Grenseverdier drikkevann…Lovdata.

Vedlegg 1
Grenseverdier

Grense-
verdi
EnhetPrøve-
gruppe
Analyse-
metode
Analyse-
usikkerhet
(prosent av
grense-
verdi)
Merknad
1,2-dikloretan3,0µg/lB40
Akrylamid0,10µg/lBParameteren trenger ikke analyseres, men skal beregnes dersom farekartleggingen i § 6 viser at parameteren kan være relevant. Maksimal mengde monomerer beregnes ut fra hva spesifikasjonene sier om polymerens overføring til drikkevannet ved kontakt.
Antimon5,0µg/lB40
Arsen10µg/lB30
Benzen1,0µg/lB40
Benzo(a)pyren0,010µg/lB50I de tilfellene det ikke er mulig å overholde kravene til analyseusikkerhet, skal den beste tilgjengelige teknikken benyttes (opptil 60 prosent).
Bly10µg/lB25Prøven skal tas slik at den gir et representativt bilde av et ukentlig gjennomsnitt for vannet som brukes.
Bor1,0mg/lB25
Bromat10µg/lB40
Cyanid50µg/lB30Metoden bestemmer den totale mengden cyanid, uavhengig av kjemisk form.
E. coli0Antall/100 mlANS-EN ISO 9308-1 eller NS-EN ISO 9308-2Analysemetode godkjent i samsvar med forskrift 12. april 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann kan benyttes inntil 30. juni 2017.
Epiklorhydrin0,10µg/lBParameteren trenger ikke analyseres, men skal beregnes dersom farekartleggingen i § 6 viser at parameteren kan være relevant. Maksimal mengde monomerer beregnes ut fra hva spesifikasjonene sier om polymerens overføring til drikkevannet ved kontakt.
FargeAkseptabel for abonnenteneAMattilsynet anbefaler at fargetallet ikke overskrider 20 mg/l Pt. Se også vedlegg 2.
Fluorid1,5mg/lB20
Intestinale enterokokker0Antall/100 mlANS-EN ISO 7899-2
Kadmium5,0µg/lB25
Kobber2,0mg/lB25Prøven skal tas slik at den gir et representativt bilde av et ukentlig gjennomsnitt for vannet som brukes.
Krom50µg/lB30
Kvikksølv1,0µg/lB30
LuktAkseptabel for abonnenteneASe også vedlegg 2.
Nikkel20µg/lB25Prøven skal tas slik at den gir et representativt bilde av et ukentlig gjennomsnitt for vannet som brukes.
Nitrat50mg/lB15
Nitritt0,5mg/lA eller B20Er bare i prøvegruppe A i de tilfellene det benyttes kloramin. Er ellers i prøvegruppe B.
Plantevernmidler, enkeltvis0,10µg/lB30–80Grenseverdien gjelder hvert enkelt plantevernmiddel enkeltvis. Den gjelder også for plantevernmidlenes relevante metabolitter, nedbrytnings- og reaksjonsprodukter. For aldrin, dieldrin, heptaklor og heptaklorepoksid er grenseverdien 0,030 µg/l. Det er bare nødvendig å analysere for plantevernmidler som med en viss sannsynlighet kan være til stede i det aktuelle vannforsyningssystemet. Analyseusikkerheten for plantevernmidler varierer.
Plantevernmidler, totalt0,50µg/lB30–80Summen av de enkelte plantevernmidlene som analyseres i vannforsyningssystemets prøvetakingsplan. Grenseverdien gjelder også for plantevernmidlenes relevante metabolitter, nedbrytnings- og reaksjonsprodukter. Det er bare nødvendig å analysere for plantevernmidler som med en viss sannsynlighet kan være til stede i det aktuelle vannforsyningssystemet. Analyseusikkerheten for plantevernmidler varierer.
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)0,10µg/lB50Summen av benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren. Analyseusikkerheten gjelder for enkeltsubstanser som utgjør 25 prosent av grenseverdien.
Selen10µg/lB40
SmakAkseptabel for abonnenteneASe også vedlegg 2.
Tetrakloreten10µg/lB30Summen av tetrakloreten og trikloreten skal ikke overskride 10 µg/l. Analyseusikkerheten gjelder for enkeltsubstanser som utgjør 50 prosent av grenseverdien.
Trikloreten10µg/lB40Summen av tetrakloreten og trikloreten skal ikke overskride 10 µg/l. Analyseusikkerheten gjelder for enkeltsubstanser som utgjør 50 prosent av grenseverdien.
Trihalometaner, totalt100µg/lB40Summen av kloroform, bromoform, dibromklormetan og bromdiklormetan. Analyseusikkerheten gjelder for enkeltsubstanser som utgjør 25 prosent av grenseverdien.
TurbiditetAkseptabel for abonnenteneANS-EN ISO 702730Mattilsynet anbefaler at turbiditeten ut fra vannbehandlingsanlegget ikke overskrider 1 NTU ved vannforsyningssystemer som benytter overflatevann. Målingen av analyseusikkerhet estimeres ved 1 NTU. Se også vedlegg 2.
Vinylklorid0,50µg/lBParameteren trenger ikke analyseres, men skal beregnes dersom farekartleggingen i § 6 viser at parameteren kan være relevant. Maksimal mengde monomerer beregnes ut fra hva spesifikasjonene sier om polymerens overføring til drikkevannet ved kontakt.

Vedlegg 2
Tiltaksgrenser

Tiltaks-
grense
EnhetPrøve-
gruppe
Analyse-
metode
Analyse-
usikkerhet
(prosent av
tiltaks-
grense)
Merknad
Aluminium0,2mg/lA eller B25Er i prøvegruppe A i de tilfellene der aluminium blir benyttet som vannbehandlingskjemikalie. Er ellers i prøvegruppe B.
Ammonium0,50mg/lA eller B40Er i prøvegruppe A i de tilfellene der kloramin blir benyttet. Er ellers i prøvegruppe B.
Clostridium perfringens (inkludert sporer)0Antall/100 mlBNS-EN ISO 14189Clostridium perfringens er bare obligatorisk å analysere for dersom råvannet er overflatevann, eller er påvirket av overflatevann. Dersom tiltaksgrensen overskrides, skal vannverkseieren undersøke om patogene mikroorganismer eller parasitter, som for eksempel Cryptosporidium, er tilstede.
Analysemetode godkjent i samsvar med forskrift 12. april 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann kan benyttes inntil 30. juni 2017.
FargeIngen unormal endringAMattilsynet anbefaler at fargetallet ikke overskrider 20 mg/l Pt. Se også vedlegg 1.
Jern0,2mg/lA eller B30Er bare i prøvegruppe A i de tilfellene der jern blir benyttet som vannbehandlingskjemikalie. Er ellers i prøvegruppe B.
Kimtall 22°C100 og ingen unormal endringAntall/mlANS-EN ISO 6222
Klorid250mg/lB15Vannet skal ikke være korrosivt.
Koliforme bakterier0Antall/100 mlANS-EN ISO 9308-1 eller NS-EN ISO 9308-2Analysemetode godkjent i samsvar med forskrift 12. april 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann kan benyttes inntil 30. juni 2017.
Ledningsevne250mS/m ved 20°CA20Vannet skal ikke være korrosivt.
LuktIngen unormal endringASe også vedlegg 1.
Mangan0,05mg/lB30
Natrium200mg/lB15
pH6,5-9,5A0,2Analyseusikkerheten er ikke i prosent av pH, men i pH-enheter. Vannet skal ikke være korrosivt.
SmakIngen unormal endringASe også vedlegg 1.
Sulfat250mg/lB15Vannet skal ikke være korrosivt.
Totalt organisk karbon (TOC)Ingen unormal endringBCEN 148430Målingen av analyseusikkerhet skal estimeres ved 3 mg/l av TOC.
TurbiditetIngen unormal endringANS-EN ISO 702730Mattilsynet anbefaler at turbiditeten ut fra vannbehandlingsanlegget ikke overskrider 1 NTU ved vannforsyningssystemer som bruker overflatevann. Målingen av analyseusikkerhet estimeres ved 1 NTU. Se også vedlegg 1.

Legg igjen en kommentar