Gir konsesjon til kraft fra land til plattformer på Troll og Oseberg

Nyhet | Dato: 26.03.2021

Olje- og energidepartementet har fredag 26. mars gitt Equinor konsesjon etter energiloven og havenergilova for å tilknytte plattformer på Troll- og Oseberg-feltet til kraftnettet på Kollsnes.

Konsesjonen er gitt med vilkår som innebærer at strømoverføringen fra land til de plattformene på Troll og Oseberg som nå får konsesjon kan kobles ut blant annet ved feil i nettet eller når ledninger kobles ut for vedlikehold. Dette etter forslag fra Statnett og i tråd med innstilling fra NVE.

Når selskapene nå ønsker å forsyne plattformene med kraft fra land, kreves det også godkjent endret plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven.

Equinor – Kraft fra land til Troll B og C, Oseberg Feltsenter og Oseberg
Sør

 1. Bakgrunn
  Equinor ASA (Equinor) søkte 21. desember 2018 på vegne av rettighetshaverne i Troll Unit,
  om konsesjon for en kabel fra land til Troll B- og C-plattformene i Nordsjøen og nødvendige
  høyspenningsanlegg på land. I tilleggssøknad av 10. januar 2019 ble søknaden oppdatert
  med et nytt alternativt landtak. Anleggene omfatter kraftforsyning fra Kollsnes i Øygarden
  kommune og består av en ny transformatorstasjon, jordkabel fra eksisterende
  transformatorstasjon og en ca. 98 km lang vekselstrømkabel fra ny transformatorstasjon til
  plattformene.
  Den 12. juni 2019 og 19. mars 2020 søkte Equinor på vegne av rettighetshaverne i Oseberg
  Area Unit, om konsesjon for kabel fra land til plattformene Oseberg Feltsenter og Oseberg
  Sør, inkludert nødvendige høyspenningsanlegg på land. Det ble primært søkt om en ca. 120
  km vekselstrømkabel i samme trasé og nødvendig høyspenningsanlegg i samme
  transformatorstasjon, som omsøkt for kabler til Troll B og C-plattformene. Alternativt ble det
  søkt om tilsvarende egne anlegg for Oseberg Sør og Oseberg Feltsenter.
  Anleggene innenfor grunnlinjen krever konsesjon etter energiloven, mens anleggene utenfor
  krever konsesjon etter havenergilova. Olje- og energidepartementet (OED) ba i e-poster av
 2. februar 2019 og 13. desember 2019 NVE om å sende felles innstilling for søknadene. NVE
  sendte søknadene på høring henholdsvis 18. januar 2019 og 29. august 2019. NVE mottok
  totalt ti høringsuttalelser til søknad om elektrifisering av Troll B og C, og åtte høringsuttalelser
  til søknad om elektrifisering av Oseberg, hvorav to av uttalelsene var felles for de to
  søknadene. Uttalelsene, med Equinors kommentarer, er referert i NVEs Bakgrunn for
  innstilling pkt. 2.2. Ingen høringsparter motsetter seg at det gis konsesjon eller har
  innvendinger mot hovedtrekkene i anleggsutformingen. Statnett opplyser at driftssituasjonen
  Ifølge liste
  D

i området allerede er anstrengt, og at det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte de
omsøkte anleggene til dagens nett.
I tillegg til den planlagte forbruksøkningen på Kollsnes foreligger det også andre planer om
økt forbruk i bergensregionen, blant annet knyttet til ulike prosjekter for industri og
næringsutvikling. På denne bakgrunn har Statnett utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU)
med ekstern kvalitetssikring for Bergen og omland. KVUen ble oversendt OED i november
2020, og departementet skal på ordinær måte gi en prosessledende uttalelse til behovet for
tiltak og det anbefalte konseptet før Statnett kan melde og konsesjonssøke eventuelle tiltak.
I eget brev har Statnett vurdert mulighetene for tidlig tilknytning av de omsøkte anleggene til
eksisterende nett på særskilte og midlertidige vilkår. For detaljer viser departementet til
NVEs innstilling, som ble oversendt 8. april 2020 til departementet. NVE anbefaler at det gis
konsesjon til de omsøkte anleggene for kraftforsyning av Troll B- og C-plattformene, Oseberg
Feltsenter og Oseberg Sør-plattformen i tråd med forslag til anleggskonsesjon med vilkår.
Olje- og energidepartementet sendte NVEs innstilling på høring 20. mai 2020.
Departementet mottok 8. juni 2020 merknader fra Vestland fylkeskommune, og 23. juni 2020
felles uttalelse fra Vest Næringsråd, Nordhordland Næringslag og Bergen Næringsråd.
Begge høringspartene mener elektrifisering av plattformene hindrer ny næringsutvikling i
området, som på sin side også vil kunne bidra til reduserte klimagassutslipp. Av konkrete
områder og potensielle prosjekter nevner fylkeskommunen satsing på CO2-fangst i
Øygarden, hydrogenproduksjon på Kollsnes og industrisamarbeidet Green Spot Mongstad.
Høringspartene er bekymret for at konkurransefortrinnet som regionen kan ha ved å være
tidlig ute med slike prosjekter, går tapt dersom det ikke er tilstrekkelig kraft tilgjengelig i
området. Det er opplyst i høringsuttalelsene at mange nye prosjekter har fått beskjed fra
Statnett om at det ikke er driftsmessig forsvarlig at de tilknyttes nettet. Det vises til at det er
uttrykt ønske om til sammen 700 MW til industriell virksomhet i bergensområdet, hvorav
prosjekter på til sammen 600 MW skal ha fått avslag. Fylkeskommunen mener allerede
påbegynte prosjekter for utbedring av nettet bør ferdigstilles før Troll B og C og Oseberg
Feltsenter og Oseberg Sør tilknyttes.
I innstillingen skrev NVE at det vil være fornuftig å vurdere hvorvidt en tilknytning med
systemvern kan bli en varig løsning. I høringsuttalelse av 29. juni 2020 skrev Statnett at det
etter deres vurdering ikke vil være driftsmessig forsvarlig å gjøre de særskilte vilkårene for
tidlig tilknytning permanente. Det vil gi en krevende driftsituasjon som det etter Statnetts
vurdering ikke er tilrådelig å gjøre permanent.
Equinor har bedt om at det i konsesjonsvedtaket åpnes for at kabelgrøften forberedes for
inntil 4 kabler. Dette for blant annet å legge til rette for at Noaka, en ny stor utbygging mellom
Alvheim- og Osebergfeltene, eventuelt skal kunne benytte samme kabelgrøft som Troll B og
C, Oseberg Sør og Oseberg feltsenter. Selskapene planlegger å sende inn utbyggingsplan
for utbygging høsten 2022 med produksjonsstart i 2027. Rettighetshaverne i Noaka er i
Side 3
dialog med Statnett om nettilknytning, men Noaka har ikke meldt planer om tilknyting til NVE
enda.

 1. Departementets vurdering
  2.1. Innledning
  I departementets vurdering av om konsesjon etter energiloven § 3-1, jf. § 1-2 skal gis, må
  fordelene og ulempene ved det omsøkte tiltaket veies opp mot hverandre. Skader, ulemper
  og nyttevirkninger for både allmenne og private interesser skal hensyntas. Det samme
  gjelder for vurderingen etter havenergilova § 3-2, jf. § 1-1.
  Departementet viser for øvrig til at nettselskapene etter energiloven § 3-4 har en plikt til å
  tilknytte nye anlegg for uttak av elektrisk energi. Nettselskapene har rett til å kreve at en
  forbruker venter med å tilknytte seg nettet til det er driftsmessig forsvarlig. Det følger av Ot.
  prp. 62 (2008-2009) at forbruker kan knyttes til nettet tidligere dersom nettselskapet og
  forbuker kommer til en midlertidig avtale i den perioden hvor det ikke er tilstrekkelig
  nettkapasitet, men hvor alternative tiltak kan gjøre tilknytningen driftsmessig forsvarlig.
  Departementet presiserte i forarbeidene at en slik avtale ikke må medføre problemer for
  eksisterende nettkunder eller for leveringskvaliteten og forsyningssikkerheten i kraftsystemet.
  Nettselskapenes tilknytningsplikt må for øvrig sees i sammenheng med de gjeldende reglene
  for tariffering, herunder reglene om anleggsbidrag.
  Equinor søker om konsesjon til to separate sjøkabler ut til plattformene Troll B og C, Oseberg
  Feltsenter og Oseberg Sør, med et samlet kraftuttak på 221 MW fra Kollsnes. Kraftforsyning
  fra land vil gi betydelig reduksjon i CO2- og NOX-utslippene fra de aktuelle installasjonene
  sammenlignet med egenproduksjon av kraft på plattformene.
  I tråd med praksis er sjøkablene fra Troll B til Troll C og fra Oseberg Feltsenter til Oseberg
  Sør ikke behandlet etter havenergilova og tas ut av anleggskonsesjonene sammenlignet
  med NVEs innstilling. Disse anleggene vil bli behandlet i departementets behandling av
  søknad om godkjenning av endret plan for utbygging og drift etter petroleumsloven.
  Departementet bemerker likevel at dersom bruken av disse kablene i fremtiden endres, vil
  departementet kunne vurdere om det er behov for en behandling etter havenergilova.
  2.2. Nettilknytning og forsyningssikkerhet
  Elektrifisering av Troll B og C, Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør vil samlet medføre et økt
  effektbehov på Kollsnes på opp mot 221 MW, og et økt energiforbruk på om lag 1,77 TWh
  gitt en brukstid på 8000 timer i året.
  Statnett har vurdert at det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte de omsøkte anleggene til
  dagens nett og viser til at tilknytning av forbruket kan føre til utfall, redusere
  forsyningssikkerheten til eksisterenede kunder, og vanskeliggjøre drift og utvidelse av
  transmisjonsnettet i området. NVE støtter Statnetts konklusjon om at tilknytning av Troll B og
  Side 4
  C og/eller Oseberg uten tiltak i nettet, ikke er driftsmessig forsvarlig. Statnett har imidlertid
  utarbeidet forslag til vilkår som etter foretaketss vurdering muliggjør tilknytning frem til tiltak
  som gjør tilknytningen varig driftsmessig forsvarlig er etablert, jf. Ot. prp. 62 (2008-2009).
  NVE skriver i sin innstilling at det vil være fornuftig å vurdere hvorvidt en tilknytning med
  systemvern kan bli en varig løsning. Dette som følge av at det ikke ennå er kjent hvilke
  utbedringer av nettet som eventuelt skal gjennomføres og når. NVE mener det bør vurderes
  om vilkårene kan gjøres permanente, dersom det er samfunnsmessig rasjonelt.
  Departementet viser til at Statnett i høringsuttalelse av 29. juni 2020 har opplyst at de anser
  at tilknytning på særlige vilkår vil gi en krevende driftsituasjon i Bergensregionen, som det
  ikke er tilrådelig å gjøre permanent. Departementet mener at Statnetts vurderinger på dette
  punktet bør vektlegges. I tillegg mener departementet at det bør legges vekt på at en
  midlertidig løsning som beskrevet i Ot. prp. 62 (2008-2009) beror på at uttakskunde og
  nettselskap kommer til enighet. Etter departementets vurdering taler også dette for at det bør
  legges vekt på Statnetts vurdering på dette punktet.
  Det foreligger flere planer om økt forbruk i bergensregionen, og i Statnetts KVU for Bergen
  og omland beskrives behovet for å gjøre tiltak i området. I KVUen skisserer Statnett tre
  konsepter for å øke overføringskapasiteten i regionen. To av disse involverer en helt ny 420
  kV-ledning til Kollsnes enten fra Samnanger eller fra Modalen. Det siste konseptet innebærer
  full spenningsheving av eksisterende nett fra 300 kV til 420 kV. Departementet vil på ordinær
  måte komme med en prosessledende uttalelse til behovet for å gjøre tiltak, og til Statnetts
  anbefalte konsept før selskapet kan melde og konsesjonssøke konkrete tiltak. Hvilke nettiltak
  som må være på plass før det er driftsmessig forsvarlig med tilknytning på ordinære vilkår
  avhenger av forbruksutviklingen. Departementet mener at vilkårene må gjelde frem til
  nettsituasjonen for forsyning av bergensområdet og Kollsnes, inkludert Equinors forbruk,
  tilsier at tilknytning på ordinære vilkår er driftsmessig forsvarlig. Statnett avgjør når
  tilknytningen kan skje på ordinære vilkår.
  Departementet mener detaljerte anleggsdata er viktig for å planlegge og drifte kraftsystemet
  på en samfunnsmessig rasjonell måte. Det er nødvendig for Statnett som systemansvarlig å
  ha informasjon om egenskaper under anstrengte driftssituasjoner, og for å kunne modellere
  korrekt dynamisk respons på kraftsystemet. Videre har NVE behov for oppdaterte og
  komplette oversikter over anleggsdata tilknyttet kraftsystemet, for deres arbeid med
  kraftmarkedsanalyser, håndtering av beredskapssituasjoner, kraftsystemanalyser og
  konsesjonsbehandling. Dette gjelder samtlige anlegg som er vekselstrømstilknyttet det
  norske kraftsystemet.
  Statnett skriver i sine retningslinjer til energilovforskriften § 6-1 om rapportering av
  anleggsdata før idriftsettelse: «For offshore anlegg som er direkte vekselstrømstilknyttet det
  norske kraftsystem og som har en anleggskonsesjon etter energiloven for sitt
  tilknytningspunkt, er systemansvarlig avhengig av anleggsdata også for de generatorene
  Side 5
  som er fysisk plassert offshore. Slike generatorer har en elektrisk påvirkning på det øvrige
  kraftsystemet, som kan ha vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av kraftsystemet.»
  Departementet vil derfor sette vilkår om rapportering av anleggsdata for nye og eksisterende
  anlegg på petroleumsinnretningene som er tilknyttet kraftnettet på land.
  Vestland fylkeskommune, Vest Næringsråd, Nordhordland Næringslag og Bergen
  Næringsråd er bekymret for muligheten for etablering av ny næringsvirksomhet.
  En negativ konsekvens av tiltaket vil være at det i en periode kan sette begrensninger for
  andre større prosjekters tilkobling til nettet i området, og eventuelle vilkår som settes i den
  forbindelse. Departementet viser til at det kan oppstå situasjoner der de samlede
  forbruksplanene overstiger overføringskapasiteten i nettet. Departementet viser til at
  nettselskapene er underlagt streng regulering som skal sikre at nettkundene behandles etter
  objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Departementet legger til grunn at nettselskapenes
  praksis for tildeling av nettkapasitet er basert på slike vilkår. Det er for eksempel store
  forskjeller på hvor langt i prosessen de ulike forbruksplanene i regionen har kommet, og i
  grad av sikkerhet for at planene vil realiseres.
  Equinor har i sin søknad også opplyst at de vil ha reserveforsyning fra plattformene i flere år
  fremover. Departementet viser til at Statnett, i tråd med tilknytningsplikten, har utarbeidet
  KVU Bergen og omland på bakgrunn av forbruksplanene i regionen.
  2.3. Tilrettelegging for annet forbruk
  Equinor har bedt om at det i konsesjonsvedtaket åpnes at kabelgrøften forberedes for inntil 4
  kabler. Dette for blant annet å legge til rette for at Noaka, en ny stor utbygging mellom
  Alvheim- og Osebergfeltene, eventuelt skal kunne benytte samme kabelgrøft som Troll B og
  C, Oseberg Sør og Oseberg feltsenter. Dersom Noaka helt eller delvis i fremtiden skal
  forsynes fra Kollsnes, vil det være kostnads- og tidsbesparende for aktørene at det lages en
  noe større kabelgrøft nå i forbindelse anleggsarbeidene knyttet til Troll og Oseberg, som
  tilrettelegger for at det kan legges kabel til Noaka i fremtiden. En forberedelse av
  kabelgrøften for inntil 4 kabler legger samtidig også til rette for eventuell ytterligere forsyning
  av Troll på et senere tidspunkt.
  Departementet presiserer at nettkapasiteten i Kollsnes er begrenset, og at det er usikkert om
  det vil være kapasitet til å forsyne Noaka fra planlagt produksjonsstart i 2027 eller økt uttak til
  Troll i fremtiden. Aktørene må fortsatt ha dialog med Statnett om hvilket tilknytningspunkt
  som er best egnet for en eventuell tilknytning, både for aktørene men også for systemet som
  helhet. Videre må en eventuell kraftkabel fra Kollsnes til Noaka eller økt forsyning til Troll
  gjennom en ytterligere kabel meldes til NVE og konsesjonsbehandles på vanlig måte.
  Departementet mener likevel at dette ikke er til hinder for at aktørene får tillatelse til at det
  bygges en noe større kabelgrøft nå, dersom aktørene ønsker å ta den økonomiske risikoen
  ved dette. Departementet understreker samtidig at tilretteleggingen ved å tillate en noe større
  kabelgrøft, ikke vil påvirke myndighetsbehandlingen av Noaka.
  Side 6
  2.4. Kostnader
  Investeringskostnadene på til sammen 8,7 milliarder kroner for de to prosjektene vil dekkes
  av lisenshaverne på Troll B, C og Oseberg, og ikke i seg selv påvirke tariffene til nettkunder
  på land.
  For tiltakshaverne vil en tilknytting til kraftsystemet sannsynligvis gi reduserte driftskostnader,
  da prisen på kraft direkte fra land er mindre enn eksportverdien av brenngassen pluss
  utgifter knytt til utslippskvoter og avgift for CO2- og NOX. Kraftforbruket fra land er estimert til
  1,77 TWh kraft årlig, uten utkobling.
  Lisenshaverne vil også måtte betale sin andel av kostnadene for nettforsterkninger som
  Statnett planlegger i kraftnettet på land, jf. reglene om anleggsbidrag. Det er på nåværende
  tidspunkt ikke kjent hvilke nettforsterkninger som er nødvendige. Statnett har oversendt en
  KVU for Bergen og omland til OED. På dette tidspunktet er det derfor usikkert hvor mye det
  vil koste å utbedre nettkapasiteten i området, eller hvilken samfunnsøkonomisk nytte
  eventuelle utbedringer av nettkapasiteten i området har. Samtidig antas det at disse
  kostnadene ikke vil utløses av tiltakshaveren alene eller kun komme tiltakshaveren til gode.
  2.5. Virkninger for miljø og samfunn
  2.5.1. Nabovirkninger
  Anlegget på land, både stasjoner og landkabel, vil ligge i et område som i dag kun brukes til
  industri. Både visuelle virkninger av anlegget og andre miljømessige virkninger, som støy og
  arealbruk, er derfor svært begrensede. Noe støy vil måtte forventes i anleggsperioden, men
  dette er opplyst å være langt under støykravene satt av Miljødirektoratet.
  Øygarden kommune har i sin høringsuttalelse skrevet at det aktuelle området i
  kommuneplanen er avsatt til parkbelte.
  Equinor har opplyst at de vil ta hensyn til eksisterende anlegg og infrastruktur i området.
  NVE mener miljøvirkningene på Kollsnes ikke er en relevant problemstilling. Direktoratet
  viser også til at anlegg med konsesjon etter energiloven § 3-1 er unntatt plan- og
  bygningsloven. Departementet mener miljøvirkningene av anleggene på land er små.
  2.5.2. Naturmangfold
  Naturmangfoldloven § 8 første ledd krever at vedtak som berører naturmangfoldet så langt
  det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
  utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger. Kunnskapsgrunnlaget i
  disse sakene bygger på søknadenes beskrivelse av berørte områder og vurdering av
  konsekvenser, kunnskap fra tidligere gjennomførte konsekvensutredninger for anlegg i de
  samme områdene, innspill i høringsuttalelser til søknadene og tilgjengelig informasjon i
  offentlige databaser.
  Side 7
  Departementet vurderer kunnskapsgrunnlaget i denne saken å være i samsvar med kravet i
  naturmangfoldloven § 8.
  For anleggene på land har NVE vurdert prosjektet å være ubetydelig for naturmangfoldet.
  Departementet slutter seg til denne vurderingen og viser til at anlegget på land i sin helhet vil
  ligge i et industriområde.
  For kablene i sjøen antar NVE at disse ikke vil påvirke fugl eller pattedyr i stor grad.
  Det er ikke opplyst om noen kjente korallforekomster eller sårbare verdier i kabeltraseene.
  Equinor planlegger å gjennomføre havbunnskartlegging før anleggsarbeidet starter.
  Av kjente påvirkninger skriver NVE i sin innstilling at traseene går gjennom et gyteområde for
  lange og torsk utenfor Kollsnes. Bunnfaunaen (leddormer, leddyr og bløtdyr) vil bli påvirket
  langs traseene i en 25-30 meters avstand fra kabelen på hver side, samt at det blir bli
  endringer i overflatestrukturen der det blir nødvendig å beskytte kablene med steindumping.
  Equinor har opplyst at de vil unngå å arbeide i gyteområdet utenfor Kollsnes i gyteperioden.
  Påvirknigen for bunnfauna og -flora vil være midlertidig og begrenset til området rundt
  traseen.
  Departementet mener tiltaket ikke vil ha en vesentlig eller varig ulempe for naturmangfoldet i
  sjøen. Det ligger i dag et stort antall kabler og rør på sjøbunnen i dette området, men den
  samlede belastningen for det marine økosystemet vurderes som liten. NVE anbefaler at det
  stilles vilkår om godkjenning av MTA-plan, som beskriver anleggsperioden, og at
  anleggsarbeidet utføres med miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som unngår eller
  begrenser skade på naturmangfold. Departementet slutter seg til denne vurderingen.
  2.5.3. Kulturminner
  På østsiden av landanleggene er det to gravrøyser, som er bevart, men ikke automatisk
  fredet. Fylkeskonservatoren har bedt om at disse hensyntas.
  For øvrig har fylkeskommunen gitt tillatelse til inngrep og fjerning av de automatisk fredede
  kulturminnene som anlegget berører på land.
  Hordaland fylkeskommune har opplyst at det er potensial for funn av vernede eller
  automatisk fredede kulturminner i sjøkabeltraseen og Riksantikvaren anser muligheten for
  funn av skipsvrak som stor. Det er per i dag ikke gjennomført noen systematisk
  undersøkelse eller registrering av havbunnen i området.
  NVE legger i innstillingen til grunn at tiltaket ikke kommer i konflikt med kjente vernede eller
  automatisk fredede kulturminner. Det forutsettes at tiltakshaver samordner undersøkelser
  med Bergen Sjøfartsmuseum og at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven er avklart før
  MTA-plan godkjennes. Departementet er enig i NVEs vurdering.
  Side 8
  2.5.4. Maritim aktivitet
  I anleggsfasen vil tiltaket påvirke fiske i området. Kablene vil krysse områder som benyttes til
  fiske- og gyteplasser. Flere høringsparter ønsker at kablene legges så tett inntil eksisterende
  anlegg som mulig, at arbeidet utføres utenfor gyteperioden og at kablene graves ned der det
  er mulig. Videre ønsker Fiskeridirektoratet og Fiskarlaget Vest vilkår om at fiskere ikke blir
  erstatningsansvarlige for eventuelle skader på anlegget og gode varslingsrutiner i forbindelse
  med arbeidet.
  NVE mener ulempene for for fisket vil være små og stort sett knytte seg til anleggsperioden.
  Direktoratet mener det bør stilles vilkår i konsesjonen om at tiltakshaver i detaljplanleggingen
  hensyntar fisket, både i detaljert traseeplan, tidspunkt for anleggsarbeid og tildekking på de
  strekninger der kabelen vil ligge over bunnen. For øvrig vises til NVEs innstilling.
  Departementet støtter denne vurderingen og forutsetter også at Equinor vil varsle berørte
  interesser i forbindelse med arbeidet.
  Erstatningsansvar for eventuelle skader på anlegget på grunn av fiske er et privatrettslig
  spørsmål. Dette må avklares mellom tiltakshaveren og berørte.
  I likhet med fiskenæringen vil skipstrafikk påvirkes i anleggsperioden ved at det vil være en
  rundt 500 meters sikkerhetssone på hver side av kabelene. I driftsperioden vil det
  hovedsakelig være restriksjoner på ankring ved kablene. Equinor har opplyst at de vil søke å
  legge kablene utenom viktige ankringsområder, noe som vil begrense ulempene. Forutsatt at
  Equinor holder andre brukere godt orientert i anleggsperioden og at kablene registreres i
  sjøkartet anser departementet ulempene for skipstrafikken akseptable og i stor grad
  midlertidige.
 2. Vurdering av konsesjonssøknaden
  Energiloven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av
  energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til
  allmenne og private interesser som blir berørt.
  Etter havenergilova skal energianlegg planlegges, bygges og disponeres slik at hensynet til
  energiforsyning, miljø, sikkerhet, næringsvirksomhet og andre interesser blir ivaretatt.
  Departementet vurderer at konsekvensene for naturmiljøet og ellers for private og allmenne
  interesser er akseptable sett opp mot fordelene av tiltaket.
  Nettselskapenes tilknytningsplikt etter energiloven § 3-4 er viktig. Departementet kan i
  ekstraordinære tilfeller gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for
  uttakskunder, men har aldri hatt noen slik søknad til behandling og har aldri dispensert fra
  denne plikten. Statnett har i dette tilfellet kommet til at det ikke er drittsmessig forsvarlig å
  tilknytte de omsøkte anleggene på ordinære vilkår, men at tilknytning er mulig på særskilte
  og midlertidige vilkår.
  Side 9
  I Statnetts KVU beskrives flere initiativer for nytt forbruk i regionen, men det er usikkert hvilke
  planer som vil bli realisert. Prosjektenes modenhet og tidsaspektet rundt tilkoblingen er
  faktorer som kan hensyntas når nettselskapene tildeler nettkapasitet. Departementet
  vektlegger at det er mulig å tilknytte Troll B og C, Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør på
  midlertidige og særskilte vilkår, og viser til at dette forbruket skiller seg fra annet forbruk ved
  at de har reserveforsyning som kan dekke det meste av kraftbehovet ved bortfall av
  kraftforsyningen på land.
  Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel skaper betydelige verdier for norsk økonomi.
  Samtidig medfører aktiviteten utslipp av bl.a. CO2 og NOX. Elektrifisering er et viktig tiltak i
  den norske klimapolitikken, for sektorer og anvendelser der elektrisitet kan erstatte fossil
  energibruk. De aktuelle anleggene som omsøkes vil redusere norske klimagassutslipp fra
  norsk sokkel.
  Departementet bemerker at myndighetene vil ta endelig stilling til kraft fra land- løsningen
  gjennom behandling av endrede planer for utbygging og drift (PUD), som krever egen
  godkjenning av departementet.
 3. Konklusjon
  Equinor gis konsesjon etter energiloven § 3-1 jf. § 1-2 og havenergilova § 3-2 for å bygge,
  eie og drive nødvendige elektriske anlegg for å forsyne plattformene Troll B, Troll C, Oseberg
  Feltsenter og Oseberg Sør med kraft fra land i henhold til vedlagte anleggskonsesjoner med
  vilkår.
  Det fastsettes vilkår som det fremgår av vedlagte anleggskonsesjoner.
  Departementet forutsetter at Equinor orienterer berørte grunneiere og rettighetshavere om
  departementets vedtak.
  Olje- og energidepartementets vedtak kan av parter eller andre med rettslig klageinteresse,
  påklages til Kongen i statsråd innen tre uker fra det underretning av vedtaket er kommet
  frem. Eventuell klage sendes Olje- og energidepartementet.
  Med hilsen
  Torhild H. Martinsen (e.f.)
  ekspedisjonssjef
  Trond Ulven Ingvaldsen
  avdelingsdirektør

Legg igjen en kommentar