ACER-forordningen

Revidert Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/942 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for...

Statsregnskapet

Artikkel | Sist oppdatert: 28.04.2023 Statsregnskapet utarbeides og sendes Stortinget i en egen melding innen 1. mai hvert år. Meldingen har fast nummerering og Meld. St. 3 utarbeides med grunnlag i rapportering fra...