TIDSLINJE….Koronatiden. Hva har ført fram til den?

Jeg kunne gått langt tilbake, men begynner i 2005

 1. I 2005 inngikk WHO en avtale med 194 land. Avtalen ble kalt for IHR-avtalen.
  International Health Regulations. Ved denne avtalen ble WHO gitt ordregivende
  makt over disse 194 landene når det gjaldt TISK. Testing, Isolering, Smittesporing
  og Karantene. Avtalen trådte i kraft i 2007. Her kan forordet leses:
  Forord
  Et sentralt og historisk ansvar for Verdens helseorganisasjon (WHO) har vært
  ledelse av det globale regimet for kontroll av internasjonal spredning av
  sykdommer. Under artikler 21 (a) og 22, gir grunnloven til WHO Verdens
  helseforsamling myndighet til vedta forskrifter “designet for å forhindre internasjonal
  spredning av sykdom” som etter adopsjon av helsemøtet, trer i kraft for alle WHOmedlemsstater som ikke bekrefter seg fra dem innen en spesifisert tidsperiode.
 2. WHO endret i 2009 definisjonen på pandemi. Kan noe av grunnen være at flere
  land allerede hadde inngått avtale med vaksineprodusenter om kjøp av millioner av
  doser med vaksine, men, avtalene ville ikke trå i kraft hvis det ikke var en pandemi?
  WHO fjernet denne setningen fra definisjonen: “enorme antall dødsfall og
  sykdommer”. Så etter den endringen kan hvilket som helst nytt virus uten kjent
  menneskelig immunitet kategoriseres som en pandemi, selv uten et eneste
  dødsfall.
 3. I januar 2010 erklærte Bill Gates det neste tiåret som, «decade of vaccines». Han
  har helt siden begynnelsen av denne koronakrisen vært fast på at verden ikke vil gå
  tilbake til det normale før en vaksine er utviklet. Han sier: folk tror at de har et valg,
  det har de ikke. Verden vil ikke gå tilbake til normalen før alle er vaksinert. Han sa
  også at en global pandemi vil komme, enten naturlig eller laget med hensikt, og at
  dette vil skje i løpet av de neste 10 årene.
 4. Pierre Kory mener at WHO rett og slett tar i bruk taktikken til en tidsslitt
  “Desinformation Playbook.” Begrepet ble laget av Union of Concerned Scientists for
  50 år siden for å beskrive strategiene selskaper har utviklet gjennom flere tiår for å
  “angripe vitenskap når det strider mot deres økonomiske interesser.” Den består av
  fem deler:
 5. The Fake – Utfør forfalsket vitenskap og prøv å gi den videre som legitim
  forskning.
 6. The Blitz – Sjikaner forskere som uttaler seg om resultater eller synspunkter som
  er upraktiske eller ubeleilige for industrien.
 7. The Diversion – Produser usikkerhet om vitenskap der lite eller ingenting
  eksisterer .
 1. Skjermen – Kjøp troverdighet gjennom allianser med akademia eller
  profesjonelle samfunn.
 2. The Fix – Manipuler myndighetspersoner eller prosessèr for å påvirke politikken
  på en upassende måte
  Dette blir kalt tobakksindustriens lekebok, (playbook), tobakkstrategi, eller bare
  desinformasjonsbok, beskriver en strategi utviklet av tobakkindustrien på 1950-tallet
  for å beskytte inntektene i møte med økende bevis på koblinger mellom
  tobakksrøyk og alvorlige sykdommer, primært kreft.
 3. Rockefeller foundation laget i 2010 et: «scenarier for fremtiden for teknologi og
  internasjonal utvikling.» Her står det fra side 18 og utover: LOCK STEP Scenario
  Narratives. En verden med strammere ovenfra-og-styrt kontroll og mer autoritært
  lederskap, med begrenset innovasjon og økende pushback fra befolkningen.
  Her er en oversettelse av første avsnitt:
  “I 2012 rammet pandemien som verden hadde ventet på i årevis. I motsetning til
  2009 H1N1 (svineinfluensa), var denne nye influensastammen ekstremt virulent og
  dødelig. Selv de mest pandemiforberedte nasjonene ble raskt overveldet da viruset
  muterte rundt i verden og smittet nesten 20 prosent av den globale befolkningen og
  drepte 8 millioner på bare syv måneder, de fleste av dem friske unge voksne.
  Pandemien hadde også en dødelig effekt på økonomier: internasjonal mobilitet for
  både mennesker og varer stoppet, svekket industri som turisme og å bryte globale
  forsyningskjeder. Selv lokalt, ellers ellers travle butikker og kontorbygg stod tomme i
  månedsvis, med verken ansatte eller kunder.»
  «Den kinesiske regjeringens raske innføring og håndhevelse av obligatorisk
  karantene for alle innbyggere, så vel som dens umiddelbare og nesten hermetiske
  forsegling av alle grenser, reddet millioner av liv og stoppet spredningen av viruset
  mye tidligere enn i andre land, noe som muliggjorde en raskere etterfølgende
  utvinning.»
  «Den kinesiske regjeringen var ikke den eneste som tok ekstreme tiltak for å
  beskytte innbyggerne mot risiko og eksponering. Under pandemien brukte
  nasjonale ledere rundt om i verden sin autoritære myndighet og innførte regler,
  begrensninger og friheter – alt fra obligatorisk bruk av ansiktsmasker til
  kroppstemperaturkontroll ved sjekkpunkter i offentlige rom, for eksempel
  togstasjoner og supermarkeder.»
  «Selv etter at pandemien forsvant, ble denne mer autoritære kontrollen og tilsynet
  med innbyggerne og deres aktiviteter intensivert jevnt og trutt. For å beskytte seg
  mot spredning av stadig mer globale problemer – fra pandemier og transnasjonal
  terrorisme til miljøkriser og økende fattigdom – har ledere rundt om i verden tatt et
  enda sterkere grep om makten.»
  «Tanken om en mer kontrollert verden fikk bred aksept og godkjenning. Innbyggere
  ga frivillig fra seg noe av sin suverenitet – og sitt privatliv – til mer paternalistiske
  stater i bytte mot større sikkerhet og stabilitet. Innbyggerne var mer tolerante ,og til
  og med ivrige etter ovenfra-og-ned-retning, overvåking og tilsyn – og nasjonale
  2
  ledere hadde større mulighet til å pålegge orden i henhold til metodene de mente
  var passende. I utviklede land tok disse tiltakene mange former: f.eks. Biometrisk ID
  for alle innbyggere og strammere regulering av viktige næringer hvis stabilitet ble
  ansett som avgjørende for nasjonale interesser.»
  Handlingsplanen har tre hovedmål :
  1: Lansere en 1-3-30-plan for å dramatisk utvide Covid-19-testingen
  2: Starte et Covid-samfunnshelsekorps for testing og kontaktundervisning
  3: Lage en Covid-19-datafellesskap og digital plattform
 4. Sykehus var ofte overbelastet av influensasyke før 2020 Nå fremstiller media det
  som det kun er nå på grunn av det de kaller koronapandemien.
 5. I 2015 ble en testmetode patentert for…..COVID-19. Dette ble gjort av Richard
  Rotschild med en nederlandsk statlig organisasjon. Faktasjekkerne har naturlig nok
  prøvd å debunke dette, som med alt annet som går imot Big Pharma. De unngår
  likevel ikke «the smoking gun». Det står vitterlig: «System and Method for Testing
  for COVID-19. Dato. 2015-10-2013.»
 6. Innkjøp av testkit for Covid-19. I 2017 og 2018, to år før COVID-19, ble hundrevis
  av millioner testkit for COVID-19 distribuert verden rundt. Norge var blandt
  kjøperne. Dette ble avslørt den 05 september 2020. Hva skjedde så? Jo, dagen
  etter, den 06. september 2020, endret WITS – World Integrated Trade Solution, den
  opprinnelige betegnelsen ‘COVID-19’ til de vage ‘Medical Test Kits’. Dette er ikke
  tillatt i handel, fordi du alltid må være spesifikk. Det finnes mange typer testsett for
  forskjellige sykdommer. Det faktum at de fjernet spesifikasjonen ‘COVID-19’, etter at
  disse dataene ble kjent over hele verden, viser at de ikke vil at noen skal vite om
  det. De glemte imidlertid å slette én detalj: Produktkoden for disse «medisinske
  testsettene» er 300215, som betyr: «COVID-19-testsett».
  HS Code 300215: COVID-19 Test kits. Den norske Regjeringen gikk ut med
  informasjon i april 2020 om at ble utviklet testkit, men det er ikke sant. Norge står
  som nummer 148 på listen over kjøpere av testkittene i 2018.
 7. Fauci. I 2017 gjorde Anthony Fauci et veldig merkelig forutsigelse med en enda mer
  merkelig visshet. Fauci garanterte en Pandemi innen 2 år. Fauci har vært
  helsedirektør i over 25 år. Han sa at under president Trumps første periode ville det
  definitivt bli et ” overraskende utbrudd av en smittsom sykdom.” «Det er ingen tvil at
  det blir en utfordring for fremtidig administrasjon innen smittsomme sykdommer. Det
  kommer et overraskende utbrudd, Ingen tviler på dette.»
  10.Den 16 august 2018 står det på FHI sin hjemmeside: Coronavirus med alvorlig
  utbruddspotensiale. «veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser. SARSCoronavirus-2 (SARS-Cov-2) som forårsaker COVID-19.» Denne siden er nå fjernet
  fra FHI sin hjemmeside. Godt jeg har skjermdump av sidene. De kan fåes tilsendt
  på forespørsel.
 8. I 2018 planla EU vaksinepass, 2018-2022
  Veikart for gjennomføring av handlinger fra EU-kommisjonen basert på
  kommisjonens kommunikasjon og rådsanbefaling om å styrke samarbeidet mot
  3
  sykdommer som kan forebygges av vaksiner
  HANDLINGER
  Undersøk muligheten for å utvikle en felles vaksinasjon kort/pass for EU-borgere
  (som tar hensyn til potensielt forskjellige nasjonale vaksinasjonsplaner), og som er
  forenlig med elektroniske immuniseringsinformasjonssystemer og anerkjent for bruk
  på tvers av landegrensene, uten duplisering av arbeid på nasjonalt nivå.
 • 2022 kommisjonens forslag for en felles vaksinasjonskort/ pass for EU-borgere
  Lag regelmessig en rapport om vaksinens tilstand. Tillit til EU, for å overvåke
  holdninger til vaksinasjon. Basert på denne rapporten og ta hensyn til relatert arbeid
  fra WHO, tilstede veiledning som kan støtte medlemslandene i å motvirke vaksine
  nølere.
 • 2019 Veiledning for å motvirke vaksinenøling skreddersydd til spesifikke behov
  identifisert av medlemsstatene og/ eller vaksinespesifikke problemer
 • Europeernes holdning til vaksinasjon
  Innkalle en koalisjon for vaksinasjon for å samle europeiske sammenslutninger av
  helsearbeidere så vel som relevante studenter og foreninger i feltet, for å forplikte
  seg til å levere nøyaktig informasjon til publikum, bekjempe myter og utveksle beste
  praksis.
  Styrke virkningen av den årlige europeiske vaksinasjonsuken ved å være vertskap
  for et EU-initiativ for offentlig bevissthet og støtte medlemslandenes egne
  aktiviteter.
  Utvikle EU-veiledning for etablering av omfattende elektronisk
  immuniseringsinformasjonssystemer for effektiv overvåking av
  vaksinasjonsprogrammer.
 • Veiledning om elektronisk immuniseringinformasjonssystemer: håndbok for å
  hjelpe land og oppgradere nåværende EIIS-systemer på plass eller sette opp nytt
  der disse er ikke på plass ennå.
  Styrke eksisterende partnerskap og samarbeid med internasjonale aktører og
  initiativer, som WHO og dens Strategic Advisory Group of Experts on Immunization
  (SAGE), den European Technical Advisory Group of Experts on Immunization
  (ETAGE), Global Health Security Initiative and Agenda prosesser (Global Health
  Security Initiative, Global Health Security Agenda), Unicef og finansierings- og
  forskningsinitiativer som Gavi, CEPI, GloPID-R og JPIAMR (Joint Programming
  Initiative on Antimikrobiell resistens).
 • Global vaksinasjon toppmøte, finner sted den 12. september 2019 arrangert av
  EU-kommisjonen i samarbeid med verdens helse Organisasjon
  Motvirke online feilinformasjon om vaksiner og utvikle bevisbaserte
  4
  informasjonsverktøy og veiledning for å støtte medlemmenes Stater i å reagere på
  vaksinasjonsnøling, i tråd med Kommisjonens melding om å takle desinformasjon
  på nettet.
 • Bekjempelse av feilinformasjon om vaksiner på nett, med hensyn til kommisjonens
  kommunikasjon om å takle desinformasjon på nettet
 • Online og offline promotering av det nye informasjonsverktøy (gjennom sosiale
  medier, søk motoroptimalisering, spesialiserte medier) i spesielt overfor
  helsesektorene, utdanning, sosiale tjenester, media
  Vurder å investere i atferds- og samfunnsvitenskapelig forskning på
  determinantene for vaksinenøling på tvers av forskjellige undergrupper av
  befolkningen og helsepersonell.
 • Sett med handlinger finansiert av Horisont 2020 og handlinger utført av
  ECDC for å adressere lavt vaksineopptak, og atferdsstudie om vaksinasjon
  for å identifisere determinanter for vaksine nøling på tvers av ulike
  undergrupper av befolkningen og helsearbeidere
  Dette er bare et utdrag av planen. Se linken.
  12.I april 2019 ga European Commision ut et hefte: Special Eurobarometer 488,
  Europeernes holdning til vaksinasjon.
  13.I oktober 2019, et par måneder før koronautbruddet, organiserte The Johns
  Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, og Bill & Melinda
  Gates Foundation, en koronapandemitøvelse i New York City. Pandemitøvelsen ble
  kalt Event201, og på det store displayet i auditoriet ser du teksten trykt: Vi må
  forberede oss til arrangementet som blir en pandemi.
  Konklusjonen fra øvelsen var at hele menneskeheten skulle vaksineres.
  14.Dyrene døde.
  De siste ca 30 årene har blitt gjort dyreforsøk med fire av denne typen vaksiner på
  katter, ildere, hamstere, kaniner og aper. De mest kjente er forsøkene som ble gjort
  på kattere og ildere. Mellom 2002 og 2014 utviklet de 35 vaksiner, 4 var lovende, og
  dem prøvde de ut på dyrene.
  Det som skjedde var at dyrene døde … men de døde ikke av “vaksinen”. De døde
  av det som ble kalt “immunforsterkning”. Nå kaller de det “antistoffavhengig
  forsterkning” (ADE).
  Her er hva som skjedde:
  De laget RNA og dyrene fikk “vaksinen”, og de klarte seg bra. Så utsatte/utfordret
  de dyrene med viruset de ble immunisert mot. De utsatte/utfordret disse kattene
  med SARS (a.k.a. SARS-CoV-1, er en koronavirusart). Resultatet var at viruset kom
  inn i kattens kropp som en trojansk hest, usett av kattens eget immunsystem, og så
  replikerte den seg og drepte katten med overveldende sepsis og hjertesvikt. (Sepsis
  5
  = En infeksjon i blodstrømmen resulterer i en klynge av symptomer som fall i
  blodtrykket, økning i hjertefrekvens og feber.)
  Etter Mers prøvde de på ildere, de fikk inflammasjon over hele kroppen og døde.
  Det skjedde hver gang de prøvde dette. De kom seg aldri gjennom en dyrestudie
  med suksess for denne typen virus.
  Dette har ikke vært gjort på mennesker før, men nå….
  15.Covid Cult. Film. Se link.
  16.Hvor forsvant influensaen vinteren 2019-2020? Vi har hatt den i uminnelige tider,
  men nå ble den plutselig borte. Ble den kategorisert som Korona? I juli 2021
  innrømmet CDC at PCR-testen ikke kunne differensiere mellom influensa og
  korona.
 1. Yale Institute of Global Health og UNICEF Demand for Immunization team laget en
  vaccine messaging guide i desember 2020. Den er beregnet på helsepersonell,
  kommunikatører, talsmenn og alle andre som ønsker å lage pro-vaksineinnhold for
  å motivere folk til å vaksinere seg selv og deres følge.
 2. WHO holdt en virtuell pressekonferanse den 28 desember 2020.
  Der advarte de mot at det ikke er noen garanti for at Covid-19 vaksinen vil hindre
  folk fra å bli smittet med SARS-CoV-2 viruset, heller ikke mot at de kan smitte andre
  folk.
  I en nyttårstale sa Dr. Antony Fauci, i et intervju med Newsweek, at helsepersonell
  ikke vet om Covid-19 vaksinen hindrer smitte, eller om vaksinerte kan smitte andre
  personer.
  I følge U.S. og WHO´s helse-talspersoner så må vaksinerte personer fremdeles
  bruke munnbind og holde sosial distanse til andre personer fordi de kan spre viruset
  uten å vite det.
 3. På pressekonferansen den 11. mars 2020, én dag etter at Bill Gates kunngjorde
  tilførselen av millioner av dollar til et foretak kalt covid-19 therapeutics accelerator,
  kom generaldirektør for WHO, Thedros Adhanom Ghebreyseus, med en interessant
  kunngjøring om koronaviruset. WHO hadde gjort vurderingen om at covid-19 kunne
  karakteriseres som en pandemi.
  En business insider fortalte hvordan gates hadde presset på for en WHO-erklæring
  om pandemi på koronaviruset,
  20.Sensur av alt som går imot Big Pharma. Se linker.
 4. Sensur om behandling av Covid-19. Hvorfor ble all informasjon om behandling av
  Covid-19 stoppet og sensurert, og blir det fremdeles. Leger og forskere har stått
  frem og fortalt om utallige fagfellevurderte artikler og behandlinger som har hjulpet
  Covid-19 pasienter. Noen har til og med vitnet for Kongressen/Senatet i USA om
  dette. Pierre Korys vitnemål ble sensurert av youtube. De har fortalt at tiden for
  testing og undersøkelser er fordi, de har nok bevis for at for eksempel ivermectin
  virker mot Covid-19.
  6
  Allerede i 2005 fant en US NIH-studie ut at hydroksyklorokin var effektiv i
  behandling av koronavirus hos primater – hvorfor ble dette ignorert? Se link.
  22.Behandling mot Covid-19 ble forbudt brukt. Leger som ville skrive det ut risikerte
  både jobben og lisensen. Den eneste behandlingen som ble lov å bruke var
  Remdesivir.
  Remdesivir:
 • Remdesivir og 3 andre medisiner ble brukt i ebola studie i Afrika i 2018 og 2019.
  Studien ble avsluttet etter 6 måneder, den skulle vart 1 år. Da hadde 54 % av de
  som fikk remdesivir dødd, noe som var mer enn av de 3 andre medisinene
  tilsammen.
 • New England Journal skrev i februar 2020: 1-én person ble bedre etter å ha
  fått/brukt Remdesivir. På bakgrunn av denne artikkelen proklamerte Dr. Fauci at
  remdesivir var sikker og effektiv mot Covid-19. Han nevnte også ebola-studien i
  Afrika.
 • Ny studie mars 2020 av Gilead sciences, de som lager remdesivir. De ga
  remdesivir i 10 dager. 23 % av de som fikk remdesivir fikk seriøse skader, og 8 %
  måtte avslutte etter 5 dager på grunn av alvorlige skader.
 • Federal health agencies, og Dr. Fauci kjøpte opp alle resevene av remdesivir. Så
  ble remdesivir sluppet ut på markedet i USA. Andre land fikk ikke remdesivir før i
  slutten av oktober 2020.
  Noen som tror at Remdesivir var billig, og at ikke Dr. Fauci tjente på dem?
  23.Eksplosjon i hydroksyklorokin-råvarefabrikk i Taiwan.
  Den 22 desember 2020 var det en eksplosjon i verdens nest største
  hydroksyklorokin-råvarefabrikk i byen Taoyuan i Taiwan.
  Liberty Times rapporterte at SCI Pharmtech-anlegget produserer aktive
  farmasøytiske ingredienser for produksjon av hydroksyklorokin (HCQ) og er den
  nest største leverandøren av HCQ-råvarer i verden.
  Dette gikk helt sikkert ut over verdens forsyning av hydroksyklorokin (HCQ). Kan
  man tro at dette var beleilig for «noen»?
 1. WHO. Får forbudt hydroxychloroquine gjennom Solidarity undersøkelsen. De ga
  ut et oppdrag med å finne ut om hydroxychloroquine kunne brukes som behandling.
  I denne studien fant de ut at hydroxychloroquine var dødelig. Denne undersøkelsen
  ble publisert i Lancet . Noen gikk undersøkelsen etter i sømmene og fant ut at de
  under undersøkelsen hadde gitt for store doser hydroxychloroquine over for kort
  tidsrom. De ga altså pasientene/forsøkspersonene dødelig doser. Ca 1/3 av
  personene døde.
  7
  NB: Lancet måtte senere trekke artikkelen, men da hadde allerede nesten alle
  landene forbudt hydroxychloroquine. Dermed fikk WHO – les B.G. og andre, det
  som han/de ville. Spør du meg så var det drap.
  Hydroxychloroquine er et legemiddel som har vært brukt i ca 70 år med god effekt.
  Nå ble det plutselig forbudt å bruke det.
  Hovedetterforskere: WHO Solidarity Trial Consortium, Hongchao Pan, Richard
  Peto, Quarraisha Abdool Karim, Marissa Alejandria, Ana Maria Henao-Restrepo,
  César Hernández García, Marie Paule Kieny, Reza Malekzadeh, Srinivas Murthy
  Redzi, Marie-Pierath, Mira-Pierath Roses Periago, Vasee Sathiyamoorthy, JohnArne Røttingen og Soumya Swaminathan.
  Legemiddelverket i Norge hang seg på og erklærte alvorlige hjertebivirkninger av
  Hydroxychloroquine ved behandling av Covd-19.
 2. Ivermectin virker. Det har vært brukt Ivermectini flere år. Den er en overveldende
  dokumentasjon på at den virker usedvanlig bra mot Sars-Cov-2. Her tar jeg med et
  par utdrag. Se ellers linkene.
 3. Flavia Groșan er en lungelege fra Romania som hevder hun har kurert 100% av
  nær 1 000 pasienter for Covid, (mars 24. 2021) Hun ble hun frikjent for mistanke
  om «malpractice» av Bihor Medical College I Romania, etter å ha blitt innkalt for
  å presentere sin personlige metode for å behandle COVID-19.
 4. Ivermectin: Billig Covid-behandling har vist seg å være svært effektiv i ny
  fagfellevurdert studie:
  En ny fagfellevurdert studie av Dr. Pierre Kory og kolleger på Ivermectin har blitt
  publisert i American Journal of Therapeutics. Med tittelen “Review of the
  Emerging Evidence demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis
  and Treatment of COVID-19″, gir den en ny autoritativ oversikt over bevisene til
  dags dato og ber om at det allment tilgjengelige stoffet skal “distribueres globalt
  og systematisk i forebygging og behandling av COVID-19».
 5. Et byomfattende initiativ i Mexico City for å foreskrive ivermectin til COVID-19-
  pasienter resulterte i et fall i sykehusinnleggelser og dødsfall.
  Sykehusinnleggelser gikk ned med så mye som 76 %, ifølge undersøkelser fra
  det meksikanske digitale byrået for offentlig innovasjon, Mexicos
  helsedepartement og det meksikanske sosialsikkerhetsinstituttet, ifølge en
  TrialSiteNews-rapport fremhevet av LifeSiteNews.
 6. Israelsk vitenskapsmann sier at COVID-19 kan behandles for under $1 per dag
  Dobbeltblind studie viser at ivermektin reduserer sykdommens varighet og
  smittsomhet.
  I følge forskning fra Sheba Medical Center i Tel Hashomer kan Ivermectin,
  bidra til å redusere infeksjonslengden for personer som får koronavirus for
  mindre enn 1 dollar om dagen. Ivermectin er et stoff som brukes til å bekjempe
  8
  parasitter i tredjeverdensland,
  Prof. Eli Schwartz, grunnlegger av Senter for reisemedisin og tropiske
  sykdommer i Sheba, gjennomførte en randomisert, kontrollert, dobbeltblindet
  studie fra 15. mai 2020 til slutten av januar 2021 for å evaluere effektiviteten til
  ivermektin for å redusere virusutskillelse blant ikke-innlagte pasienter med mild til
  moderat COVID-19.
  Ivermectin har vært godkjent av US Food and Drug Administration siden 1987.
  Oppdagerne av stoffet ble i tildelt 2015 tildelt Nobelprisen i medisin for
  behandling av onchocerciasis, en sykdom forårsaket av infeksjon med en
  parasittisk rundorm.
  Gjennom årene har den blitt brukt til andre indikasjoner, inkludert skabb og
  hodelus. Dessuten, i løpet av det siste tiåret, har flere kliniske studier begynt å
  vise dens antivirale aktivitet mot virus, alt fra HIV og influensa til Zika og West
  Nile.
 7. Mens mainstream media fordømmer bruken av ivermectin, erklærte den mest
  befolkede staten i India nettopp at de offisielt er COVID-frie etter å ha fremmet
  utbredt bruk av den trygge, velprøvde medisinen ivermectin.
  26.PCR-Testen For Emergency Use Only.
  Hvorfor kjøres testene med en syklus på 40-45 ganger, når det er bred faglig
  enighet om at 28-30 er nok.
  Var opprinnelig kun godkjent for bruk på symptomatiske pasienter, men selskaper
  ba U.S. Food and Drug Administration utvide sin autorisasjon for bruk på
  asymptomatiske individer.
  I følge selskapets data identifiserer spyttesten omtrent 90 % av positive tilfeller
  sammenlignet med en nasofaryngel PCR-test satt til 35 syklusterskel (CT).
  I følge FDA er den komparative CT-en for lav og vil gi for mange falske negativer.
  Den vitenskapelige konsensus sier at alt over 35 CT-er er vitenskapelig uforsvarlig
  ettersom det produserer enorme mengder falske positiver.
  I følge en studie fra april 2020 må en CT på 17 brukes for å få 100 % bekreftede
  reelle positive resultater.
  Over 17 sykluser synker nøyaktigheten dramatisk.
  Ved 33 sykluser er den falske positive frekvensen 80 %.
  Utover 34 sykluser når den falske positive raten 100 %.
  Fordi PCR-testen ikke kan skille mellom levende virus og døde, ikke-smittsomme
  virusrester, er tidspunktet for testen viktig.
  9
  Nyere forskning viser at mediantiden fra symptomdebut til viral clearance bekreftet
  av viral kultur er syv dager, mens PCR-testen fortsetter å oppdage ikke-levedyktig
  (ikke-smittsom) SARS-CoV-2 i en median på 34 dager.
 8. Hvorfor blir friske folk testet? Og satt i karantene/isolert, når en test vises positiv,
  selv om intet annet indikerer sykdom? Dette har aldri skjedd før. Og det med et
  virus som ikke har signifikant mer dødelighet enn en vanlig influensa.
  Sykdom og dødelighet økte etter at vaksineringen hadde begynt.
  28.Hvorfor blir vi ikke fortalt at en positv test ikke betyr at vi er syke eller smittsomme?
  Jeg lar Kary Mullis forklare:
  Denne testen er imidlertid ikke utviklet for og er ikke en pålitelig indikator på
  tilstedeværelse av smittsom sykdom. Den nobelprisvinnende oppfinneren av testen,
  Kary B. Mullis, er sitert som som sier: “PCR -tester kan ikke påvise frie smittsomme
  virus i det hele tatt” (1). De kan påvise genetiske sekvenser av virus, men ikke virus
  i seg selv. PCR -testteknologi er avhengig av å forsterke resultatene mange ganger.
  Hvis de forsterkes mindre enn omtrent 35 ganger, så vil ingen teste positivt. Hvis de
  forsterkes 60 ganger, alle vil teste positivt. Så for å være tydelig – et positivt PCRtestresultat er ikke bevis på at en person er det enten uvel med noen infeksjon,
  eller på noen måte smittsom for andre.
  29.WHO innrømmet, endelig, 20 januar 2021 at det er brukt «way to many» sykluser
  angående pcr-tester, og sendte ut nye retningslinjer angående Pcr-testing.
  30.CDC innrømmer. I juli 2021 måtte CDC innrømme at PCR-testen ikke kunne skille
  mellom vanlig influensa og Sars-Cov2. Likevel fortsatte norske myndigheter å bruke
  testen.
  31.Dommen fra Portugal. PCR-testene er upålitelige.
  Domstolen Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa i Portugal, vedtok den 11
  november 2020, at PCR_testene var upålitelige og at de ikke kunne brukes til å
  pålegge folk karantene. Domstolen viste til en fagfellevurdert forskningsartikkel av
  Jaafar et al. 2020 og skriver:“Hvis noen blir testet av PCR som positive når en
  terskel på 35 sykluser eller høyere brukes, (som er regelen i de fleste laboratorier i
  Europa og USA), er sannsynligheten for at personen blir smittet mindre enn 3%, og
  sannsynligheten at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97%. ”
  32.Felles vitenskapelig konklusjon angående PCR-test: Om noen tester positivt, betyr
  ikke dette at vedkommende er klinisk smittet, er syk, eller kommer til å bli syk- noe
  som pcr-metodens skaper Kary Mullis påpekte i flere intervju.
  Faktum er at covid19 viruset aldri vil forsvinne hvis dere fortsetter denne test
  praksisen, og en masse-testing vil kun føre til 97% (Jafaar&al pkt 12 i ref.liste) flere
  falske positive.
  10
  33.WHO innrømmer utilsiktet at COVID ikke er farligere enn sesonginfluensa.
  34.Var dødeligheten større enn vanlig i 2020? Se punkt 36, 38 og 39.
  Den var ikke det, tvert imot, dødeligheten var mindre. Ta også med i beregningen
  hvordan myndighetene teller døde. Se linker.
  35.Vi ble fortalt om overbelastede sykehus overalt. Stemte dette?
  Se for eksempel Brasil:
  Medlemmer av parlamentet i Brasil går inn på et sykehus som hevder at de har 5
  000 smittede og 200 døde. De finner ut at sykehuset er tomt! Det er ikke en eneste
  pasient!
  5 medlemmer av Brasil-parlamentet dro til sykehus under oppmuntring av
  Bolsonaro for å bryte seg inn på sykehus og sjekke for å se antall pasienter
  der. Dette sykehuset er sent ferdig, men sier de har 5000 personer med
  COVID19 og 200 døde.
  Tjenestemenn fant ut at sykehuset er et rot, det er ikke ferdig, og har ingen
  pasienter. Guvernøren svindler staten, nasjonen og skattebetalerne og
  LYVER for å fylle opp tallene. Det er underslagsordning og bidrar til å
  ødelegge landet og presse på for vaksinen.
  Bare i USA stod flere hundre sykehus så og si tomme, mens politikerne og
  media foret folk med at sykehusene var overfylte av koronapasienter.
  «Vanlige folk» tok ansvar og filmet mange av sykehusene og testsentere og
  fant ut at de stod tomme. Ofte hadde sykehusene satt ut vakter som hindret
  folk i å filme, og som nektet å svare på spørsmål. Flere av sykepleierne og
  andre som svarte bekreftet at sykehusene stod tomme. Under følger en liten
  oversikt over noen av sykehusene som ble filmet, i og utenfor USA:
 • Buenos Aires, Argentina
 • Bogota, Colombia
 • Brasil
 • New York, USA
 • Chicago, USA
 • Lake Elsinore, USA
 • Lexington testsenter, Nebrask, USA
 • Elmhurs Hospital, New York. Her satte de opp metervis med gjerder hvor folk
  kunne stå i kø for å teste seg. På filmen ser det ut som over 100 meter med
  gjerder. På nyhetene sa de at det var kø og at det bare ville bli verre. Dagen etter
  ble det filmet, og det var ingen i kø. En politkvinne på stedet ville ikke svare på
  spørsmål.
 • Montreal. Emergency room, tomt. «The death sone», tomt.
 • Hospital de Verdun. Montreal, Canada. Også her blir de forsøkt nektet å filme.
 • Antioquia, Colombia
  11
 • London, University College Hospital
 • New Orleans, University Medical Center
 • Wake Forest, NC, USA
 • Housten, Texas
 • Frankrike. Hopital D´aix-en-provence Vendridi
 • Sebastian River Medical Center, Florida
 • Mufreesboro, Tennesse. En ansatt bekrefter at de har en reduksjon i traficflow på
  70& og at de har ingen Covid-pasienter
 • Canton, Ohio
 • Vanderbilt Hospital, Tennesse. En ambulansesjåfør kan ikke si om han har
  hatt Covid-pasienter, han tror kanskje det har vært tre stykker, men er ikke sikker
  på om de hadde Covid
 • Belleview, Brooklyn Hospital Center
 • William Mac Pavillion, Manhattan
 • Rhode Island Hospital
 • Torrance Memorial Medical Center, California
 • Hackettstown Medial Center, N.J.
 • Cedar-Sinai Medical Center, L.A.
 • LAC+USC Medical Center,Los Angeles
 • Stroger Hospital of Cook County, Chicago
 • Northe Western Memorial Hospital, Chicago
 • Mercy Hospital, St. Louis
 • St. Vincent´s Medical Center, Connecticut
 • Urgent Care Home, Hawaii. Her står CEO for sykehuset, Donna Smith, og lyver
  direkte til kamera om lange køer og at de må søke om ekstra hjelp, mens kamera
  viser at det ikke er kø. Da hun blir konfrontert med løgnen går hun til
  angrep på reporteren. Hun har da allerede tilkalt politiet, men de er enige med
  reporteren og synes det hele er latterlig.
  En plass blir private, (firma?), som har blitt betalt for å filme, avslørt mens de
  skifter klær på en rett før han blir trillet inn i ambulansen.
  Det er mange filmer av sykepleiere som danser kollektivt, inne på sykehuset, og
  utenfor, mens media lyver om at de «løper ræva av seg» fordi de har det så travelt.
  De har ikke engang tid til å spise lunsj hevder media. Noen som tør å snakke ut har
  også bekreftet på film at sykehuset ikke har Covid-pasienter.
  Er det noen som virkelig tror at ikke det er tusenvis av slike tilfeller? Det har florert
  med filmer om dette på nettet, men de blir tatt ned fortløpende. Heldigvis finner man
  en del på andre kananaler enn youtube, twitter, facebook og google.
 1. Hvorfor må myndighetene sprite opp dødsfallene av covid?
 • Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har
  testet positivt for covid-19, registreres det som et Covid-19-assosiert dødsfall,
  uansett dødsårsak. Andre land har tilsvarende ordninger. Helsearbeidere fra Italia,
  Tyskland, Storbritannia, USA, Nord -Irland og andre har alle innrømmet denne
  praksisen.
 • CDC bruker statistikk for å skape et falskt og unøyaktig inntrykk av at det er
  uvaksinerte som utgjør hoveddelen av infejsjoner, sykehusinnleggelser og
  12
  dødsfall. For eksempel regner CDC alle som døde innen 14 dager etter jabben
  som uvaksinerte døde. Dette blåser opp dødstallene blant de uvaksinerte, og det
  skjuler den reelle faren ved jabben, siden det store flertall av dødsfallene, ca 80
  %, skjer i løpet av de to første ukene etter jabben.
  Dør du innen 2 uker etter å ha tatt Pfizers vaksine eller Modernas andre
  vaksinedose, eller Johnson & Johnson vaksinen blir du regnet som uvaksinert.
 1. CDC skjuler dødsfall. Se punkt 36.
 2. Italia: Ny rapport avslører massivt overdrevet dødstall
  Italias offisielle covid-19 dødstall kan være helt feil. En ny rapport fra Italias
  folkehelsebyrå viser at over 97% av de som offisielt døde med COVID-19 også led
  av andre sykdommer.
  130.468 mennesker skal ha dødd som følge av COVID-19 i Italia. Nå viser en ny
  rapport fra det italienske folkehelsebyrået Istituto Superiore di Sanità (ISS) at disse
  tallene kan være alvorlig unøyaktige og at de reelle tallene er betydelig lavere enn
  de offisielle tallene.
  Rapporten så på registreringer av døde mellom februar 2020 og juli i år. Dataene
  samlet fra 7910 avdøde pasienter viser at bare 2,9 prosent av disse ikke led av
  noen annen kjent sykdom enn COVID-19 da de døde.
  I stedet hadde det absolutte flertallet av avdøde opptil fem andre alvorlige
  sykdommer da de døde. Hele 67,7 prosent hadde mer enn tre andre sykdommer
  samtidig. 18 prosent hadde minst to andre sykdommer. Basert på
  koronavirusstatistikken som helhet betyr dette at bare 3.783 av de offisielt 130.468
  dødsfallene med COVID-19 ikke hadde noen annen underliggende sykdom.
  65,8 prosent av avdøde hadde høyt blodtrykk og 29,3 prosent hadde diabetes. 23,5
  prosent hadde demens og 28 prosent led av iskemisk hjertesykdom. 16,3 prosent
  hadde hatt kreft de siste fem årene og 15,7 prosent led av hjertesvikt.
  24,8 prosent av avdøde hadde også atrieflimmer, noe som betyr at du har
  forstyrrelser i hjertets rytme. 17,4 prosent hadde allerede sykdommer i lungene før
  de fikk covid-19.
  Mer enn en av ti italienere som døde med COVID-19 var også overvektige og
  hadde hatt slag nylig. Et lite antall led også av alvorlige leverproblemer,
  gjennomgikk dialyse for nyrene og hadde autoimmune sykdommer.
 3. Dødstallene i USA. Hva ligger bak tallene? Se også linker under punkt 35.
  Mange mener at amerikanske sykehus gjør det de kan for å tjene penger fra
  myndighetene. USA ga ca $7000 for hver pasient som ble diagnostisert som Covid19-infisert, og $35.000 for hver pasient som ble plassert på en ventalotor. Siden
  sykehusene har lite penger, pumpet de opp tallene for å tjene mer penger fra den
  føderale regjeringen! Er ikke dette rett og slett en stor svindel.
  13
  Sykehusene fikk også mange tusen dollar ekstra betalt hvis det stod covid på
  dødsårsaken. Tror du ikke det dryppet noen kroner på legene også? Kun ca 6 % av
  de som ble/blir registret som døde av corona hadde kun korona. De øvrige 94
  prosentene hadde mellom 2 og 4 alvorlige, i mange tilfeller dødelige, sykdommer.
  Sykehusene la covidsyke sammen med andre pasienter, dermed ble mange flere
  smittet. Dette var politisk styrt, og de gjorde det bevisst. Over hele USA ble
  covidsyke overføret fra sykehus til sykehjem, der de ikke hadde verken kapasitet
  eller kunnskap til å behandle pasientene.
  Tvert imot ble sykepleierne og legene nektet å behandle pasientene, noe som førte
  til at de ble dårligere og dårligere. Da ble de satt på incubator/ventilatorer og døde.
  Spesielt ille var det i New York, der guvernør Andrew Cuomo beordret covidsyke
  overføret til blandt annet Elmhurst Hospital, hvor tusenvis døde.
  Leger og sykepleiereover hele USA, (og Verden) ble nektet å gi pasientene
  Chloroxychloroquine, familene til pasientene ble nektet adgang, og sykepleiere og
  leger som stilte spørsmål ble sendt rett hjem. Leger ble presset til å skrive covid på
  dødsattestene, selv om pasientene ikke døde av covid.
  Leger som behandlet covidpasienter med medisiner som beviselig virket risikerte
  både jobben og lisensen. Sykepleiere, leger og andre som snakker ut om alle
  løgnene og imot Big Pharma ble sensurert og/eller trakkasert. Noen ble forfulg mens
  andre ble hentet av politiet og dratt for retten. Det var/er nok å snakke om
  behandling, så blir du sensurert og risikerer å miste jobben.
  Det finnes en overveldende dokumentasjon på at det finnes gode medisiner som
  hjelper mot Covid-19, men leger blir nektet å skrive dem ut. De må se på at
  pasientene deres dør. Leger og forskere sier at hvis disse medisinene hadde blitt
  skrevet ut til pasientene kunne de reddet anslagsvis minst 85% av dem som har
  dødd av covid-19.
  Fra Det Hvite Hus ble det bekreftet at døde ble telt som covidtilfeller, selv om de
  døde av andre årsaker, hvis de hadde en positiv covid-test.
  VAERS, som registrerer døde og skadde etter vaksinering registrerer kun ca 1% av
  tilfellene. Til nå er det rapportet ca 16 000 dødsfall i VAERS. Tenk selv!
 4. Hvorfor ingen kan bli friske fra Covid-19 i England. 2020. Teller de slik også i 2021?
  Folk som bor i England har blitt stadig mer bekymret de siste ukene, ettersom
  tallene til Public Health England (PHE) viser et nådeløs daglig tall på mer enn
  hundre Covid-assosierte dødsfall, flere dager i uken.
  Dette står i sterk kontrast til den mer betryggende utvinningen i nærliggende
  regioner (Wales, Skottland og Nord-Irland), der det er dager uten noen som helst
  Covid-relaterte dødsfall.
  En årsak til dette er på grunn av en statistisk feil i måten PHE samler opp data om
  dødsfall «utenfor sykehus», snarere enn noen reell forskjell mellom regionene i
  14
  Storbritannia:
  Knytte data om bekreftede positive tilfeller (identifisert gjennom testing av NHS og
  PHE laboratorier og kommersielle partnere) til NHS Demographic Batch Service:
  Når en pasient dør, blir NHS sentralregisteret over pasienter varslet (dette er ikke
  begrenset til dødsfall på sykehus) . Listen over alle laboratoriebekreftede tilfeller
  sjekkes mot NHS sentralregister hver dag, for å sjekke om noen av pasientene er
  døde.
  Det ser ut til at PHE jevnlig ser etter personer i NHS-databasen som noen gang har
  testet positivt for Covid, og bare sjekker om de fortsatt er i live eller ikke. PHE ser
  ikke ut til å vurdere hvor lenge siden Covid-testresultatet var, og heller ikke om
  personen har blitt behandlet på sykehus og utskrevet til samfunnet. Alle som har
  testet Covid-positiv, men døde på et senere tidspunkt uansett årsak, vil bli inkludert
  i PHE Covid-dødstallene.
  Etter denne PHE-definisjonen har ingen med Covid i England lov til å bli frisk etter
  sykdommen. En pasient som har testet positivt, men vellykket behandlet og
  utskrevet fra sykehus, vil fortsatt bli regnet som et Covid-dødsfall, selv om de hadde
  et hjerteinfarkt eller ble overkjørt av en buss tre måneder senere.
  41.VAERS sletter 150 tusen døde, media forteller deg ikke om det.
  Det er langt flere mennesker som dør av “vaksiner” mot Covid-19 enn
  myndighetene innrømmer.
  En ny vitenskapelig rapport forklarer at det nå er millioner av mennesker rundt om i
  verden som enten har dødd eller blitt alvorlig og permanent skadet eller deaktivert
  fra jabbene – uten ende i sikte.
  Per 28. august 2021 hadde Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)
  registrert mer enn 16 000 dødsfall og mer enn 450 000 uønskede hendelser
  forårsaket av Faucis Flu-jabb. En svindelekspert fra US Centers for Disease Control
  and Prevention (CDC) sier at de sanne tallene for hver av disse kategoriene er
  minst fem ganger høyere.
  Dette betyr at godt over 80 000 mennesker kan ha omkommet og mer enn 2 250
  000 mennesker har pådratt seg en skade på grunn av jabben.
  Det sies at rundt 150.000 rapporter om skader og dødsfall har blitt fjernet eller gjemt
  fra VAERS-systemet de siste dagene. Legg det til tallene, og vi nærmer oss raskt
  2,5 millioner uønskede hendelser, inkludert død.
  En annen faktor å vurdere er at hvis en vaksinert person dør innen to uker etter
  injeksjon, blir ikke denne døden logget inn i systemet som en vaksinerelatert død.
  Bare de dødsfallene som inntreffer etter 14 dager er kategorisert som
  vaksinedødsfall.
  Vi vet også at det sanne antallet hendelser som involverer anafylaksi (allergisk
  reaksjon) fra jabbene er opptil 120 ganger høyere enn CDC hevder. Dette legger til
  15
  enda flere tall til opptellingen.
  Status quo hindrer ærlig rapportering av vaksineskader til VAERS. På bare tre
  måneders tid skal legemiddelgiganten Moderna ha mottatt rundt 300 000 rapporter
  om uønskede hendelser. Bare rundt én prosent av disse – og alle andre fra
  vaksineindustrien – blir noen gang rapportert til offentligheten.
  Noe av grunnen til dette er at svært få mennesker vet at VAERS eksisterer, enn si
  hvordan man bruker det. Mange leger unnlater også å rapportere sakene sine til
  VAERS, noe som betyr at databasen bare gir en liten del av de sanne tallene.
  “Aggressiv sensur og propaganda fortalte offentligheten at uønskede hendelser er
  sjeldne, noe som får folk til å ikke forstå hvordan helseproblemene deres stammer
  fra tidligere injeksjoner,” rapporterer GNews om vaksinen.
  “Skammen og skylden på medisinske fagfolk som sier noe imot vaksinene får
  mange i det medisinske miljøet til å unngå å rapportere uønskede hendelser.
  Frykten for å bli holdt ansvarlig etter å ha gitt en injeksjon som drepte eller skadet
  pasienter, forhindrer ytterligere medisinsk personell i å rapportere det.”
  En annen ting å huske på er det faktum at mange medisinske fagfolk tar imot
  bestikkelser i bytte mot å ikke rapportere vaksineskader og dødsfall. Jo mer
  ubeleilig data som holdes utenfor systemet, desto bedre ser Big Pharma ut for
  offentligheten.
  Alt handler om profitt, med andre ord. Folks liv betyr ingenting for
  legemiddelkartellene, som har så infisert politikkutforming at det er en sjeldenhet å
  finne noen sannhet fra myndighetskilder.
  “Profittdrevne vaksineprodusenter har all grunn til ikke å rapportere ødeleggelsen
  deres uprøvde eksperimentelle produkter forårsaker,” advarer GNews videre.
  «250 000 pluss Facebook-brukere kommenterer vaksinedødsfall og alvorlige
  skader. Sykepleiere og leger vitner om hvordan sykehusene deres skjuler
  vaksineskader.»
  En løsning er å være på vakt, ta hensyn til systemets slenggrep, lytte til varslerne
  og fortelle andre om det du ser. Sannheten vil ikke bli matet med skje og må graves
  opp og kompileres av mennesker som bryr seg og er villige til å finne og dele den
  med verden.
  De siste nyhetene om horder av mennesker som blir alvorlig skadet eller dør av
  covid-jabbene finner du på ChemicalViolence.com.
 5. CDC har to forskjellige testretningslinjer/tellemåter. En for vaksinerte pasienter og
  en annen for uvaksinerte. Hvis du er uvaksinert, sier CDC-veiledningen at det skal
  brukes en syklusterskel (CT) på 40, kjent for å resultere i falske positive. Hvis du er
  vaksinert, anbefaler de å bruke en CT på 28 eller mindre, dette gjelder altså bare
  når de diagnostiserer vaksinegjennombruddstilfeller – tilfeller der fullt vaksinerte blir
  diagnostisert med COVID-19. Dette får opp tallene på smittede uvaksinerte, og
  16
  reduserer tallene på smittete vaksinerte.
  Person A har ikke blitt vaksinert. Han blir testet positivt med en PCR-test som
  kjøres på 40 sykluser, selv om han ikke har noen symptomer. Han er nå offisielt en
  Covid-case.
  Person B har blitt vaksinert. Han har testet positivt på en PCR-test med 28
  sykluser. Han har vært sengeliggende med høy feber. Fordi han ikke dro til
  sykehuset eller døde, så er han IKKE en Covid-case.
  Person C, som også er vaksinert, dør, etter uker på sykehus med høy feber og
  pusteproblemer. Han ble testet med PCR-testen som ble kjørt på 29 sykluser,
  dermed var han ikke offisielt en Covid-case.
  Når et individ mottar sin første dose av en covid-19-vaksine, blir de fortsatt
  klassifisert som “uvaksinerte” i flere uker etter jabben. Hvis de tester positivt for
  covid-19 i måneden etter injeksjonen, er de offisielt registrert som et «uvaksinert
  tilfelle». Hvis vaksinen fremkaller fysiske symptomer på sykdom (som ble rapportert
  i 50 prosent av mottakerne i de kliniske studiene), er denne sykdommen klassifisert
  som en sunn immunreaksjon på vaksinen eller annonsert som en mildere sykdom
  sammenlignet med et hypotetisk tilfelle av covid.
  Selv om det ikke er mulig å sammenligne en vaksineskade med et hypotetisk, ikkeeksisterende sykdomstilfelle, får vaksinerte pasienter beskjed om å akseptere
  denne formodningen som et faktum. Det spiller ingen rolle hvor mange
  medikamenter pasienten trenger for å håndtere smertene etter at de blir syke av
  vaksinen. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger den vaksinerte pasienten
  trenger å oppsøke lege eller søke legevakten etter å ha blitt vaksinert. Den
  vaksinerte pasienten blir fortalt at disse problemene er mye bedre enn en potensiell
  covid-infeksjon.
  Etter tre til fire uker blir en vaksinert pasient bedt om å komme tilbake for en ny
  dose. Selv etter at de har tatt den andre dosen, anses de ikke som “fullvaksinerte.”
  Hvis den dobbeltvaksinerte pasienten har en reaksjon på vaksinen eller tester
  positivt for covid-19 i løpet av de påfølgende to ukene etter den andre dosen, anses
  de fortsatt som «uvaksinerte».
  I følge CDCs regler regnes ingen som “fullvaksinert” før det har gått hele 14 dager
  fra den andre injeksjonen av Pfizer eller Modernas mRNA-vaksine, eller 14 dager
  har gått etter den første dosen av Johnson & Johnson-skuddet.
  Denne regelen skjuler praktisk talt 80 prosent av dødsfallene som oppstår etter
  vaksinasjon, og feiltilskriver disse dødsfallene som «uvaksinerte dødsfall». Denne
  uredelige regelen øker antallet uvaksinerte dødsfall og skjuler de virkelige
  medisinske problemene som er et resultat av covid-jabben. De aller fleste dødsfall
  skjer i løpet av de to første ukene etter vaksinasjon, men alle disse dødsfallene blir
  annonsert som “uvaksinerte dødsfall.”
  I tillegg rapporterer CDC bare covid-tilfeller hos vaksinerte hvis disse tilfellene er 15
  dager etter andre dose vaksine og bare hvis disse tilfellene resulterer i
  17
  sykehusinnleggelse eller død. Denne svindelen forverres ytterligere av en annen
  cavalier-regel fra CDC, som lar sykehus hevde at covid-19 er årsaken til
  sykehusinnleggelse eller død, når det ikke kan utelukkes eller er mistenkt for å
  forårsake sykdommen.
  Covid-19 var den eneste dødsårsaken for bare seks prosent av de rapporterte
  covid-19-dødsfallene i 2020, noe som avslører omfattende medisinsk svindel.
  Tidligere CDC-sjef, Robert Redfield, blåste i fløyta i en høring av House Oversight
  and Reform Select Subcommittee om Coronavirus-krisen. Han sa at sykehus gis et
  “perverst økonomisk insentiv” for å blåse opp covid-dødsfall hos uvaksinerte. Det er
  hundrevis av vanlige infeksjoner som fortsatt rapporteres som covid-19, noe som
  fremgår av den nesten utryddelse av hundretusenvis av influensatilfeller i 2020. All
  denne medisinske svindelen, makten og bedraget tegner et opprivende bilde: CDC
  er en del av en VAX-alle agenda og prøver desperat å dekke opp for forbrytelser
  mot menneskeheten.
  43.Den hungersnøden som vil følge i kjølvannet av nedstengningene vil ramme et par
  hundre millioner. Verdens matvareprogram beregnet at 270 millioner mennesker ble
  rammet av sult i 2020, en oppgang på 70 prosent fra året før.
  44.COVID-tilfeller falt 40 % i Storbritannia etter at restriksjoner ble opphevet, noe som
  beviste at ekspertene tok feil igjen. Lockdown virket ikke.
  45.Lockdown ødelegger liv, helse og økonomi til millioner av mennesker. Se linker.
 6. Helt fra starten hadde ikke Nicaragua lockdown, munnbind, sosial distanse eller
  andre restriskjoner, og knuste Virus-Scriptet.
  Presidenten, Daniel Ortega, lot folk få bestemme selv. De kunne bruke munnbind
  hvis de ville, de kunne lukke businessen hvis de ville. De hadde i det hele tatt frie
  valg til å gjøre som de ville. Ortega møtte massiv motstand fra ledere over hele
  verden og ble anklaget for menneskerettighetsbrudd siden han ikke ville pålegge
  folk å bruke munnbind og andre restriksjoner
  Se link. Denne videoen er sensuert bort overalt hvor Mr. Global har mulighet til å
  gjøre det.
  47.Professor i molekylærbiologi og immunologi Dolores Cahill, beviste i oktober 2020
  ved sekvensering at det i 1500 RT PCR-tester, som hevdet å være SARS-Cov-2,
  viste seg kun å være influensa A og influensa B.
  48.Obduksjoner. Ingen viste at Covid-19 var eneste årsak til død Tre eksperter på
  patologi, professor Peter Schirmacher i Tyskland, Professor Dr. John Lee i England
  og Professor Klaus Püschel I Tyskland, patolog og direktør ved rettsmedisinsk
  institutt i Hamburg. Puscel obduserte alle «coronadødsfall» i Hamburg inntil 12 mai
  2020, Ca 100 stk, og alle (100%) hadde en eller flere alvorlige underliggende
  sykdommer. Altså ingen dødsfall med covid19 som eneste årsak. Begge to stiller
  seg undrende til hvorfor det blir foretatt så få obduksjoner.
  18
  Hvordan er det med obduksjoner av «covid19» dødsfall i Norge? Av de ca 600 som
  er registrert døde pga corona, hvor mange døde av covid19 alene?
  49.Februar 2021. Professor John Ioannidis. Hva sier så tall og statistikker om
  dødsrate? Dette er tall fra perioden fra begynnelsen av «pandemien» til ca 2
  måneder ut i vaksineringen.
  Kildene er mange, og her er en studie, publisert på WHOs sider av en av verdens
  mest siterte forskere, Professor John Ioannidis ved Universitetet i Stanford, (nevnt i
  referanselisten pkt 7), viser at dødsraten ved smitte av covid19 for de under 70 år
  er fra 0.00- 0.05%. For de over 70 er den 0.00- 0,57%. En annen av verdens mest
  siterte, Professor Sucharit Bhakdi, (ref.liste pkt 5), bekrefter det samme og sier i et
  intervju at dette er vel etablerte tall blant forskere. Med disse tallene å støtte seg på,
  er da inngrepene myndighetene setter i gang med og de konsekvenser de har,
  virkelig nødvendig? Er lockdown og masker effektivt? Hvor mange har egentlig
  covid19? Ligger de manglende tall for influensa a og b i de såkalte covid19 smittede
  tallene? Sekvensering av positive covid19 tester gjort av Professor Dolores Cahill
  (pkt 9 i ref liste) bekrefter langt på vei dette.
  50.DNR. Do Not Resuscitate Orders. Ordre om ikke å gjenopplive.
  Det har vært en massiv økning i bruken av «ulovlige» DNR-er. Do Not Resuscitate
  Orders. Ordre om ikke å gjenopplive. I USA vurderte sykehusene «universelle
  DNR -er» for alle pasienter som har testet positivt for Covid, og sykepleiervarsler
  har innrømmet at DNR -systemet ble misbrukt i New York.
  I Storbrittania var det en enestående økning i DNR-er for funksjonshemmede. Leger
  sendte ut brev til ikke-terminale pasienter som anbefalte at de signerte DNR-ordre,
  mens andre leger signerte «blanko-DNR-er» for hele sykehjem. En studie utført
  av Sheffield University fant at over en tredjedel av alle «mistenkte» Covid-pasienter
  hadde en DNR vedlagt filen innen 24 timer etter sykehusinnleggelse.
  51.Hvorfor lyver politikerne og media?
 7. Sykheus i for eksempel Tyskland holdt på å gå konk fordi de ikke hadde
  pasienter. Sjekk link til Reiner Fuellmich.
 8. I mars 2020 ble det rapportert at sykehus i Spania og Italia var overfylte av
  pasienter, men dette skjer hver influensasesong. I 2017 hadde spanske
  sykehus 200 % kapasitet, og i 2015 sov pasienter i korridorene. Et papir fra
  JAMA, (Journal of the American Medical Association) fra mars 2020 fant at
  italienske sykehus «vanligvis kjører med 85-90% kapasitet i vintermånedene.
 9. I Storbritannia er NHS regelmessig strukket til bristepunktet om vinteren. NHS
  kunngjorde våren 2020 at de ville omorganisere sykehuskapasiteten og behandle
  Covid- og ikke-Covid-pasientere hver for seg. Dermed fjernet de tusenvis av
  senger. Under en påstått pandemi reduserte de altså maksimalbelegget på
  sykehus. Til tross for dette følte NHS aldri press utover den vanlige
  influensasongen, og hadde til tider faktisk 4 ganger flere tomme senger enn
  normalt.
  19
 10. Hvorfor måtte de lage filmer om syke og døende pasienter, som viste seg å være
  skuespill? På noen av filmene kunne man se at de brukte dukker. Andre ganger
  brukte de skuespillere.
  Hvorfor rapportere alle mediene og politiske ledere de samme tallene, fra
  forskjellige plasser? Er det rimelig å tro at det var for eksempel akkurat 34
  smittede på samme dagen i 30 stater/land? De leste fra manus gjorde de!
  Såkalte leger har stått fram og foralt hvor fælt de har det, med ordrett samme
  fremstilling. Kun navnet på legen er annerledes.
  Media lyver. Alle sier det samme. F.eks. 17 artkler fra hele verden på samme tid
  hvor alle påstår at i deres distrikt er det nå akkurat 233 nye Covid-19 cases.
 11. Sykehus var overfylte mange ganger før «pandemien».
 12. Media lyver om covid døde i India, de viser bilder og film fra en gasslekkasje.
 13. Politikere tar på seg munnbind når kameraet slås på. De sier, før kameraet slås
  på at nå skal de spille et politisk teater. Det er mange tilsvarende filmer.
 14. Er viruset isolert? Det ser ikke sånn ut. Se linker.
  Laboratorier i USA kan ikke finne Covid-19 i 1500 positive tester
  https://principia-scientific.com/laboratories-in-us-cant-find-covid-19-in-1500-positive-
  tests/
  53.60 års hemmelighold fra Regjeringen
  Hvorfor skal myndighetenes avgjørelse holdes hemmelig i 60 år? Regjeringen ville
  ha 100 år. Er det ikke underlig at notater, meldinger og mailer fra møtene om
  nedstengning ble slettet av de tilstedeværende ved et uhell?
  54.Det handler om politikk og ikke fag (helse).
  Under koronapandemien har regjeringen gitt inntrykk av at barn, unge og sårbare
  prioriteres, mens det i realiteten er disse gruppene som rammes hardest av
  myndighetenes tiltaksiver. Flosklene underslår at hele koronahåndteringen handler
  mer om politikk enn om fag. «Vi lytter til faglige råd», sier Regjeringen.Men gjør det
  de?
  De unnlater å si at de faglige rådene er sterkt begrenset til å handle om
  smitteutvikling. Under Faglige bekymringer knyttet til andre forhold i samfunner er
  politisk mindre viktige enn råd knyttet til koronasmitte. Det er en politisk beslutning å
  slå ned smitten, og som har lagt føringer på hva Helsedirektoratet og
  Folkehelseinstituttet kan gi råd om.
  Da FHI tidlig ville forske på hvilke tiltak som gir mest positiv og minst negativ effekt,
  sa regjeringen nei. Det fantes altså ikke et politisk ønske om at FHI skulle bli i stand
  til å gi faglige råd som kunne ha begrenset de negative konsekvensene av tiltak.
  20
  55.Hvorfor måtte myndighetene endre lovene? Bioteknologiloven, Genteknologiloven,
  og Smittevernloven ble endret i 2020? Kunne de ha (tvangs-)vaksinert oss uten
  disse endringene?
  56.Hvorfor viser ikke myndighetene og mediene oss en kvalifisert dokumentasjon på
  at munnbind virker? Det finnes masse dokumentasjon på at munnbind ikke
  hindrer smittespredning og at de tvert imot er skadelige.
  57.Psykoligi og kontroll av adferd spiller en stor rolle i koronahysteriet.
 15. For å gjennomføre vaksineringen, brukte den briske regjeringen noe de kaller
  mindspace. Se NHS´s plan fra desember 2020. NHS = National Health
  Service. Da kan ma se tilbake til 2010 da den britiske regjeringen opprettet
  «Behavioural Insights Team», hvis mål var å utvikle metoder basert på
  adferdspsykologi til å styre folks meninger og oppførsel i ønsket retning. Et
  sentralt dokument ble kalt Mindspace, som beskriver metoder for å lokke, true og
  skremme befolkningen.
 16. Glen Novak har også en 7-trinns oppskrift for å skape interesse for
  influensavaksiner.
 17. Scientific Pandemic Insights Group on Behaviors (SPI-B): Covid-19.
  SPI-B referansevilkår, gjeldende fra oktober 2020
  SPI-B ble gjenopprettet som svar på det nye koronaviruset som først ble rapportert i
  byen Wuhan, i Kina i desember 2019. Gruppen fortsetter å spille en kritisk rolle for å
  sikre at HM-regjeringen er utstyrt med de best mulige adferdsvitenskapelige rådene
  når de reagerer på Covid-19-epidemien. Her står mye interessant, jeg deler kun tre
  punkter, som står under omfang
  Omfang:
 • Atferdsmessige og sosiologiske drivere bak covid-19-epidemien, og hvordan dette
  påvirker ulike sosiodemografiske grupper
 • Beste praksis for overvåking og evaluering av sosiale og atferdsmessige
  intervensjoner som svar på Covid-19-epidemi
 • Strategier for atferdsendring, for å støtte kontroll over og utvinning fra epidemien
  og tilhørende regjeringens politikk.
 • Yale Institute of Global Health og UNICEF Demand for Immunization team laget
  en vaccine messaging guide i desember 2020. Den er beregnet på
  helsepersonell, kommunikatører, talsmenn og alle andre som ønsker å lage pro-
  vaksineinnhold for å motivere folk til å vaksinere seg selv og deres følge.
  58.Hvis det er en pandemi? Se film.
  59.AMA, American Medical Asociation. Forteller leger hva de skal si.
  AMA, har laget et skriv til leger om hvordan de skal kommunisere med folk. For
  eksempel:
 • ikke si nasjonal plikt, si personlig ansvar.
 • Ikke si forutsigbar og visshet, si tilbake til normalen.
 • Stress viktigheten av vaksine.
  21
  Det er masse mer, se link.
  .
 1. Den 13 november 2020 endrer WHO definisjon på hvordan oppnå immunitet. Det
  betyr at med den nye definisjonen fra WHO så vil vi aldri oppnå flokkimmunitet. Nå
  heter det at du kun blir immun ved å få vaksine, ikke ved å bli utsatt for virus.
  61.Vaksinen gir ikke immunitet. Var Covid-19-vaksineforsøket rigget?
  Mens vaksineprodusenter insisterer på at enhver vaksine som når merket vil ha
  gjennomgått strenge tester, demonstrerer utformingen av prøveprotokollene tydelig
  at nesten alle forsøk på å bekrefte menneskelig sikkerhet forkastes. Vaksinene fikk
  en bestått karakter selv om deres effektivitet for å forhindre infeksjon var
  fraværende. Å forhindre infeksjon var ikke engang et kriterium for en vellykket
  COVID-19-vaksine.
  I en Forbes-artikkel fra september 2020 fremhevet William Haseltine de tvilsomme
  endepunktene for disse forsøkene: «vi forventer alle en effektiv vaksine for å
  forhindre alvorlig sykdom hvis de blir smittet. Tre av vaksineprotokollene –
  moderna, Pfizer og astra zeneca – krever ikke at vaksinen deres forhindrer alvorlig
  sykdom, bare at de forhindrer moderate symptomer som kan være så milde som
  hoste eller hodepine.
 2. Utvikling av vaksiner må oppfylle to viktige forutsetninger.
 3. Vaksinen må beskytte mot en alvorlig sykdom eller til og med død.
 4. Avlvorlighetsgraden og hyppigheten av bivirkninger må være innen
  tålelige og forsvarlige rammer.
  Da det ble massivt påpekt at vaksinen mot SARS-Cov-2 ikke oppfylte disse
  kriteriene endret kort og godt CDC definisjonen av vaksinebegrepet. De skriver i
  eposter i august og september 2021:
  «Definisjonen av vaksine vi har lagt ut er problematisk, og folk bruker den til å
  hevde at COVID-19-vaksinen ikke er en vaksine basert på vår egen definisjon.»
  Her følger en oversikt over endringene.
  Vaksinasjon (før 2015):
  Injeksjon av en drept eller svekket smittsom organisme for å forhindre sykdommen.
  Vaksinasjon (2015–2021):
  Handlingen med å introdusere en vaksine i kroppen for å produsere immunitet mot
  en spesifikk sykdom.
  Vaksinasjon (sept 2021):
  Handlingen med å introdusere en vaksine i kroppen for å produsere beskyttelse mot
  en spesifikk sykdom.
  22
  Definisjonen har altså endret seg fra å forhindre en sykdom, via å produsere
  immunitet mot en spesifikk sykdom, til å beskytte mot en spesifikk sykdom.
 5. Vaksinen er godkjent for emergency use only.
  For at vaksinen kunne nødgodkjennes måtte det ikke finnes annen behandling.
  Kan det være derfor annen behandling som hydroxychloroquine og ivermectin ble
  forbudt?
  64.Dyrene i vaksineforsøkene døde.
  Det har blitt gjort dyreforsøk med denne type vaksine tidligere. Mellom 2002 og
  2014 utviklet de 35 vaksiner, 4 var lovende og de prøvde dem på dyrene. Med Sars
  prøvde de den på katter og med mers prøvde de den på ildere.
  Jeg mener de også prøvde dem på aper og hamstere, (og kaniner?), men jeg kan
  ikke finne igjen den informasjonen, den er nok slettet.
  Her er hva som skjedde:
  De laget RNA og dyrene fikk “vaksinen”, og de klarte seg bra. Så utsatte/utfordret
  de dyrene med viruset de ble immunisert mot. De utsatte/utfordret kattene med
  SARS (a.k.a. SARS-CoV-1, er en koronavirusart). Resultatet var at viruset kom inn i
  kattens kropp som en trojansk hest, usett av kattens eget immunsystem, og så
  replikerte den seg og drepte kattene med overveldende sepsis og hjertesvikt.
  (Sepsis = En infeksjon i blodstrømmen resulterer i en klynge av symptomer som fall
  i blodtrykket, økning i hjertefrekvens og feber.)
  Det samme skjedde ildere. Det skjedde hver gang de prøvde dette. De kom seg
  aldri gjennom en dyrestudie med suksess for denne typen virus.
  Dyrene døde altså ikke av «vaksinen», men av det som ble kalt
  “immunforsterkning”. Nå kaller de det “antistoffavhengig forsterkning” (ADE).
  Dette har ikke vært gjort på mennesker før, men nå…
  Dr. Angelina Farella, en 25-årig barnelege med base i Houston, vitnet under en
  høring i Texas State Senatet om at årsaken til at dyreforsøk med Pfizer/Moderna
  mRNA-injeksjoner ble stoppet, var at for mange dyr døde.
  I sitt vitnesbyrd blir Dr. Farella avhørt av Texas State Senator Bob Hall, som spør:
  “Har det vært en annen vaksine som har hatt det høye antallet alvorlige
  sykehusinnleggelser og dødsfall som denne vaksinen nå viser?
  Dr. Farella: «Ikke i denne grad. Ikke engang i nærheten.”
  Senator Hall: “Enhver annen vaksine ville ha blitt trukket fra markedet?”
  Dr. Farella: “Absolutt.”
  23
  Senator Hall: “Har du sett noen annen vaksine som ble sendt ut til publikum
  som hoppet over dyretesten?”
  Dr. Farella: “Aldri før.”
  Senator Hall: “Som jeg har lest, startet de faktisk dyreforsøkene, og fordi
  dyrene var døende, stoppet de testene.”
  Dr. Farella: “Riktig.”
  Dyreforsøk for Pfizer- og Moderna-injeksjonene ble stoppet høsten 2020, selv om
  mye verdifull informasjon om langsiktige bivirkninger kun oppnås gjennom de
  normale tre til seks årene med dyreforsøk. Hvorfor disse ble stoppet er et
  mysterium.
  Gjennomsnittlig tid for å bringe et nytt legemiddel eller vaksine på markedet er 10
  år.
  I følge Lege Lee Merritt sa Rino Rappuoli:
  Never ever ever bypass long term animal testing when you are doing this.
  Aldri aldri noen gang omgå langsiktige dyreforsøk når du gjør dette.
  Rino Rappuoli er leder for vaksineforskning og -utvikling (R&D) ved
  GlaxoSmithKline (GSK) Vaccines.[2] Tidligere har han tjent som gjesteforsker ved
  Rockefeller University og Harvard Medical School og hatt roller i Sclavo, Vaccine
  Research and CSO, Chiron Corporation og Novartis Vaccines.
  Rino Rappuoli har fått mange ærer og priser, og er en av de mest innflytelsesrike
  personene på verdensbasis innen vaksiner.
  65.Litt om vaksinen.
  Denne vaksinen ble for øvrig rullet ut til distribusjonssentre før FDA hadde sagt at
  de ville gokjenne den, i alle fall i Nebraska distribusjonssenter.
 6. Gir ikke immunitet. Du kan fremdeles få Covid
 7. Hindrer ikke døden
 8. Du kan fremdeles spre viruset. Vaksinerte smitter.
 9. Du må fortsatt bruke maske, holde avstand og karantene
 10. Du kan bli steril av den
 11. Den er ikke ferdig testet
 12. Vaksinen kan gjøre deg sykere
 13. Du må ha booster. Kanskje i det uendelige
 14. Du kan få diverse mer eller mindre alvorlige bivirkninger, også død.
 15. Du kan ikke saksøke noen hvis noe alvorlig skjer
 16. Eliminerer ikke behovet for reiseforbud
  24
 17. Eliminerer ikke behovet for virksomhetsnedleggelser
 18. Eliminerer ikke behovet for nedstenging
 19. Vaksinetestene er laget/designet for å lykkes
 20. Vaksinen dreper flere enn den redder. Se link. Steve Kirsch
  Steve Kirsch tilbød FDA/CDC til debatt. Her er hans tilbud:
  FDA/CDC-komitédebatt (utløp 19. november 2021) Jeg tilbød alle
  stemmeberettigede medlemmer $1 millioner for å debattere laget vårt. Du fikk
  pengene bare for å dukke opp for å bli avhørt. Ingen debatt her for å vinne. Bare
  møt opp ved debattbordet i 5 timer. Opptil 5 personer kan dukke opp, så i verste fall
  går hver person unna med minst $200 000 for 5 timers arbeid. Hvem ville takke nei
  til det? Det viste seg at alle gjorde det etter at jeg sendte e-postene deres. Noe som
  beviser for meg én ting: de liker ikke å svare på spørsmål i det hele tatt.
  https://www.bitchute.com/video/8lmZ0VZqg0Sv/
  https://stevekirsch.substack.com/p/who-wants-to-be-a-millionaire
  66.Munnkurv om vaksineskader. «Frivillig» og/eller pålagt.
  67.Bivirkninger som FDA visste om, men ikke ga ut.
  FDAs sikkerhetsovervåking av COVID-19-vaksiner.
  Dette er ei liste FDA kjente til før nødgodkjenningen av vaksinen. Da FDA sendte ut
  et faktaark nevnte de ikke bivirkningene.
   Guillain-Barré syndrom
   Akutt spredt encefalomyelitt
   Tverrgående myelitt
   Encefalitt / myelitt / encefalomyelitt /meningoencefalitt / meningitt /encefalapati
   Kramper / kramper
   Hjerneslag
   Narkolepsi og katapleksi
   Anafylaksi
   Akutt hjerteinfarkt
   Myokarditt / perikarditt
   Autoimmun sykdom
   Dødsfall
   Graviditet og fødselsutfall
   Andre akutte demyeliniserende sykdommer
   Ikke-anafylaktiske allergiske reaksjoner, Trombocytopeni
   Spredt intravaskulær koagulasjon
   Venøs tromboembolisme
   Leddgikt og artralgi / leddsmerter
   Kawasaki sykdom
   Multisystem Inflammatory Syndrome hos barn.
  Mener Fhi at vaksinens mulige bivirkninger fremdeles skal sammenlignes med mild
  influensa symptom?
  25
  68.Data om varigheten av beskyttelse som vaksinen vil gi, er ennå ikke tilgjengelig.
  En innrømmelse gitt av FDA angående holdbarheten til den ene COVID-19-
  vaksinen – Pfizer-vaksinen (under navnet COMIRNATY) – som ble offisielt
  “godkjent”:
  “Data er ennå ikke tilgjengelig for å informere om varigheten av beskyttelse som
  vaksinen vil gi.”
  69.Info om vaksineselskaper, deres agenda og vaksiner. Se linker.
  Vaksineselskapene kan ikke si om vaksinen er effektiv eller om den er farlig. De har
  likevel forlangt juridisk immunitet om noe går galt. De krever også at selv om det
  finnes alternative behandlinger så må regjeringer fullføre kontrakten.
  Chairman of the German Health Commision, (Bundestags Health Commision), sa i
  oktober 2020, at vaksineringen snart ville starte, men at det ikke ville ende med to
  vaksineringer, men at det var en «done deal», og at man fra da av ville måtte ta
  boostere hver sjette måned. Dette ble fortalt av en whistleblower til Reiner
  Fuellmich. Vi ser at det er det som skjer overalt nå.
  70.Vaksinen ødelegger immunforsvaret. Se linker og linker under nummer 63 punkt 1.
  71.WHO vil ha boostere til 2022. Hva kommer etter det, nye boostere? Se link og linker
  under nummer 63 punkt 8.
  72.Hvorfor er vaksineavtalen hemmelig? Til tross for at den er hemmelig, så er det en
  del av den som har lekket ut. Her nevner jeg kun punkt 5.5
  Vaksineavtalen punkt 5.5
  Kjøper erkjenner at vaksinen og materialet relatert til vaksinen, og deres
  komponenter og bestanddeler, har blitt raskt utviklet på grunn av nødstilfellene ved
  COVID-19-pandemien og vil fortsette å bli studert etter levering av vaksinen til
  kjøperen i henhold til denne avtalen. Kjøper erkjenner videre at vaksinens
  langsiktige effekter og effekt ikke er kjent for øyeblikket, og at det kan være
  negative effekter av vaksinen som ikke er kjent for øyeblikket. Videre, i den
  grad det er aktuelt, erkjenner kjøperen at produktet ikke skal serialiseres.
  Vaksineselskapene har altså absolutt ingen ansvar hvis noe går galt, verken nå
  eller i fremtiden. Avtalen med albania kan leses i linken. Er det noen grunn for å tro
  at Norge, eller andre land, har bedre avtaler?
  73.Big Pharma presser Regjeringer.
  Pfizer krevde av Brasil i 2020:
 21. At Brasil opprettet et garantifond i en utenlandsk bank
 22. At de frasa seg suvereniteten til eiendelene i utlandet, til fordel for Pfizer
 23. At landets lover ikke skulle gjelde for Pfizer
  26
 24. Ta hensyn til forsinkelse av levering av vaksine
 25. At Pfizer ikke straffes for for sen levering
 26. Unnta Pfizer for alt sivilrettslig ansvar
  Pfizer krevde i Argentina:
 27. Pfizer krevde suverene eiendeler som sikkerhet. miltære baser og deres
  ambassadebygninger som sikkerhet
 28. Pfizer krevde å bli kompensert for alle framtidige søksmål
 29. * Argentina ville at Pfizer skulle betale for sine egne mistak. Pfizer nektet.
 • Argentina sa at de kunne endre loven slik at det bare ville gjelde
  vaksinedistribusjon og levering. Pfizer nektet. De krevde at loven ble endret til
  et nytt dekret.
 • Pfizer ba Argentina kjøpe ei internasjonal forsikring. Hvorfor. For
  å betale for fremtidige søksmål mot Pfizer. Argentina gikk med på det.
 1. I desember 2020 kom Pfizer tilbake med nye krav. De krevde at Argentina stilte
  sine bankreserver. De ville at Argentina skulle stille sin uavhengighet til
  disposisjon for å få vaksinen.
 2. G7-møtet vedtar en skremmende plan 11. Juni 2021. Carbis Bay Declaration:
  G7 er en årlig samling for de 7 vestlige-allierte stormaktene Storbritannia, USA,
  Canada, Tyskland, Frankrike,Italia, Japan og EU.
  I år fikk G7 i tillegg besøk av lederne fra Sør-Korea, Sør-Afrika, Australia, India og
  Generalsekretæren i FN.
  Oppsummert:
 • Alle fremtidige sykdommer skal overvinnes via nyutviklede vaksiner innen 100
  dager – FØR sykdommen utgjør en trussel for mennesker.
 • Nytt senter for utvikling av vaksinene skal være i Storbritannia og sponses 60%
  av Gates Foundation. UK Animal Vaccine Manufacturing and Innovation Centre.
 • Kapasitet for sekvensering av DNA økes.
 • Globale systemer for helse- og overvåking skal styrkes. Global Pandemic Radar
  Opprettes.
 • WHO skal restruktureres og få økte økonomiske midler.
  75.Politikerne sier at vaksinen er frivillig. Er den det?
 • Ja, hvis du godtar at folk blir trakassert for ikke å ta vaksinen.
 • Hvis du godtar at folk får beskjed om ikke å komme på jobb fordi de ikke har tatt
  vaksinen.
 • Hvis du godtar at vi uvaksinerte blir diskriminert i samfunnet og mister muligheten
  til å gå på konsert, reise utenlands, gå på kulturarrangementer, i butikken osv.
 • Hvis du godtar at politikerne mobber oss og at for eksempel ordføreren i Sola
  kommune går ut i avisen og sier at de skal jakte på uvaksinerte, ja, da er
  vaksinen frivillig. PS. Andre politikere har også gått hardt ut mot uvaksinerte.
  27
 1. Definisjon på uvaksinerte. Kilde: FHI
 • De som ikke har gjennomgått sykdom de siste 12 måneder
 • Individer som har fått én dose koronavaksiner hvor det har gått mindre
  enn 21 dager eller mer enn 14 dager siden vaksinasjonen
 • Individer som har fått to doser koronavaksine men ikke lenger regnes
  som beskyttet av første dose (mer enn 14 uker siden første
  vaksinedose) og enda ikke regnes som beskyttet av andre dose
  (mindre enn 1 uke siden andre vaksinedose)
  NB: Du kan være uvaksinert men beskyttet, dette gjelder de som har gjennomgått
  infeksjon. Status som beskyttet gjelder til og med 12 måneder etter første positive
  prøve.
  77.Leger får beskjed om å ikke «misinformere», altså, om å holde munn og ikke
  snakke om bivirkninger av vaksinen. Vaksinen er sikker og effektiv, ferdig snakka!
  Brev fra American Board og Family Medicine, underskrevet av:
 • Warren Newton, MD, MPH
  President and CEO
 • Richard J. Baron, MD
  President and CEO
 • David G. Nichols, MD, MBA
  President and CEO
 1. Du må for all del ikke gå imot narrativet. Her er to eksempler:
 2. Tysk advokat, Beate Bahner, som kritiserte lockdown ble lagt inn på
  psykiatrisk
 3. Tysk dommer, Christian Dettmar, etterforsket av politiet etter å ha dømt
  obligatorisk maskebruk som grunnlovsstridig.
 4. 200 kongressmedlemmer blir behandler med ivermectin.
  80.MENNESEKRETTIGHETENE BLIR BRUDT

1. Forbudet mot frihetsberøvelse (innføring av karantene og isolat)

2. Bevegelsesfriheten (begrensninger i reiser, krav til avstand på

kollektivtransport).
Myndighetene pliker å fremme menneskerettigheter, også i smittevernsarbeidet, jf.
Grunnloven § 102.
Restriksjonene inngriper i minst 16 menneskerettigheter, 10 Grunnlovsparagrafer
og flere artikler i FNs Barnekonvensjoner.
Er en epidemi med en overlevelsesrate på over 99% god nok grunn?
81.BRUDD PÅ NÜRNBERG KODEN:
28
I desember 1948, i etterspillet etter Nazistenes bruk av mennesker som
forsøkskaniner laget FN en erklæring om universelle menneskerettigheter.

 • Den forbyr eksplisitt regjeringer å behandle noen mennesker annerledes enn
  andre.
 • Den forbyr regjeringer å ofre noen mennesker til fordel for andre.
 • Den forbyr regjeringer fra å bevisst gjøre skade på noen individer for å oppnå et
  større formål.
 • Den forbyr regjeringer å innføre et hierarki av deres innbyggere.
  Nürnberg Koden:
  1) Frivillig samtykke er avgjørende
  Dette betyr at den aktuelle personen bør ha juridisk evne til å gi sitt samtykke;
  bør være i en slik situasjon at han er i stand til fritt å utøve sitt valg uten innslag
  av tvang, og bør ha tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av elementene i det
  aktuelle fagområdet til at han er i stand til å komme frem til en avgjørelse som
  er preget av forståelse og opplysthet. Dette siste elementet krever, før en
  bekreftende avgjørelse fra forsøkspersonen aksepteres, at han er informert om
  forsøkets art, varighet og hensikt; metoden og fremgangsmåten som vil blir
  brukt; alle ulemper og farer som rimeligvis ville kunne forventes samt de
  virkninger på hans helse og person som deltagelse i forsøket vil kunne
  resulteres i.
  Ansvaret for og plikten til å konstatere samtykkets kvalitet påligger enhver
  enkeltperson som initierer, styrer eller deltar i forsøket. Dette er en personlig
  plikt og et personlig ansvar som ikke ustraffet kan delegeres til andre.
  2) Forsøket bør være av en slik art at det fører til fruktbare resultater som gagner
  samfunnet og som ikke kan sikres ved bruk av andre metoder eller studiemåter
  og som ikke er vilkårlige eller unødvendige.
  3) Eksperiment på mennesker skal baseres på tidligere dyreforsøk
  4) Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk
  lidelse og skade.
  5) Forsøk bør ikke utføres der det er en a priori grunn til å tro at dødsfall eller
  skade som fører til uførhet vil inntre, med mulig unntak av forsøk der
  forsøkslegene også deltar som forsøkspersoner.
  6) Risikoen som tas bør aldri være av større omfang enn det som rettferdiggjøres
  av den humanitære betydningen av problemet som forsøket er ment å løse.
  7) Behørige forberedelser bør foretas og tilstrekkelige fasiliteter bør gjøres
  tilgjengelige for å beskytte forsøkspersonen mot selv den minste mulighet for
  skade, uførhet eller død.
  8) Forsøket bør kun utføres av personer med vitenskapelige kvalifikasjoner. Den
  høyeste grad av ekspertise og forsiktighet bør forlanges i alle forsøkets stadier
  av dem som gjennomfører eller deltar i forsøket.
  9) Forsøkspersonen bør i den tidene forsøket pågår stå fritt til å bringe forsøket til
  opphør dersom han har kommet i en fysisk eller psykisk tilstand der forsøkets
  fortsettelse for ham virker umulig.
  10) I den tid forsøket pågår bør ansvarshavende forsker være forberedt på å bringe
  forsøket til opphør på et hvilket som helst stadium dersom han har sannsynlig
  grunn til å mene etter utøvelse av den gode tro, overlegen ekspertise og
  forsiktig vurderingsevne som kreves av ham at en fortsettelse av forsøket
  sannsynligvis vil føre til skade uførhet eller død for forsøksperson.
  29
  82.EU og Norge kjøper vaksinedoser for 2022 og 2023
  EU har signert en avtale med Pfizer-BioNTech om 450 millioner doser i 2022, og
  450 millioner doser i 2023. Norges andel av denne avtalen er i overkant av 5
  millioner doser per år. Formelt inngår Norge en avtale om dette med Sverige og
  Pfizer-BioNTech. Se info på www.regjeringen.no
 1. David Rockefeller sa i 1994 på en FN-middag: “Vi er på randen av en global
  transformasjon. Alt vi trenger er den rette store krisen, og nasjonene vil akseptere
  den nye verdensordenen.”
  Her er hva mangemilliardærbankmannen David Rockefeller skrev i sine memoarer
  fra 2002:
  “Noen tror til og med at vi er en del av en hemmelig kabal som arbeider mot USAs
  beste interesser, karakteriserer familien min og meg som ‘internasjonalister’ og
  konspirerer med andre rundt om i verden for å bygge en mer integrert global politisk
  og økonomisk struktur — én verden, om du vil. Hvis det er anklagen, står jeg
  skyldig, og jeg er stolt av det.”
 2. Covid-19 prosjektet er planlagt til 31 mars 2025. Kilde: worldbank.org
  85.Hvem blir syke? Jo, de vaksinerte. Mange av dem dør også.
  Kanadiske sykepleiere varslere sier at mange mennesker dør etter å ha fått
  vaksiner mens sykehusene er fylt med fullt vaksinerte. Se linker.
 3. Hva er CEPI?
  Norge står i fronten av CEPI, og har bidratt med 2, 2 milliarder kroner til
  organisasjonen. CEPI står for coalition for epidemic prepareness innovations, og de
  kommer med sine anbefalinger til WHO, som de fleste land har bindende avtaler
  med som de er nødt til å følge hvis WHO erklærer pandemi. Som vi har sett så
  endret WHO definisjonen på hva er pandemi er, og det gjorde at de fikk makt over
  nesten hvert eneste land i verden!
  Det som er skummelt er at det er for mange inhabile!
  Seks vaksineselskaper sitter i CEPI´s styre, GSK, Merck, Johnson & Johnson,
  Pfizer, Sanofi og Takeda, og Pfizer ligger på andre plass når det kommer til
  donasjon til WHO. Noen som tror at ikke det har påvirkningskraft?
  Med andre ord, vaksineprodusenter lager en organisasjon som gir råd til
  verdens mektigste institusjon som er helt avhengig av donasjoner fra vaksine
  produsenter.
  Alt gjemt bak søster selskaper og Bill &Melinda gates fondation, men de har ikke
  gjort en god jobb med å skjule det, og alt en trenger å gjøre er å følge
  pengesporene, og det er ikke mange spor å følge heller.
  Hva kan gå galt? Alt!
  Vi ser det nå. Legemiddelindustrien står med kniven på strupen til hver en leder av
  verden, og det må være verdens største svindel, med historiens største fortjeneste!
  30
  Ingenting handler om helse, men om penger og makt!
  87.Kostnadsnytte etter aldersanalyse:
  COVID-vaksiner dreper flere mennesker enn de sparer for alle aldersgrupper. Mye
  å lese, se linken.
  Sammendrag: Denne artikkelen beregner risikoen ved å ta vaksinen sammenlignet
  med fordelene ved å bli vaksinert, (som vi antar er 90 % risikoreduksjon), og
  konkluderer med at vaksinene gir ingen mening for noen aldersgruppe. De dreper i
  beste fall 2 personer for hver person de redder fra COVID. For 20-åringer dreper vi
  6 personer for hver person som reddes.
  På dette tidspunktet er to separate stoppbetingelser oppfylt:
 4. Vaksinene dreper flere mennesker enn de sparer
 5. Vaksinene har drept over 150 000 amerikanere så langt, og dødstallene stiger…
  Vaksinene bør umiddelbart stoppes av alle siviliserte samfunn og bør erstattes av
  behandling av COVID når det skjer med tidlige behandlingsprotokoller, (som
  Fareed-Tyson protokoll), som har vist seg å være godt over 99 % effektive i faktisk
  klinisk bruk hos over 7000 pasienter. Vi kan avslutte nedstengninger, maskering,
  sosial distansering og mandater. Det er uforklarlig at vi ikke gjør dette.
  Det er flere andre uavhengige kilder som bekrefter konklusjonene. De to første er
  publisert i fagfellevurderte tidsskrifter.
  88.Det er tusenvis av leger, forskere, vitenskapsfolk, sykepleiere, advokater og andre
  som har gått sammen i grupper for å jobbe mot koronahysteriet og alle løgnene
  som blir framsatt av blant annet media, politikere og andre maktpersoner. Her
  nevnes noen:
 • The Great Barrington Declaration
 • The Frontline Doctors
 • FLCCC. Front Line COVID-19 Critical Care Alliance
 • International Alliance of Physicians and Medical Scientists September, 2021
 • World freedom alliance
 • Corona Investigative Committee
 • Stop the world controll
 • The Childrens Health Defense
 • The Global Covid Summit
  Legg merke til at de/vi som sier ifra mot coronaløgnene kommer på listen til WHO
  over de 10 største helserisikoene i verden.
  89.Tidstime til tyranni, av Mike Yeadon.
  Michael Yeadon er tidligere sjefforsker og visepresident for allergi- og
  respirasjonsforskningsavdelingen til legemiddelselskapet Pfizer,
  Vi nærmer oss fase 5:
  31
  Fase 5: Etabler kaos og krigslov. (november 2021- mars 2022)
  Og folk flest tror fortsatt at vi går tilbake til normalen?
  Veien til ny verdensorden…
  Av Mike Yeadon
  (henrymakow.com)
  Fase 1: Simuler en trussel og skap frykt. Desember 2019 – mars 2020
  Sett i gang en pandemi i Kina
  • Drep titusenvis av eldre mennesker
  • Øke antall tilfeller og dødsfall
  • Posisjonér vaksinasjon som den eneste løsning helt fra begynnelsen
  • Fokuser all oppmerksomhet på Covid-19
  • Resultat,, (nesten), generell panikk
  Fase 2: Så ugresset og deling. Mars 2020 – desember 2020
  • Innføre flere unødvendige, frihetsdrepende og grunnlovsstridige tvangsmidler.
  • Lamme handel og økonomi
  • Observer underkastelsen av et flertall og motstanden til en opprørsk minoritet
  • Stigmatiser opprørerne og skap en horisontal inndeling
  • Sensurering av dissidente ledere
  • Straff ulydighet
  • Generaliser PCR-tester
  • Skap forvirring mellom tilfeller, infiserte, syke, sykehusinnlagte og døde av covid19
  • Diskvalifiser alle effektive behandlinger
  • Håper på en redningsvaksine
  • Resultat, (nesten) generell panikk
  Fase 3: Ta med en forrædersk og dødelig løsning. Desember 2020 – juni 2021
  • Tilby gratis vaksine til alle
  • Lov beskyttelse og å kunne gå tilbake til normalitet
  • Etablere et mål for flokkimmunisering
  • Simulere en delvis bedring av økonomien
  • Skjul statistikk over bivirkninger og dødsfall fra injeksjoner
  • Oppføre sideeffekten av injeksjonene som «naturlige» effekter av viruset og
  sykdommen
  • Gjenopprett forestillingen om en variant som en naturlig mutasjon av viruset
  • Begrunn opprettholdelsen av tvangsmidler ved ikke å anvende terskel for
  flokkimmunitet
  • Straffe helsepersonell for ulovlig utøvelse av omsorg og helbredelse
  • Resultater, tvil og følelser av svik blant vaksinerte, motløshet blant motstanderne
  Fase 4: Installer apartheid og QR-koden. Juni 2021 – oktober 2021
  • Frivillig planlegge av mangel/mangler
  • Pålegg vaksinasjonspasset (QR-kode) for å belønne de vaksinerte, og straffe de
  som gjør motstand
  • Skap en apartheid av de privilegerte mot de andre
  • Ta fra de uvaksinerte deres rettigheter til å jobbe eller studere
  32
  • Trekk tilbake grunnleggende tjenester til uvaksinerte
  • Pålegge PCR-betalingstest til uvaksinerte
  • Resultat, første trinn av digital kontroll, utarming av motstandere
  Fase 5: Etabler kaos og krigslov. November 2021 – mars 2022
  • Utnytte mangelen på varer og mat
  • Forårsake lammelse av realøkonomien og nedleggelse av fabrikker og butikker
  • La arbeidsledigheten eksplodere
  • Gi en tredje dose til vaksinerte (boostere)
  • Ta opp (engelsk) drapene på de levende gamle mennene
  • Innføre obligatorisk vaksinasjon for alle
  • Forsterke myten om varianter, effekten av vaksinen og immuniteten til flokken
  • Demoniser antivakserne og hold dem ansvarlig for de døde
  • Arrester opposisjonsledere
  • Pålegge digital identitet på hver og en ( QR-kode): Fødselsattest,
  identitetsdokument, pass, førerkort, helsetrygdkort….
  • Etablere krigslov for å bekjempe opposisjonen
  • Resultat, andre trinn av digital kontroll. Fengsling eller fjerning av motstandere
  Fase 6: Kanseller gjelden og dematerialiser pengene. Mars 2022–september
  2022
  • Utløse den økonomiske, finansielle og aksjemarkedets kollaps, og bankenes
  konkurs
  • For å redde tapene til bankene på kontoene til deres kunder
  • Aktiver «Great Reset»
  • Dematerialisere penger
  • Kansellere gjeld og lån
  • Pålegg den digitale porteføljen. (Digital lommebok)
  • Beslaglegge alle globale medisiner
  • Forby all global medisin
  • Bekrefte plikten til å vaksinere seg halvårlig eller årlig
  • Innføre matrasjonering og en diett basert på Codex Alimentarius
  • Utvide tiltakene til fremvoksende land
  • Resultat. Tredje trinn av digital kontroll. Utvidelse av N.O.M. til hele planeten
  (Hva står N.O.M. for? – hm)
  Takk til NK
  Codex Alimentarius:
  https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
 1. Begravelsesagent. Mange døde av jabben. Se link.
  91.Big Pharma kjøper folk med innflytelse. Se link.
  92.CDC er egentlig et vaksineselskap, og de eier patenter på vaksiner. Se link.
 2. CDC er korrupt. Se link.
 3. Finnes det uavhengige, fagfellevurderte studier av vaksinene?
  Ifølge Transparency International finnes ennå ikke uavhengige, fagfellevurderte
  33
  studier av vaksinene som ikke er finansiert av de farmasøytiske selskapene. Alle
  fagfellevurderte studier om kortsiktig effektivitet og mulige bivirkninger har blitt
  finansiert, organisert, koordinert og støttet av farmasiselskapene. Dessuten: Ingen
  av studiedataene er offentliggjort, eller gjort tilgjengelig for forskere som ikke jobber
  for disse selskapene.
 4. Bill Gates & Co. har investert for over 160 millioner kroner i forskere og
  viteninstitusjoner i Danmark. Dette finner vi på How We Work-siden på Bill &
  Melinda Gates Foundations egen hjemmeside.
  160 millioner kroner er et betragteligt beløp, som burde kunne køpe en hel del
  respekt og «goodwill» – blandt pengehungrende virus-, vaccine- og medisinforskere
  m.v. i Danmark.
  Nå er det så tilsynelatende tiden for den store return on investment.
  Her er oppgjørelsen af donasjoner fra Bill & Melinda Gates Foundation til
  forskjellige institusjoner i Danmark fra 2005 til 2019:
 • Statens Serum Institut, 1. juli 2005: $14.889.455
 • Københavns Universitet, 1. november 2008: $100.000
 • Københavns Universitet, 18. november 2009: $3.484.384
 • Københavns Universitet, 1, november 2010: $100.000
 • Statens Serum Institut, 14. november 2011: $326.293
 • Statens Serum Institut, 2. oktober 2012: $158.739
 • Aarhus, 9. oktober 2012: $135.000
 • Københavns Universitet, 10. oktober 2012: $813.050
 • Statens Serum Institut, 15. november 2012: $551.049
 • Syddansk Universitet, 15. januar 2015: $270.147
 • Statens Serum Institut, 15. april 2015: $100.000
 • Aarhus, 20. december 2015: $85.000
 • Københavns Universitet, 28. september 2017: $758.122
 • DTU, 25. november 2018: $1.084.000
 • Statens Serum Institut, 3. december 2019: $207.877
 • Maternity Foundation, 19. september 2019: $1.900.100
 • Lægemiddelstyrelsen, 10. oktober 2019: $600.000
  Den samlede investeringssum er $25.563.216, som svarer til DKK160.676.571 etter
  dagens valuta.
 1. WEF. Klaus Schwab
  Klaus Schwab har skrevet ei bok som rett og slett kalles en MAL for et Globalt
  diktatur: Covid-19 The Great reset.
  La oss ta for oss noen av «høydepunktene» til Mr Schwab.
  34
  The Great Reset.
  Schwab sier: Pandemien gir oss denne sjansen: den “representerer et lite, men
  smalt mulighetsvindu for å reflektere, tenke seg om og resette vår verden”.
  Mange lurer på når ting blir normale. Det korte svaret er: aldri. Ingenting vil
  noen gang komme tilbake til den «ødelagte» følelsen av normalitet som hersket før
  krisa fordi koronaviruspandemien markerer et grunnleggende vendepunkt i vår
  globale bane. Verden slik vi kjente den i de første månedene av 2020 er ikke mer,
  den er oppløst i sammenheng med pandemien. Dette er radikale endringer av en
  slik konsekvens kommer at noen eksperter har referert til en «før coronavirus» (BC)
  og «etter coronavirus» (AC) -tid. Vi vil fortsette å bli overrasket over både
  hurtigheten og den uventede naturen til disse endringene – når de smelter
  sammen, vil de fremkalle andre-, tredje-, fjerde- og ordens-konsekvenser,
  kaskadeffekter og uforutsette utfall. På den måten vil de forme en “ny normal”,
  radikalt forskjellig fra den vi gradvis vil etterlate oss. Mange av våre overbevisninger
  og antagelser om hvordan verden kan eller bør se ut, vil bli knust i prosessen.
  Dette problemet med usynkronitet mellom to forskjellige grupper (beslutningstakere
  og publikum) hvis tidshorisont skiller seg så markert, vil være akutt og veldig
  vanskelig å håndtere i sammenheng med pandemien. Hastigheten til sjokket og
  (dybden) av smerten den har påført, vil ikke og kan ikke matches med samme
  hastighet på den politiske sida.
  Ovenstående kan ikke tolkes annerledes enn at beslutningstakerne, altså
  politikerne, kan og må slå ned all motstand som oppstår når folk protesterer på
  grunn av smerten de har blitt påført av alle tiltakene. (Kanskje han har hentet
  inspirasjon fra boken: the shock doctrine av Naomi Klein?)
  På forsyningssida, er det slik at hvis man løsner de forskjellige restriksjonene og
  reglene for sosial distansering for tidlig, vil det resulterer i en akselerasjon av
  smitten (slik nesten alle forskere tror det ville gjort), flere ansatte og arbeidstakere
  ville bli smittet og flere bedrifter ville bare slutte å fungere.
  Dette er påstander han ikke har hverken forskere eller empiri til å underbygge. Han
  kommer da heller ikke med dokumentasjon på påstandene.
  På mikronivå, fra bransjer og selskaper, vil Great Reset medføre en lang og
  kompleks serie med endringer og tilpasninger. Når de blir konfrontert med det, kan
  noen bransjeledere og toppledere bli fristet til å sidestille tilbakestilling med omstart,
  i håp om å gå tilbake til det gamle normale og gjenopprette det som fungerte
  tidligere: tradisjoner, testede prosedyrer og kjente måter å gjøre ting på – kort sagt
  en retur til virksomheten som vanlig. Dette vil ikke skje fordi det ikke kan skje.
  Til alle dere som tror vi skal tilbake til normalen bare alle tar nåla.
  Tro om igjen.
  97.Media er kjøpt og betalt. Se link.
 2. Er faktasjekkerne uavhengige? Se link.
  35
 3. The vaccine trials. Kort dokumentarfilm 2021. Se link
 4. Charlotte Haug sier det som det er. Se link.
 5. Når går vi tilbake til normalen? I følge Klaus Schwab, ALDRI. Se link.
 6. Hva sier Bill Gates?:
  Folk later som de har et valg. De har ikke et valg. Verden går ikke tilbake til
  normalen før vi har vaksinert hele verdens befolkning.»
 7. WEF utdanner egne ledere. De begynte på begynnelsen av 90-tallet og
  programmet heter: Young Global Leaders Program. WEF ble startet den 24 januar 1971 av Klaus Schwab. På det først møtet var der ca
  400 Globale Cooperative Ledere. Senere ble politikere og media inkludert og nå
  teller organisasjonen ca 1 000 medlemsbedrifter.
  En av de første som ble uteksaminert var Angel Merkel og Bill Gates i 1992. Av
  siste tidens ledere kan nevnes: Angela Merkel, Justin Trudeau, Sebastian Kurz,
  Emmanuel Macron, Jacinda Kate Laurell Ardern, tidligere statsminister i Spania
  José Maria Alfredo Aznar López, og nåværende secretary og health i Tyskland.
  Sender WEF sine folk ut til å bli valgt?
 8. World Economic Forum: You´ll own nothing, and you will be happy. Se film i link.
 9. WHO. Kan man stole på dem? Her vises et par tall fra 2017. Vaksineprodusentene
  Merck ga WHO 39 millioner USD og GSK ga 24 millioner USD. Dette er altså bare
  fra 2017.
 10. Thomas Renz. Vi har dem! All new whistleblowers info. Se link.
  Linker:
  file:///C:/Users/Hjem/Pictures/Ernst/Kopier/Virus/Tidslinje%20pdf/Oversikt%20linker%20Til
  %20tidslinjen.pdf
  Innholdsfortegnelse:
  file:///C:/Users/Hjem/Pictures/Ernst/Kopier/Virus/Tidslinje%20pdf/Innholdsfortegnelse%20til
  %20tidslinjen.pdf
  Ernst Nylund

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.