynene våre; altså fordi vi lar de sløve politikerne som vi i vår dumskap velger, styre oss inn i avgrunnen.»

Jeg har skrevet omtrent det samme som dette selv en gang, så jeg er naturligvis enig med Bent Jensen. Jeg hadde i tillegg med et 7. punkt, nemlig raseringen av forsvaret av vår eget land til fordel for deltakelsen i mange USA-ledede kriger som koster oss hundretall av MILLIARDER, i fjerne, barbariske, muslimske kaos-land som ikke holder styr på seg selv på grunn av en grusom islamistisk draps-ideologi som tar av dage i snitt 529 mennesker daglig.

Denne ideologien importerer vi frivillig til Vest-Europa og Norge. På sikt sager vi derfor selv over grenen våre etterkommere sitter på. Forstå det den som kan.

Legg igjen en kommentar