Prop. 31 L (2022–2023)

Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon)

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 2. desember 2022, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

I proposisjonen foreslås det endringer i politiloven som lovfester Politiets sikkerhetstjenestes oppgave som innenlands etterretningstjeneste, og som tydeliggjør hva denne oppgaven innebærer. I tillegg foreslås det endringer i politiregisterloven som åpner for at PST kan lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger, selv om den enkelte opplysning isolert sett ikke er nødvendig for dette formålet.

Les dokumentetLast ned dokument

Følg proposisjonen på Stortinget

Legg igjen en kommentar