Strid om Kanaltangen i Strømsfoss

Vil fjerne populær bobilparkering. NB! Kommer tilbake med kommentarer.

Siden 2018 har bobilturister tilbrakt over 2780 bobildøgn på Kanaltangen i Strømsfoss. Torsdag avgjøres det om tilbudet forsvinner.

Hans Kristian Stensrud

5. juli 2018 signerte kommune og Haldenvassdragets Kanalselskap AS en avtale. Denne avtalen hadde som hensikt å «utvikle turistnæringa i tilknytning til Haldenkanalen».

Samme år ble det etablert åtte oppstillingsplasser for bobil, men det var et problem.

Plassene ble etablert uten at det forelå nødvendige tillatelser. Dette skulle vise seg å være det første feilskjæret i det som har utviklet seg til å bli en omdiskutert sak.

Naboer og fylket klager

Saken eskalerte etter at drift- og utviklingsutvalget fattet vedtak 5. mai tidligere i år. Her ble det gitt dispensasjon i tre år for videre drift av bobilplass med oppstilling av inntil åtte bobiler.

I vedtaket står det at utvalget oppfatter det som at lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Området Kanaltanget er regulert til grønnstruktur med de kombinerte formålene friområde, fritid og turistformål.

Utvalget var av oppfatning av at bobilparkering kunne defineres som turistformål. Videre står det at utvalget mener fordelene er større enn ulempene i denne saken.

Etter vedtaket har det kommet inn klager som omhandler flere forhold i saken. Klager har kommet fra både naboer av Kanaltangen, og Viken fylkeskommune.

For å holde oversikt har kommunedirektør Andreas Lervik delt opp saken etter ulike temaer som klagene omhandler:

– Habilitet

– Saksbehandlingsfeil

– Arealformålet med bestemmelser

– Regionale og nasjonale interesser

– Vurdering av fordeler og ulemper

Sønn av styremedlem

I utvalgsmøtet datert 5. mai fremmet utvalgsmedlem Johannes Sandtorp (KRF) forslag til vedtak som ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling i nevnte sak. Forslaget ble enstemmig vedtatt, men forslaget skulle aldri vært fremmet av representanten Sandtorp.

Klagerne som sendte klage til Statsforvalteren i og Viken anførte at Johannes Sandtorp var inhabil i saken. Han er nemlig sønn av Nils Håkon Sandtorp, som sitter som styremedlem i Haldenvassdragets Kanalselskap AS.

– Han sitter i styret, men siden han er valgt inn som representant av Aremark kommune, så vi ikke noe fare med det. Også ble jo forslaget enstemmig vedtatt, uttaler Johannes Sandtorp til HA.

Det ligger i kanalselskaps interesse å få innvilget dispensasjon til bobilparkering. Siden slektskapet er i opp- eller nedstigende linje, oppfyller derfor representanten Sandtorp vilkåret fastslått i Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b, og er derfor inhabil..

Kommunedirektøren har i sin innstilling til klagebehandlingen vurdert det til at Sandtorp er inhabil, og at forholdet er en saksbehandlingsfeil siden den kan har hatt betydning for vedtakets innhold.

Det er ikke inhabilitetsspørsmålet som har ført til klagene alene, men summen av flere faktorer har gjort at kommunedirektøren innstiller til å forholde seg til Statsforvalterens uttalelse.

Saksbehandlingsfeil

Klager fra Viken fylkeskommune har trukket fram to saksbehandlingsfeil i vedtaket fra 5. mai.

Den første feilen går på at viktige nasjonale interesser er tilsidesatt med vedtaket gjort i juni. Da ble det nemlig behandlet sak om at iverksettelsen av bobilparkeringene skulle utsettes til etter at klagebehandling er ferdig.

Iverksettelsen ble ikke utsatt, og vedtaket ble opprettholdt. Dispensasjon ble derfor gitt, noe kommunen ikke har adgang til fordi regionale og nasjonale interesser skal ha blitt vesentlig tilsidesatt.

– Da drift- og utviklingsutvalget endret innstillingen, skulle det blitt gjort en vurdering av om regionale og nasjonale interesser ble vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon for videre drift, skriver Lervik i sin innstilling.

I tillegg står det at saken skulle ha blitt vedtatt utsatt i juni, slik at Statsforvalteren i Oslo og Viken kunne gitt en forhåndsuttalelse før dispensasjon ble gitt.

– Dette er begge saksbehandlingsfeil som kan ha påvirket utfallet av behandlingen fordi saken ikke ble tilstrekkelig utredet og vurdert.

Reguleringsplanen

I innstillingen står det at naboer av Kanaltangen og Viken fylkeskommune har felles forståelse om at parkeringen er i strid med arealformålet.

Området er som sagt regulert til grønnstruktur, hvor utvalget mener bobilparkeringen faller under turistformål. Dette er ikke klagere enige i, og det blir konkludert med at parkeringen ikke er i tråd med friluftsformålet siden tilgjengeligheten begrenses for allmennheten.

– Tiltaket er dårlig tilpasset det historiske kulturmiljøet, tilsidesetter hensynet bak friluftsformålet vesentlig og medfører betydelig ulempe for allmennheten, står det videre i innstillingen.

Statsforvalteren i Oslo og Viken mener dispensasjonen har vesentlige ulemper for allmennhetens friluftsinteresser og landskapshensyn. I sin uttalelse skriver de:

«Selve tangen er forholdsvis smal, ca. 40 meter på sitt bredeste, og etablering av omsøkte bobilplasser vil dermed medføre vesentlige begrensninger med hensyn til allmenn bruk av området. Bobilplassene vil både medføre en vesentlig privatisering av tangen, samtidig som de ved bruk vil bli liggende svært eksponert og framtredende mot Haldenvassdraget og landskapet omkring.»

Videre minner Statsforvalteren om at endringer i arealbruk, som dette tiltaket er, bør skje gjennom planprosesser, og ikke gjennom dispensasjoner.

Nasjonal interesse

Fylkeskommunen frarådet allerede i mars å gi dispensasjon for tiltaket. Grunnen er at de mener tiltaket ikke er forenelig med kvalitetene i det nasjonalt viktige kulturmiljøet i Strømsfoss.

Kommunedirektør Lervik oppsummerer argumentene til fylkeskommunen med følgende punkter:

– Haldenvassdraget er definert som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.

– Omsøkte tiltak grenser i nord og øst inntil et historisk kulturmiljø, Strømsfosskanalanlegg. Det er en pågående fredningssak for dette kulturmiljøet.

– Etablering av bobilparkering kan på sikt medføre et ønske om utvidelse av campingvirksomheten på området. Dette vil være lite forenelig med det nasjonalt viktige kulturmiljøet

– Bobilparkeringen på Kanaltangen kan oppleves som et forstyrrendefremmedelement, som skjemmende, og kan forringe opplevelsesverdien av kulturmiljøet.

– Bobilparkeringen kan ødelegge merkevaren som er bygd opp rundt Haldenkanalen, og

Strømsfoss især.

– Bobilparkeringen egner til å privatisere området for noen få, og medfører mer bilkjøring i et område som ellers blir benyttet til turformål.

I tillegg har også naboene kommet med påpekninger som rammer allmennhetens interesser.

– Ut ifra det naboene skriver, fører bobilene på Kanaltangen til en reduksjon av fellesarealer og svekkelse av kvaliteter på friluftsområdet. Dette tyder på at vesentlige regionale og viktige nasjonale interesser på folkehelseområdet tilsidesettes, skriver Lervik.

Innstiller til avvikling

I sin konklusjon skriver kommunedirektør Andreas Lervik:

«I vedtak av 05.05.2022 i sak 24/22 er det flere forhold som er egnet til å svekke tilliten til behandlingen og vedtaket. Manglende vurdering av Johannes Sandtorps habilitet, manglende forhåndsuttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, manglende vurdering av om regionale og nasjonale interesser vesentlig tilsidesettes og tilsynelatendemanglende vurderingen av om fordelene er klart større enn ulempene.

Sett bort ifra disse manglene er det uansett gode grunner til å ta klagene til følge, da detikke syntes å ligge til rette for kommunen å gi dispensasjon etter pbl. § 19-2.»

Om klagene blir tatt til følge er opp til drift- og utviklingsutvalget å avgjøre, det gjøres som politisk sak i drift- og utviklingsutvalgets møte torsdag 8. september, hvor klagebehandlingen står som egen sak.

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.