Man får seg ikke feite internasjonale jobber ved å drive med god eldreomsorg.

Det er kanskje ikke krise i Arbeiderpartiet, men det er krise i folket.

Dette er målsettinga nå. Norge skal driftes så billig som overhodet mulig. Det er sparekniven som skal brukes. Norge er en provins i EØS-systemet.

Det starta på åttitallet med frislipp av arvesølvet vårt.

Til gjengjeld fikk politikerne seg feite internasjonale jobber.

EØS-avtalen binder oss til Klaus Schwabs Great Reset og FNagenda2030 som betyr at Norge opphører som nasjonalstat. Grunnloven kan brennes fordi den ikke har noen verdi. Den er bare til pynt. 17. mai har ingen mening om vi ikke kommer oss ut av EØS.

Støre tjener WEF/EU/FN/Bilderberger Group og ikke Norge. Det samme gjør Erna og 85% av Stortinget.

Hva må gjøres? Det må bli et flertall på Stortinget som får oss ut av EØS-avtalen.

Siri Hermo har oppsummert dette:

Folk kan mene, tenke, tro og ønske….

Hjelper uansett lite mot jussen.

Med eøs avt er det dette som gjelder????

Uansett hvem som styrer….

TØRRE fakta/jussen ift EØS avt., ACER/RME????

– som ikke våre myndigheter eller media nevner.

???? I alle EØS saker, så er den norske Grunnloven underordnet EØS avtalen.(EU’s lovverk).

Jfr EØS lovens § 2, hvor det heter at «EUs lovverk har forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre».

????I dette ligger det vanvittig mye myndighetsavståelse, som synes å gå det norske folk hus forbi…..????

????Norge har verken tale, forslags eller stemmerett i EU’s organer.

Dette er det politisk enighet om.

-Dette gjør også at Norge ikke blir en likeverdig part fordi vi har få eller ingen påvirkningsmuligheter.

-Og til dere som da tenker at eu medlemskap er løsningen:

Lille Norge er kun en liten mygg med sine 5.4 millioner, mot feks Tyskland sine 83 millioner.

-Vi ville blitt brukt som forsyningsland da også!-

????Med en gang Stortinget har vedtatt en lov, og den er ført inn i EØS avtalen, så eies den av EU.

Jussen i den loven er underlagt EU retten.

Det fremkommer av EØS lovens § 2, hvor det står at EU’s lovverk har forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre.

????Norge har et strengere regime for å oppfylle lovene i EØS avtalen, enn de forpliktelsene EU landene har i forhold til EU lovgivningen.

????Norge har inngått en EØS lov med EU, hvor det er opprettet et eget overvåkingsorgan, ESA.

ESA overvåker vår lydighetsplikt til EU, og dets eneste oppgave er å passe på at Norge følger sine lovforpliktelser nedfelt i EØS avtalen, til punkt og prikke!

-En tilsvarende overvåkingsinstans har ikke EU’s medlemsland.

????Norge har inngått en avtale med EU om at det er EFTA domstolen som skal behandle eventuelle tvister, eller brudd på EØS avtalen.

-Konkret vil det si at det er EU retten som styrer jussen i alle EØS spørsmålene via ESA, og dette må norske myndigheter og domstoler forholde seg til.

-EFTA domstolen må altså forholde seg til samme jussen som EU domstolen.

????I den grad Norge har noe handlingsrom, reservasjonsrett eller vetorett, må det gjøres gjeldende FØR en lov blir vedtatt i Stortinget, -altså FØR den blir en del av EØS-avtalen.

????Et hvert lovforslag som vedtas i Stortinget, kan heller ikke være i strid med EU’s fire friheter(EØS lovens art 1 nr. 1 og nr 2).

Det vil si fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, samt den frie etableringsretten jfr EØS lovens art 31 til og med art 35.

????EØS loven har ingen lovhjemmel for å kunne reforhandle en slik avtale.

-Den kan bare sies opp, jfr art 127 i EØS loven.

-Jfr EØS lovens art 120, vil da Norges handelsavtale gjeninntre som vår handelsavtale med EU, straks vi trer ut av EØS avtalen. Handelsavtalen fra 1973 har fortsatt full rettskraft, er oppdatert og forøvrig den vi bruker nå også der EØS avtalen ikke regulerer.

Litt om acer;

Energilovene av 1990/ 1991 gjorde strøm til en vare.

Dermed kom strøm inn under EU’s fire friheter (fri flyt av «varer», tjenester, kapital og arbeidskraft). -samt fri etableringsrett

Det at Stortinget godkjente EU’s tredje energipakke (tilslutningen til EUs energiunion) og EU”s energibyrå Acer, og at disse er ført inn i EØS-avtalen, betyr at disse lovene er blitt EU’s eiendom.

Dersom Norge ikke følger ovennevnte regler, har Norge underskrevet på at de har en «lojalitetsplikt» ovenfor EU, og kan bli dømt i EFTA-domstolen ved brudd på disse.

For i EØS-lovens § 2, fremgår det at EUs lovverk (EU-retten) har forrang foran norske lover ved motstrid.

Da Stortinget låste Norge til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER ble det lovfestet at RME ikke kan instrueres eller påvirkes av norske myndigheter. Derimot skal de gjennomføre pålegg fra ACER. RME er i realiteten ACERs forlengede arm i Norge.

RME sørger for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett.

Så lenge EØS avtalen ikke sies opp, er det Reguleringsmyndigheten for energi, RME, som styrer all norsk og europeisk kraft, og bestemmer prisene. Ikke mange som ser dette. Herunder kommer altså strøm, olje , bensin og gass, alt er underlagt EU, indre marked. Der det er ESA som avgjør ved uenighet.

Skal Norge få billigere strøm og bensin, må EØS avtalen sies opp.

Det vil også si at RME bestemmer hvor mange kabler Norge skal bygge til utlandet.

Dette er realiteten uansett hva våre politikere sier.

Eneste mulighet er å si opp eøs avtalen, alt annet er spill for galleriet

♠️Siri Hermo♠️

Legg igjen en kommentar