HAARP

Skriv ut 

(0 STEMMER)

Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker igjen. (Es. 24,5.6)

Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? (Job 38,33.)

«Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet — tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden» (Åp. 11,18).

Gud har ikke bare fastsatt moralLuftforurensningen idag er en faktor, men de såkalte miljøvernforkjempere snakker lite om den største, og trolig den alvorligste miljøforurensning i vår tid: Det elektromagnetiske havet, som påvirker menneskene ned på celle- og DNA-nivå. Men denne forurensningen er knyttet til milliardbusiness, og da er det farlig å lufte sine meningske lover (tibudsloven) for menneskene, men har også etablert naturlover som styrer de fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i universet. Disse lovene er operative fra makrokosmos til mikrokosmos, ned til elementærpartikkelnivå, og var ment å skape balanse og harmoni i skaperverket. Problemene oppstår når denne balansen blir forstyrret av ytre faktorer. Et eksempel er jordas følsomme økosystem. Dette økosystemet har i dag alvorlige problemer på grunn av menneskeskapte, ytre påvirkninger som forurensninger. Giftstoffer av ymse slag forurenser jordas luftlag, jordsmonn, hav og ferskvannskilder. Dette skaper igjen problemer for levende organismer som er avhengige av luft, jord og vann — mennesket innbefattet. Miljøvernaktivister og andre «grønne» personer retter hovedsakelig pekefingeren mot utslipp av kjemiske giftstoffer/produkter som årsaken til dagens miljøforurensning. Dette er vel og bra, men det er også andre, og kanskje langt alvorligere årsaker som skaper ubalanse i jordas økosystem, og disse blir sjelden omtalt. Det dreier seg om «utslipp» av elektromagnetisk forurensning. Økosystemet og alt organisk liv på jorda er i dag badet i et hav av menneskeskapt elektromagnetisk stråling av alle slag. Dette er et produkt av den teknologiske tidsalder — eller motsatt. Men hva med sidevirkningene, som faktisk er større enn de fleste tror?

Elektromagnetisk forurensning

I sin artikkel «Effects of 6–10 Hz ELF on Brain Waves» (ELF = Ekstremt Lav Frekvens), uttaler David S. Walonick:

«Elektromagnetisk stråling kan være den farligste forurenser i vårt . Det er et stadig voksende statistisk materiale som viser at elektromagnetiske bølger kan framkalle både kreft og andre sykdommer. Denne uttalelsen er i stadig større grad blitt bekreftet i ettertid av en rekke seriøse forskere. Den er abolutt korrekt. Pulsmodulerte ELF-radiobølger virker på cellenivå — ja, faktisk på DNA-nivå, noe senere forskning har påvist. Siden 1950-årene har kreft og fødselsdefekter stadig økt i landet vårt [USA]. (det var da f.eks. TV fikk sitt gjennombrudd). Den gjennomsnittlige resonansfrekvens for menneskekroppen ligger rundt 82 MHz. Det er ikke tilfeldig at dette ligger omtrent midt i TV båndet i VHF-området. Det var imidlertid den gangen. Idag er frekvensene langt høyere — og farligere. Selv svake elektromagnetiske felter i 60 Hz området [amerikansk vekselspenning. I Europa brukes 50 Hz, som ikke er noe bedre] er i stand til å forårsake DNA-skader [arvestoffet] og svekker immunforsvaret. Kreftceller som blir utsatt i 24 timer for elektromagnetiske kraftfelt i 60 Hz området viser en seksdobling av vekstraten. I vårt teknologiske samfunn er det få steder vi kan oppholde oss for ikke å bli utsatt for elektromagnetisk stråling. TV, radio og mikrobølgestråling florerer i bebygde områder. Og nå er mobillinker og mobiltelefoner, trådløse telefoner og WiFi kommetr for fullt. Mikrobølger (noen av de farligste), blir stadig vanligere. . . .De makter som kontrollerer energi- og kommunikasjons-industrien vil ikke sky noe middel for å hindre sannheten i å komme fram til publikum. Deres økonomiske helse står på spill. Siden det militære er en av de aller største produsenter av høyeffekts elektromagnetisk stråling, er det lite trolig at myndighetene vil gripe inn.»

Den senere tid har forskerne i stadig større grad slått alarm mht. til bruken av mobiltelefoner, som er omtrent allemanns eie. Disse telefonene, som opererer i det farlige mikrobølgeområdet, kan skade hjernen, viser rapportene. Den svenske kreftforskeren Lennart Hardell ved universitet i Ørebro har påvist at de som har brukt mobiltelefoner mer enn fem år, har 26% større sjanse for å få hjernekreft, og at de som har brukt slike telefoner i mer enn ti år, har 77% større sjanse for å pådra seg denne type kreft. Dessuten hadde kreftsvulstene 2,5 ganger større tilbøyelighet til å opptre på den siden av hjernen der telefonene vanligvis ble holdt. Professor Hardell påpekte imidlertid at materialet stammer fra bruken av eldre analoge NMT-telefoner [i 450 MHz-området], og at moderne digitale GSM-telefoner har ti ganger mindre antenne-effekt Men han råder folk til å være på vakt. (The London Independent, 5. september 2001). Det foreligger imidlertid vitenskapelige data som viser at heller ikke utstrålingen fra GSM-telefoner er bra. Senere forskningsrapporter viser faktisk at strålingsfaren øker med frekvensen, og at moderne, digitale GSM-telefoner faktisk er langt farligere enn de gamle analoge NSM-telefonene.

Det finnes hundrevis av vitenskapelige artikler og rapporter som påviser skadevirkningene på menneskekroppen fra elektromagnetisk stråling. Allerede for førti år siden, i 1971, utga en rådgivende komité for den amerikanske president en rapport der det ble påpekt at «miljøet er mettet av elektromagnetisk stråling fra radar, TV, kommunikasjonssystemer og mikrobølgeovner.» Siden den tid er også mobiltelefoner kommet på scenen og blitt praktisk talt allemannseie, med MT-linker (sendere) i synsvidde overalt, samt kommunikasjonssatellitter av alle slag som sender sine signaler ned til jorda. Dr. Bruce Hocking påviste at barn som bor innenfor en radius av fire kilometer fra den største TV-senderen i Sydney, Australia, hadde dobbelt så mange tilfeller av levkemi (blodkreft) som barn som bodde utenfor firekilometers grensen fra denne senderen. Det er senere blitt påvist at det er en sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og levkemi, lymfekjertelsvulster, hjernekreft og Alzheimers sykdom. Dr. Cletus Kanavy ved Philips-laboratoriene uttaler at det er sterke indisier som tyder på en kopling mellom elektromagnetisk stråling og kroniske hos mennesker, f.eks. atferdsproblemer (mentale forstyrrelser), skader på fostervev med påfølgende fødselsdefekter, dannelse av grå stær, endringer i blodkjemi og stoffskifte og svekkelse av immunforsvaret. Nok om dette i første omgang. Vi skal nå se litt på et annet aspekt ved de elektromagnetiske bølgene, med potensiale til å utrette store skader på økosystemet.

HAARP

HAARP er et akronym for High Frequency Active Auroral Research Program. («Høyfrekvent nordlysforskning».)

Luftfoto av HAARP-komplekset i AlaskaDet består av ekstremt kraftige sendere som projiserer mikrobølger opp til flere Gigawatts styrke opp i ionosfæren. HAARP er en videreføring/supplering av HIPAS (High Power Auroral Stimulation). Slike sendere kalles også for «ionosfæriske heatere» («ionosfæriske varmere») fordi den projiserte energistrålen oppvarmer deler av ionosfæren og «løfter» den høyere opp. Ionosfæren er den øvre del av jordas atmosfære (60–600 km over jorda), bestående av ioniserte gasser (derav navnet), og er derfor elektrisk ledende. Tanken bak det hele var å bruke mikrobølger til å skape en virtuell antenne i ionosfærens partikkelsjikt som kunne generere elektromagnetisk stråling av meget lav bølgelengde (VLF) og ekstremt lav bølgelengde (ELF), og sende dem ned til jorda, da slike bølger er i stand til å gå omtrent jorda rundt uten vesentlig tap. Eksperimentet var vellykket i den grad det bekreftet prinsippet, men den tilførte effekt var for liten til at de genererte VLF- og ELF-bølgene hadde praktisk betydning. Det er her HAARP-teknologien kommer inn i bildet med sine Gigawatt-sendere og forbedret teknologi. Ifølge Dr. Nick Begich er det særlig i arktiske strøk at HAARP-sendere er interessante, da bølgene på disse breddegrader kan sendes opp i ionosfæren på en slik måte at de reflekterte bølgene kan styres så de treffer jorda akkurat der forskerne ønsker det. Hemmeligheten er å vite hvilke områder i ionosfæren som må bestråles for at de reflekterte bølgene skal treffe et bestemt område av jorda, og på denne måten skape den ønskede virkning — enten værmønstre eller andre ting.

Tesla/Eastlund

HAARP-teknologien baserer seg på patentene til Nikola Tesla (1.119.732 fra 1914: «Apparat for overføring av elektrisk energi»), som var beregnet på fredelige formål, selv om pasifisten Tesla advarte mot at patenten kunne misbrukes. Den ble senere videreført av den amerikanske fysiker og medlem av Atomenergikommisjonen, Dr. Bernard J. Eastlund med hans amerikanske patent nr. 4.686.605 fra 1987: «Metode og apparat for å skape endringer i et område av jordas atmosfære, ionosfære og/eller magnetosfære», samt to andre relaterte patenter, også av Eastlund. I prinsippet er HAARP-teknologi Eastlunds patent, som igjen er indirekte basert på Teslas patent. Dette er med andre ord patentert teknologi, og ikke fantasi og science fiction.

En prinsippskisse av Bernard Eastlunds patentAmerikanske militærmyndigheter benekter imidlertid at HAARP-prosjektene har noe med Eastlunds patenter å gjøre. Men det er påfallende at det amerikanske firmaet APTI som fikk i oppdrag å bygge det første HAARP-utstyret, satt inne med nettopp Eastlunds patent nr. 4.686.605 og andre tilsvarende patenter. En gjennomgang av dokumentene som førte til kontrakten med APTI, kaster tvil over myndighetenes benektelser. Til og med Eastlund selv har innrømmet at HAARP-teknologien er basert på hans patenter. I et intervju i OMNI-Magazine (1988), uttalte Eastlund: «Man kan faktisk løfte den øvre atmosfære. . . .Man kan bevege den og gjøre andre ting med den.» I Eastlunds patent heter det: «Store deler av atmosfæren kan løftes til uante høyder slik at missiler støter på uventede krefter som ødelegger dem. Det er mulig å endre været ved f.eks. å manipulere vindmønstrene i den øvre atmosfære. . . .» Videre uttalte Eastlund: «Dette apparatet kan skape total blokkering av radiokommunikasjonene over svært store deler av jorda. . . .modifisering av været. . . ozon- og nitrogen-konsentrasjonene kan økes på kunstig vis.»

En realitet

HAARP-teknologi er ikke science fiction, men dødelig realitet. «Ionosfæriske heatere», forløperen til HAARP-sendere, har allerede vært i drift i en årrekke både i og USA. Til og med i , nærmere bestemt i nærheten av Tromsø, befinner det seg to slike sendere, samt en tredje sender nær Longyearbyen på Svalbard. Det hevdes at disse senderne har kapasitet i Gigawatt-området. De norske senderne er satt opp av det tyske Max Planck-instituttet, og drives av et konsortium på syv land (Norge, Frankrike, Tyskland, England, Japan, Sverige, Finland). Opplegget kalles EISCAT (European Incoherent Scatter Radar). Senderne opererer i frekvensområdene 244, 500 og 931 MHz. Den største HAARP-senderen, som ble ferdig i 2002, befinner seg på et 230 mål stort område i Gakona, Alaska. Det er snakk om 180 antenner med til sammen 30 senderkomplekser som hver huser 12 sendere med egne store dieselgeneratorer. Til sammen 360 sendere med en samlet styrke på 3,6 Gigawatt (3,6 milliarder Watt). Antennekomplekset er tenkt utvidet til 360 antenner. Denne senderen, samt de skandinaviske, vil dekke så godt som hele den nordlige halvkule av jordkloden. I tillegg befinner det seg HAARP-sendere flere andre steder i verden, bl.a. i Karibien (Puerto Rico) og flere steder i de tidligere Sovjetstatene. Senderne kalles «ionosfæriske heatere» fordi de de kraftige mikrobølgene får ionosfæren til å «vibrere» og oppvarmes noen få grader. Dette høres lite ut, men kan ha store virkninger i jordas avstemte og følsomme økosystem.

Værkontroll

HAARP og ELF-sendere har potensiale til å styre jetstrømmene i stratosfæren i ønsket retning, og værmønstret kan da kontrolleres over et helt kontinent. Det kan skapes stormfronter, sykloner, tornadoer, tørke og ektremt regn med oversvømmelser etter forgodtbefinnende. Dette er ønskedrømmen for enhver krigførende part for å avskjære fiendens troppebevegelser. Værkontroll er også matvarekontroll som kan styre befolkninger og drive en fiende i kne uten å avfyre et eneste skudd.

Fra antennekomplekset i HAARP-senderen, AlaskaI 1958 uttalte kaptein Howard T. Orville, som var rådgiver i vær-modifisering for Det hvite hus, at det ble arbeidet med metoder for å manipulere de elektriske ladningene på jorda og i atmosfæren for om mulig å kunne påvirke værmønstrene. Dette var før Eastlunds patent og HAARP-teknologi. Men mange år med bisarre eksperimenter på dette området og like bisarre værmønstre og naturkatastrofer relatert til vær og klima har fulgt i kjølvannet av uttalelsene til Orville og andre. Under de store brannene i Malaysia i 1997, tilbød et russisk selskap seg å skape kunstige sykloner for å klarne opp den røykfylte himmelen over området fra Thailand til Australia. Det er uklart om det ble noe av forsøket, men himmelen klarnet i hvert fall opp. Den amerikanske Tesla-forsker og kjernefysiker Thomas Bearden uttalte i 1984 under et foredrag for US Psychotronics Association, USPA om en rekke uvanlige skyformasjoner over USA som han var overbevist om bar signaturen til Tesla-sendere. En av disse merkelige skyformasjonene var en gigantisk radial med lange, tynne linjer som løp ut fra sentret i en ring. Det har vært en rekke artikler i mediene som faktisk støtter Beardens påstander. Eksempelvis skrev The Chicago Tribune (11. desember 1986) at «det ble obervert kjempestore virvler, enkelte var nesten 100 kilometer brede, som beveget seg langs norskekysten med hastigheter på opptil fire knop [7,4 km/t]. . . .Disse kjempestore virvlene har ikke noe definerbart sentrum og er vanskelig å påvise.» Artikkelen forteller videre at slike enorme virvler var ukjente før 1980. Det er påfallende at de begynte å vise seg etter at USA og Sovjetunionen begynte å eksperimentere med ELF-sendere. Kan vi se en tråd i alt dette? De sære værmønstrene de senere årene er neppe tilfeldige. Det foreligger et betydelig bevismateriale for at en stor del av disse værmønstrene er blitt skapt på kunstig vis av organer som er kontrollert av amerikanske og russiske myndigheter.

«Hakkespett»-signaler

I 1975–76 begynte sovjetrusserne å sende store mengder pulserende, elektromagnetisk energi fra tre kjempestore 40 Megawatt sendere. Disse signalene rakk halvveis rundt jorda fram til det amerikanske kontinent. Signalene forstyrret radio- og TV-sendinger i Vesten, og fikk navnet «den russiske hakkespett» på grunn av signalenes pulserende sekvens i ELF-området rundt 10 Hz, et frekvensområde som er meget farlig bl.a. på grunn av interferens med hjernebølgene hos mennesker. De sovjetiske senderne skapte gigantiske, stående bølger som endret retningen på jetstrømmene i stratosfæren og tvang dem nordover. Etter 1976 rapporterte mediene om uvanlige og uforklarlige værmønstre:

Den store oversvømmelsen i elven Missouri i 1993 kan skyldes HAARP-aktivitet«De siste fire månedene har et spesielt værmønster ført til denne tørken. Dette værmønsteret er et av de merkeligste værmønstre som noen gang er blitt registrert over USA. Slike langvarige høytrykkssentre var helt ukjent fram til 1977» (Time, 1–1981. Uthevelser tilføyd). Det er påfallende at de russiske ELF-sendingene begynte i 1975–76. «Denne stillestående høytrykkssonen virket som en barriere, og hindret det normale flyt av værmønstre fra vest til øst» (Newsweek, 26. juli 1993. Uthevelser tilføyd). «Det er i høyeste grad uvanlig at værmønstre har holdt seg i ro i så mange uker. Årsakene til at værmønstret har låst seg, er uklare» (New York Times, 29. juli 1993. Uthevelser tilføyd). Ett år etter at de sovjetiske «hakkespett»-sendingene begynte, startet amerikanske myndigheter sine egne eksperimenter med ELF-bølger. Disse satte i gang et enormt regnskyll over seks distrikter i den nordlige delen av staten Wisconsin. Det ELF-genererte stormværet framkalte vinder med hastigheter på opptil 250 km/t. 350 000 hektar skog ble ødelagt av stormværet. Slik kan det gå når uansvarlige forskere og myndigheter tukler med naturkreftene.

I 1978 utga Dr. Andrew Michrowski en avhandling der han konstaterte at sovjetrusserne hadde greid å stille opp relativt stabile, stående ELF-bølger over det amerikanske kontinent, og at disse bølgene var i stand til å hindre eller avlede jetstrømmene på den nordlige halvkule. Michrowski bemerket også at endringsmønstre i de sovjetiske ELF-sendingene alltid førte til en endring innen 72 timer av retningen til jetstrømmene over den nordlige halvkule. The PACE Newsletter (2-81) meldte at da sovjetrusserne i 1980 slo av ELF-senderen sin i 14 dager, normaliserte jetstrømmene på den nordlige halvkule seg raskt. Da senderen ble slått på igjen, og «hakkespett»-signalene begynte på nytt, ble jetstrømmene igjen avbøyd av en stillestående høytrykksrygg som strakte seg fra Yukon (Canada/Alaska) til staten Arizona.

Ifølge den informasjon som foreligger, kan det ikke bare skapes stormfromter, sykloner og lignende, men disse kan også brytes opp og nøytraliseres. HAARP-anleggene skulle etter planen være fullt operative i 1998, og det er påfallende at årene 1997 og 1998 var preget av de mest ekstreme værtyper i manns minne. I sin bok The Cooling (1976) dokumenterer Lowell Ponte at USA og Sovjet på slutten av 1960-tallet begynte et samarbeidsprosjekt for å «varme opp Arktis».

«Elver av vanndamp»

Forskerne har oppdaget at det eksisterer «elver» av vanndamp i atmosfæren. Ikke kondensert vanndamp som danner tåke og skyer, men vanndamp av en helt annen type som virkelig flyter av sted som en elv. Dette går fram av en artikkel skrevet av Reginald E. Newell i Geophysical Research Letters Journal. Disse «vanndamp-elvene» er enorme, og kan måle seg med vannføringen i Amazonas! De er fra 670 til 770 km brede og opp til 7700 km lange, og befinner seg i en høyde av 3 km over jordoverflaten. De har en vannføring (i dampform) på 165 000 tonn vann pr. sekund! Forskerne har oppdaget fem slike atmosfæriske «elver» på den nordlige halvkule og fem til på den sørlige. Hver enkelt av disse ti «elvene» har en vannføring på 165 000 tonn vann pr. sek. Til sammen har de ti atmosfæriske «elvene» en vannføring på 1,65 millioner tonn vann pr. sekund!

Forskerne oppdaget også hvordan de kunne skape kunstige «dammer» i disse «elvene» ved bruk av elektromagnetiske bølger i ELF-området. Disse «dammene» kan blokkere vanndampstrømmen og samle enorme mengder vanndamp som kan dumpes ned på jorda i nærmest katastrofiske regnskyll. Det var trolig slik de store oversvømmelsene i midtvest-USA ble skapt i 1993, som nevnt i avsnittet nedenfor om jordas magnetfelt. ovefor. Pussig nok varte disse store regnskyllene førti dager og førti netter, akkurat som under Noahs vannflom (1 Mos. 7,12)! Også senere, særlig i 2011, har det vært ekstreme oversvømmelser, bl.a. i USA, Thailand, Kina og andre steder, og de senere årene også i Australia etc. Samtidig er det ekstrem tørke flere steder på kloden, uvanlig høye temperaturer og ekstremt lave temperaturer.

HAARP-effekter

De kraftigste ionosfæriske heatere før HAARP-ELF, ble bygd av Sovjetunionen på steder som Sura, Gorkiy, Monchegorsk og Dushanbe (Tadjekistan). Vestlige ionosfæriske heatere før HAARP finnes i Tromsø (Norge), Arecibo (Puerto Rico), nær Fairbanks i Alaska og i Platteville (Colorado). Sammen med den russiske Tesla («hakkespett») senderen, har disse systemene skapt en alvorlig endring av det globale værmønsteret — Det begynte i 1976, men ble verre i 1980- og 1990-årene etter hvert som det ble bygd flere ELF-sendere

I 1991 (15. desember) sto en lengre artikkel om HAARP-teknologi i avisen Alaska Daily News. Her sto det bl.a.: «Disse begivenhetene fikk meg til å studere enkelte uvanlige Tesla-innretninger i større detalj, som f.eks. trådløs energi-teknologi, også kalt forsterker-sender. Denne granskingen ga meg tilgang til opplysninger om hvordan Teslas teorier ble brukt av både Sovjet og USA til å skape en værkrig som har fortsatt fra midten av 1970-årene og fram til i dag.» Dette var imidlertid ikke pasifisten Teslas intensjoner med sine patenter, men de ble stjålet av USAs FBI etter oppfinnerens ensomme død på et hotellrom i New York i 1943, der alle hans papirer og manuskripter ble konfiskert. De var på jakt etter hans teknologier for å bruke dem — ikke til menneskehetens beste, slik Tesla ville — men til militære formål.

Over hele Sovjet er det blitt observert merkelige himmelglød-anomalier og bisarre lys- og plasma-effekter nær «hakkespett»-senderne. Eksempelvis meldte The Post (23. sept. 1977) at «en merkelig, stjernelignende lyskule» ble observert over Petrozavodsk i det sovjetiske Karelien. Lyskula spredte seg over området som en manet med «armer» av lys som spredte seg nedover. Noe lignende ble observert i Nordnorge i desember 2009.

De amerikanske ionosfæriske ELF-sendere skapte lignende plasma-effekter under kulminasjonen av de store oversvømmelsene i midtvest-USA i 1993. Samme år (24. sept.) meldte avisen Kansas City Star at et forskerteam fra det geofysiske institutt ved universitetet i Alaska (som er involvert i HAARP-prosjektet) oppdaget «mystiske lysglimt» som skjøt ut fra toppen av stormskyer og opp i den øvre atmosfære over midtvesten under de store oversvømmelsene. Disse lysglimtene fant sted da oversvømmelsesområdene ble truffet av en kjempestor stående bølge, et langvarig vær-blokkeringssystem som var generert av de amerikanske GWEN-senderne og de russiske «hakkespett»-senderne. Science Magazine (27. mai 1994) opplyste (i forbindelse med de store oversvømmelsene i 1993): «Atmosfæreforskere er forbløffet over lysglimt i stor høyde». Filmopptak fra amerikanske romkapsler viser også disse bisarre plasma-effektene.

Havbølger

Det er blitt observert kjempestore stående bølger nær Gibraltarstredet. I 1985 (30. april) meldte The New York Times at det var oppdaget massive undersjøiske bølger i verdenshavene — bølger som ikke synes på overflaten. «En dramatisk serie med undersjøiske bølger er blitt oppdaget ved Gibraltarstredet.» Disse bølgene ble oppdaget på fotografier fra en romkapsel (1984). Et kart som sto i den samme avisen, viser en kjempestor, stående bølgelinje ved vestsiden av stredet. Det meldes også at Atlanterhavet stadig får grovere bølger. I 1988 (19. april) meldte The New York Times at britiske forskere hadde oppdaget at bølgehøyden i det nordøstlige Atlanterhav hadde økt med mer enn 20% siden 1960-årene. Dette fenomenet sammenfaller med tidsrommet da ELF-eksperimentene begynte.

FN-traktat mot værkontroll

I 1974 vedtok De forente nasjoner en traktat med forbud mot å bruke «miljørettet krigføring». Det ligger i sakens natur at slike traktater verken var aktuelle eller nødvendige hvis denne type krigføring ikke allerede eksisterte eller var på trappene. Og det var ikke bare snakk om kjemisk- eller biologisk krigføring. Men FN og deres traktater skal man ikke stole på, da Verdensorganisasjonen helt fra starten har vært selve arnestedet for opprettelsen av Den nye verdensorden/verdensregjeringen. Traktater/konvensjoner er bare skalkeskjul for fordekte virksomheter. Allerede året etter begynte som nevnt sovjetrusserne sine ELF-eksperimenter. I 1975 skrev den amerikanske Senator Clairborne Pell en leder i The Providence Journal Bulletin:

«Vi trenger en traktat nå for å hindre slike handlinger — før verdens militære ledere begynner å styre stormer, manipulere klimaet og framkalle jordskjelv mot sine fiender. Den grunnleggende tanke bak miljørettet krigføring er enkel nok: Hvis en nasjon lærer å styre naturlige begivenheter, kan den også utrette ufattelige skader på en fiende via regnskyll, oversvømmelser, flodbølger, jordskjelv, og til og med klimaendringer som vil ruinere fiendens jordbruk» (uthevelser tilføyd). Her bekrefter faktisk den amerikanske Senator at slik teknologi eksisterte eller var på trappene på den tiden, for 36 år siden, og at den ble kalt miljørettet krigføring. Altså dreier denne type krigføring seg om noe mer enn biologiske/kjemiske våpen.

I 1976 vedtok De forente nasjoner en ny traktat med forbud mot militær eller annen fiendtlig bruk av «teknologi som går ut på å modifisere miljøet». Denne traktaten er igjen et bevis på at slik teknologi eksisterer, ellers ville ikke traktaten hatt noen mening. Slike traktater utferdiget av hovedpromotørene for en global regjering — verdensherredømme — høres tilforlatelig ut for den uinnvidde. Dessverre er historien full av eksempler på at «papirlapper» under navnet «traktater», «konvensjoner» og «avtaler» er blitt ignorert av hovedpersonene selv omtrent fra starten. Så også i dette tilfellet. Mens de politiske ledere sitter foran TV-kameraene og snakker i dystre ordelag om den «menneskape globale oppvarming» — CO2-hysteriet — og hva industrilandene kan eller må gjøre for å minske risikoen, sitter forskere, finansiert av de samme , bak kulissene og håndterer de mest utrolige krigsvåpen og vær/miljø-maskiner i historien! I 1982 skrev Pentagon-forskeren Lowell Ponte en artikkel i Star Magazine (juli 1982), under overskriften Pentagon & Kremlin Are Playing With Our Weather And Giving Us Storms and Flood (Pentagon og Kreml leker med været vårt og gir oss stormer og oversvømmelser) — Ponte hevder at sovjetrusserne har gjort store framskritt i å styre de viktige jetstrømmene som passerer over Sibir for å sette opp globale vindmønstre: «Forskerne tror at jetstrømmene kan bli satt opp i en stående bølge. ‘Den kan til og med finjusteres for å ødelegge hvetehøsten i midtvest-USA eller andre deler av verden', sier Ponte. ‘Med slik makt kan Sibir blomstre og andre deler av verden tørke opp. Den manipulering de driver med er høyst alvorlig'.»

Kunstige jordskjelv

Det foreligger stadig sterkere indisier på at HAARP-teknologi kan fremkalle kunstige jordskjelv. Amerikanske forskere har påvist at jordskjelv skaper endringer i ionosfæren og magnetosfæren. Det er enkelte som mener at det motsatte også er tilfelle. Den store serbisk/amerikanske oppfinner og elektrogeni Nikola Tesla (1856–1943) konstruerte et apparat for å demonstrere prinsippet for harmonisk resonans. Eksperimentet kom ut av kontroll, og påbegynte et jordskjelv som faktisk kunne ødelagt New York City, der eksperimentet pågikk. Da Tesla mistet kontrollen, stoppet han eksperimentet ved å knuse apparatet med en slegge. Teslas prinsipp ble omtalt i The New York American (11. juli 1935) under tittelen Teslas kontrollerte jordskjelv. Prinsippet gikk ut på overføring av mekanisk bevegelse over store avstander uten vesentlig energitap.

Nikola TeslaRusserne har drevet eksperimenter med dette. En beskrivelse av prinsippene sto å lese i Specula Magazine (januar 1978): «Det kan sendes et elektromagnetisk signal ved bestemte frekvenser tvers gjennom jordkloden. Når disse signalene blir sendt inn i kloden ved bestemte multiplumer av 30 grader, vil det bli dannet stående bølger i selve jordkloden. . . .Avhengig av frekvens, fokusering, bølgeform etc., kan det skapes en rekke virkninger, f.eks. jordskjelv, framkalt på et fjerntliggende målområde, og det kan skapes alvorlige forstyrrelser i den midlere og øvre atmosfære over målområdet. . .og anomale værmønstre.» Jordklodens egenresonans ligger på 7,83 Hz.

Den 13. juni 1975 uttalte daværende sovjetiske partileder Leonid Brezhnev at Sovjetunionen var i besittelse av nye våpentyper som var «frykteligere enn verden noensinne har sett». Sovjetunionen har drevet eksperimenter med ELF- og mikrobølgeteknologi siden 1930-årene. Dr. Andrija Puharich utga i januar 1978 en detaljert forskningsrapport med tittelen «Global Magnetic Warfare — A Laymman's View of Certain Artificially Induced Artificial Effects on the Planet Earth During 1976 and 1977». I denne rapporten sier han bl.a.: «Av de mange store jordskjelvene i 1976, er det spesielt ett som krever spesiell oppmerksomhet — jordskjelvet den 28. juli 1976 i Tangshan, Kina.» Dette var et av historiens største jordskjelv når det gjelder antall drepte, med ca. 650 000 ofre.

Nesten ett år etter jordskjelvet skrev The Times: «Like før det første skjelvet kom klokken 03.42 om morgenen, lyste nattehimmelen opp som dagslys. De mangefargete lysene, hovedsakelig hvite og røde, ble observert over 300 kilometer unna. På en rekke trær ble løvverket delvis forkullet, og grønnsaker ble skåldet på den ene siden som fra en ildkule» (uthevelser tilføyd). Disse merkelige lysene kan imidlertid også skyldes elektriske effekter ved selve jordskjelvet umiddelbart før det bryter løs, som David Hambling sier i sin artikkel i avisen The Guardian (23. august 2001). Hambling avslører også i samme artikkel at sovjetiske forskere drev forsøk i 1970-årene med å sende store mengder bølger inn i jordkloden, og at de dermed framkalte kunstige jordskjelv.

Wardenclyffe-tårnet med en kjempestor Tesla-sender. Tesla bygde dette tårnet til fredelige eksperimenter, som imidlertid aldri ble noe av fordi mannen som hittil hadde finansiert oppfinnerens eksperimenter, pengebaronen J.P. Morgan, snørte igjen pengesekken da han forsto at Tesla ville skjenke verden gratis energi. Noe gratis ville pengebaronen ikke vite noe av. Dermed var det stopp for Teslas eksperimenterDet er mange respektable forskere som er overbevist om at jordskjelvet i Kina i 1976 var kunstig framkalt ved hjelp av russiske eksperimenter med Tesla-sendere. Hadde Tesla visst dette, ville han snudd seg i sin grav av forskrekkelse over hvordan hans oppfinnelser ble misbrukt av gale og uansvarlige forskere. Thomas Bearden, som ble sitert ovenfor, uttalte i 1981 — også under et seminar for USPA: «Det man gjør, er å sette opp en stående bølge gjennom jorda, og jordas flytende kjerne begynner å mate denne bølgen. Når man har denne stående bølgen, har man stilt opp en triode. . . .Det man nå gjør, er å endre frekvensen, Hvis du endrer frekvensen én vei — begynner å fase den ned — dumper man energien opp i atmosfæren utenfor det punktet på motsatt side av jordkloden man fokuserte på. Man kan da ionisere lufta og endre værmønstrene, jetstrømmene etc. . . .Det er en storartet værmaskin. Hvis man dumper energien raskt, vil man få enganske kraftig ionisering. Man får lysglimt og ildkuler (plasma) som kommer ned på jordoverflaten. . . .Man kan skape voldsomme endringer i værmønstret over store områder ved å manipulere med dette» (uthevelser tilføyd).

USA har bygd såkalte GWEN-anlegg installert på forskjellige steder under jorda, og GWEN-senderne kan blokkere eller endre jordas magnetfelt i en radius av 400 km fra anlegget. Det er påvist at slike GWEN-anlegg også eksisterer langs San Andreas-forkastningen i California, og i Nevada, der flere store jordskjelv er forekommet de senere årene. I slutten av 1970-årene begynte USA ELF-eksperimenter i området 30 Hz fra et sted i staten Washington. Det er påfallende at jordskjelvhyppigheten rundt omkring i verden i 1980-årene økte i takt med styrken av de amerikanske og russiske signalene. Den 12. september 1989 begynte magnetometre i Corralitos, California å påvise uvanlig bølgeaktivitet i ULF-området (Ultra Lav Frekvens, 0,01–10 Hz). Den 30. oktober ble disse signalene 30 ganger sterkere, og deretter litt svakere. Klokken 14.00 den 17. oktober ble plutselig signalene så sterke at magnetometrene ikke klarte å følge med lenger. Tre timer senere ble San Francisco Bay-området rystet av et kraftig jordskjelv med styrke på 7,1. Dette jordskjelvet krevde 60 menneskeliv og 3800 ble skadd.

Dødelig stråling

I krigsøyemed har en HAARP-sender potensiale til å sende en bølgestrøm som kan «brenne» en åpning i ionosfærens beskyttende lag og slippe gjennom dødbringende stråling fra verdensrommet — spesielt den livsfarlige gammastrålingen. I 1997 ble det etter alt å dømme gjort en test på dette over Nevadaørkenen. HAARP har derfor et livsfarlig potensiale, langt mer enn myndighetene og de involverte forskere er villige til å innrømme. Gammastrålingen er meget farlig for levende celler, og skaper alvorlige cellemutasjoner. Disse strålene kan trenge gjennom selv tykke betongvegger.

Kontroll av hjernen

ELF-teknologi kan påvirke menneskehjernen over store områder, ja hele kontinenter. Det kan framkalles emosjoner: frykt, panikk, raseri, sløvhet, forvirring og disorientering, samt uvelsfølelse. De normale hjernebølgene hos mennesket opererer innenfor et begrenset frekvensområde på bunnen av det elektromagnetiske spektrum. De er inndelt i fire grupper som hver er assosiert med en bestemt mental tilstand: Beta-bølger (13–30 Hz), alfa-bølger (8–13 Hz), theta-bølger (4–7 Hz) og delta-bølger (0,5–4 Hz). Beta-bølgene assosieres med det normale bevissthetsnivået der personen er opptatt av de ytre, daglige handlinger. I det øvre frekvensområdet av beta-bølgene, rundt 30 Hz har forskerne oppdaget stress, opprørt sinnstilstand, sinne og frykt.

Alfa-bølgene assosieres med en avslappet tilstand, som er den ideelle for konsentrasjon og for å tilegne seg kunnskap («lærebølgen»).

Theta-bølger assosieres med mental visualisering, indre mental fokusering og meditasjon.

Delta-bølgene har lavest frekvens, og oppstår under dyp søvn.

ELF-sendere kan generere frekvenser innenfor disse områdene og «låse» hjernen i den ønskede frekvens, og dermed skape den tilsiktede mentale effekt: frykt, sinne etc. Denne eksterne styringen av hjernen med ELF-bølger, skjer ved at ELF-bølgene overstyrer hjernens normale arbeidsfrekvenser. De eksterne bølgene «stiller om» eller re-tuner hjernen til å arbeide i harmoni med det eksterne signalet, omtrent som en radiomottaker tunes inn til å motta en stasjon på en bestemt bølgelengde/frekvens. Denne «omstillingen» endrer hjernens bølgemønstre, som igjen forårsaker endringer i hjernens kjemi. Dette fører på sin side til endringer i tankemønstrene, følelser og den fysiske tilstand. Det kan (med hensikt hos vedkommende) skapes meditasjon og trancer, ro og eleverte følelser. Det finnes allment tilgjengelige apparater som etter sigende kan generere alfa- og thetabølger.

Imidlertid er dette selve mekanismen for ekstern hjernekontroll som kan brukes uten personens vitende og vilje. ELF-teknologi kan brukes til nettopp dette. Dette er ikke science fiction; det er etablert teknologi. I 1978 utførte det amerikanske etterretningsorganet CIA «Operasjon Pique», som gikk ut på å reflektere mikrobølger tilbake fra ionosfæren for å påvirke de mentale funksjoner hos utvalgte deler av Europas befolkning. Dette var før Eastlunds patent. HAARP vil være langt mer effektiv på dette området. Dokumenter fra Det amerikanske avslører at det er blitt utviklet et system for å manipulere og blokkere hjerneprosessene over store geografiske områder via pulserende elektromagnetisk stråling — det samme som HAARP. Det er også blitt dokumentert at sovjetrusserne gjennom flere år sendte ELF-bølger rettet mot den amerikanske ambassade i Moskva. De som arbeidet der klaget hele tiden over store fysiske og emosjonelle problemer, uten at man fant årsaken — inntil det ble avslørt at ambassaden hadde vært prøvekanin for sovjetiske ELF-eksperimenter.

Kjemiske reaksjoner

Den finske legen Dr. Reijo Makela har utviklet et apparat for å rette opp eventuell ubalanse i menneskets kroppskjemi. Han bruker en kombinasjon av visse kjemiske stoffer i ørsmå mengder og elektromagnetisk stråling med den rette frekvensen som aktiverer disse stoffene positivt. Han har hatt stort hell med seg i denne behandlingsmåten. Men prosessen kan også brukes med motsatt fortegn. Som Dr. Makela har påvist, kan kjemiske stoffer aktiveres ved elektromagnetisk bestråling ved bestemte frekvenser. Et bestemt kjemisk stoff som ellers er uskadelig, kan da få evnen til å uskadeliggjøre en person — f.eks. ved å framkalle mentale forstyrrelser, sterke smerter og en hel rekke andre negative symptomer. De nødvendige kjemiske stoffene kan eksempelvis tilføres større befolkningsgrupper via drikkevannet eller lufta, og i så små mengder at det er umerkelig. Det er også dokumentert at ELF-bølgene påvirker nervecellene og kan endre blodkjemien.

Psykotroniske våpen

I krigføring kan mikrobølge- og ELF-teknologi brukes som psykotroniske våpen (våpen som er rettet mot menneskets hjerne). Våpen som bruker mikrobølge-teknologi er i stand til å «koke» hjernen til fienden i løpet av minutter, som i en mikrobølgeovn. Det er indisier som tyder på at russerne har utviklet slike våpen i langt større grad enn USA. KGB-rapporter viser at russerne faktisk har drevet eksperimenter med dette siden 1930-årene. Det amerikanske CIA kom først i gang på 1950-tallet. ELF-bølger kan forvirre hjernen til fienden.

Etter sigende kan også bølgene moduleres og brukes til å projisere holografiske bilder på himmelen, og til å sende budskap direkte inn i hjernen. Slik psykisk hjernevask kan drive mennesker sinnsyke. Alaska-senderen har potensiale til å dekke den nordlige halvkule med indirekte ELF-stråling som kan sløve hele befolkninger med hjernevask og hjerne-manipulasjon. Det hevdes at russiske våpen av denne typen har potensiale til å utslette opp til fire amerikanske byer om dagen bare ved hjelp av elektromagnetiske impulser. Psykotroniske/elektromagnetiske våpen kan forårsake midlertidig eller permanent blindhet, krampeanfall, sterke smerter, svimmelhet, kvalme og diarré, eller blokkere funksjonen til forskjellige indre organer. I tillegg kan de gripe inn i hjernefunksjonene. Forskerne har oppdaget at de med HAARP/ELF/mikrobølgeteknologi har snublet over den ideelle krigførings-metode som kan slå ut eller manipulere hele befolkninger uten at de aner hva som foregår, og uten bruk av konvensjonelle våpen. I Progressive Magazine (1-96) ble det meldt at det amerikanske militærmagasinet Air Command and Staff College's Airpower Journal hadde hatt en artikkel i 1995 med tittelen Non-Lethal and Airpower der det for første gang ble avslørt at det amerikanske militære var i ferd med å utvikle høyeffekts mikrobølgevåpen til bruk mot mennesker.

Atomvåpen: Avlegs?

HAARP-teknologi kan også skape eksplosjoner av kjernefysisk størrelse, men uten farlig stråling. Dette beskrives i US-patent nr. 4.873.928.

Prøvedetonering av en hydrogenbombe. Effektiv, men farlig. Langt mer effektive og ufarlige krigsvåpen var på veiKanskje denne nye krigførings-teknologien er årsaken til at både USA og Russland kom fram til en «avtale» som gikk ut på å redusere antallet kjernefysiske våpen. Og verden følte seg tryggere, mens de i virkeligheten ble ført bak lyset. Sannheten er at atomvåpen er avlegs! Som nevnt, kan HAARP-teknologi skape eksplosjoner av kjernefysisk størrelse, men uten den farlige radioaktive strålingen som følger med kjernefysiske eksplosjoner. Det er ikke lenger bruk for verken stridshoder eller missiler. Den psykotroniske æra er nå i ferd med å bryte fram.

Den gangen kjernefysiske våpen var i skuddet, var det mye medieomtale av slike våpen. Mediene er imidlertid tause når det gjelder den nye generasjon våpen, med langt større potensiale — uten stråling og andre bivirkninger. Husk hva den tidligere sovjetiske partisjef Leonid Brezhnev sa i sin tid, at Sovjetunionen var i besittelse av nye våpentyper som var «frykteligere enn verden noensinne har sett». USA og andre land har ikke ligget på latsiden for å ta igjen russerne, noe de trolig har greid. Hvilke kunnskaper har Norge, som alltid er flinkeste gutt i klassen når det gjelder å undertegne traktater og konvensjoner bak folkets rygg om slik våpenteknologi? Det er helt klart at psykotroniske våpen ikke er science-fiction. Teknologien har vært tilgjengelig i mange år.

Van Allen-beltet

Van Allen beltet er et ringformet område rundt jorda i 3000–20 000 km høyde bestående av høyenergetiske elektriske partikler. Under det internasjonale geofysiske år 1958–1959 detonerte USA tre kjernefysiske sprengladninger i Van Allen beltet i jordas ionosfære. Dette var «Prosjekt Argus» som fant sted i august/september 1958. Eksperimentet, eller skal vi heller si tuklingen, førte til at Van Allen beltet ble forsterket flere hundre ganger. Dessuten ble det skapt flere nye strålingsbelter innenfor de eksisterende. Senere ble det detonert enda flere kjernefysiske sprengladniger i dette området som skapte enda flere nye strålingsbelter, i tillegg til at de eksisterende ble deformert og destabilisert. I 1962 («Prosjekt Starfish»), ble det også detonert en kjernefysisk sprengladning i den øvre atmosfære. Denne sprengladningen var tusen ganger sterkere enn de tre i 1958! Den framkalte en kraftig magnetisk storm som ødela tre satellitter og slo ut kraftforsyningen over Hawaii! Senere samme året detonerte russerne flere lignende sprengladninger i den øvre atmosfære. Disse detonasjonene skapte tre nye strålingsbelter 6 800–13 000 km over jorda. Forskerne har uttalt at det vil kunne ta århundrer for beltene å gjenvinne sin normale høyde, form, intensitet og stabilitet. «Prosjekt Argus» er et blatant eksempel på forskernes «vi gir blaffen»-mentalitet. «Vi gjør som vi vil, konsekvensene raker oss ikke». Galskapen til halvgale og uansvarlige forskere kjenner ingen grenser. Men bak det hele står ondskapens fyrste.

Jordas magnetfelt

I 1988 rapporterte forskere ved US Naval Observatory og Jet Propulsion Laboratory at jordkloden hadde utviklet en «slingring» i sin rotasjon, nesten som en vaskemaskin ute av balanse. (Wall Street Journal, 15. juli 1988). Årsaken til dette er «ukjent».

To år senere, i juli 1990, meldte Omni Magazine at jordklodens rotasjon plutselig og uventet var blitt slakket ned ytterligere. Også dette ble bekreftet av US Naval Observatory, som kommenterte at denne gangen var nedslakkingen ganske abrupt. Enkelte forskere antyder at årsaken er ELF-forsøkene som russerne og amerikanerne har drevet med i en årrekke, og at dette har påvirket jordas magnetfelt.

Jordkloden blir idag ødelagt av gale forskere, og er omgitt av forurensninger av alle slagSelv om det blir benektet i den offisielle HAARP-litteratur, foreligger det troverdige vitenskapelige beviser for at kunstige endringer av jordas magnetfelt kan framkalle nedbørsområder og regnfall. Amerikanerne har et underjordisk antennenettverk (GWEN, Ground Wave Emergency Network). Disse GWEN-senderne er i stand til å endre eller avbryte jordas magnetfelt innenfor en radius av 400 kilometer av senderanlegget. I 1993 var det store oversvømmelser i midtvest-USA. Det påfallende er at GWEN-anlegget lå nøyaktig i midten av oversvømmelsesområdene. I Discovery Magazine (mai 1992) ble det også påpekt at HAARP muligens kunne skape forstyrrelser i jordas magnetfelt: «[HAARP kan] skape en for tidlig reversering av de magnetiske poler og forverre den «slingringen» som allerede er oppdaget i jordas rotasjon, og muligens skape en total reversering av polene.» Kort tid etter at Sovjet og USA begynte ELF-eksperimentene, ble jordas «dynamo», den indre metalliske kjerne påvirket. I 1984 (13. desember) meldte The Washington Post at det hadde skjedd en plutselig og uventet oppbremsing av jordklodens rotasjon. «Det er uvisst hvorfor jorda har slakket av.»

Er denne «slingringen» som nå er oppdaget i jordas rotasjon begynnelsen til disse ordene i profeten Esaias?: «Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. . . .Jorden brister, ja, den brister. Jorden revner, ja, den revner. Jorden rystes, ja, den rystes. Jorden skal rave som en drukken mann og svinge hit og dit som en vakthytte. Dens misgjerning skal tynge på den, den skal falle og ikke reise seg mer» (Es. 24,5.19.20).

Teknologien til å manipulere jordas magnetfelt helt opp i ionosfæren er nå tilgjengelig. Forskerne har ingen formening om kvilke denne manipuleringen, eller tuklingen, kan ha. Det er bevist at jordas magnetfelt har innvirkning både på vær og klima. Forskerne later heller ikke til å bekymre seg om konsekvensene av sine uansvarlige manipulasjoner. I tillegg til denne menneskelige galskapen som ødelegger jorden, er også et større himmellegeme på vei inn i det indre solsystem. Det har allerede begynt å øve sin påvirkning på jordkloden med stadig økende jordskjelvfrekvens, frakturer i jordskorpen, samt andre anomalier. Dette er også knyttet opp til Esaias 24. Tidens avslutning nærmer aseg med stor hast.

Global oppvarming

Det er over 36 000 anerkjente forskere over hele verden som har undertegnet et dokument der de hevder rett ut at det ikke foreligger verken statistiske data eller vitenskapelige beviser for noen global, menneskeskapt oppvarming. De hevder like bestemt at dette er media-løgner satt i sving for å oppnå bestemte mål. Den har ingen ting å gjøre med verken CO2-utslipp eller andre industri-utslipp, og heller ikke metangass som finner veien opp i de øvre luftlag hver gang kuene fiser, slik enkelte grønne aktivister hevder. Hvis det i det hele tatt er noen oppvarming, bør, som noen forskere mener, søkelyset rettes mot HAARP-eksperimentene som oppvarmer deler av ionosfæren og skaper ubalanse både i vær og klima. Dette foreligger det i hvert fall vitenskapelige beviser for. Men kreftene bak Den nye verdensorden vil alltid finne syndebukker for sine egne (mis)gjerninger.

Benektelse

Myndighetene hevder at hele HAARP-opplegget går ut på å drive sivil, ionosfærisk forskning, og at eksperimentene overhodet ikke har noen virkninger på jordoverflaten og økosystemet for øvrig. Dette er beviselig usant. Selv deres egne forskningsrapporter viser at deler av strålingen blir reflektert tilbake til jorda. Forskerne ignorerer bevismateriale og vitenskapelige rapporter som ikke passer dem. Uttalelser om at «det ikke foreligger beviser» er direkte usanne. Det er stadig flere medisinske forskningsrapporter som viser de helsemessige skadene ved elektromagnetisk stråling, noe som blir ignorert av myndighetene. Det offisielle HAARP-stoffet er åpenbart selvmotsigende og misvisende i sitt forsøk på å villede og forvirre det generelle publikum om prosjektets egentlige hensikt. HAARP-teknologi kan faktisk påvirke ikke bare ionosfæren, men alle regioner av jorda, ned til flere kilometer under føttene våre. I 1975 rapporterte f.eks. professor Robert Halliwell at lavfrekvent elektromagnetisk utstråling (50–60 Hz) fra kraftlinjer påvirket ionosfæren, flere hundre kilometer over jorda. I sin bok The Weather Companion skrev Gary Lockhat bl.a.: «Vi kan påvirke jordas aurora [nordlys/sydlys] kunstig med en relativt liten energimengde, og vi vet at utbrudd av nordlys påvirker værmønstret» (uthevelser tilføyd).

Værforskeren Charles A. Yost skrev: «Hvis ionosfæren blir forstyrret i større grad, vil også luftlagene under bli forstyrret» (uthevelser tilføyd). Det foreligger stadig sterkere indisier for at forstyrrelser i den øvre atmosfære påvirker værmønstre i den lavere atmosfære og motsatt. HAARP-forskere velger å ignorere disse indisiene. De hevder også at det område av ionosfæren som blir direkte påvirket ligger direkte over senderen. Dette er heller ikke riktig. Senderantennene har en styringsvinkel på rundt 30 grader, som gjør dem i stand til å påvirke større områder over horisonten. Både tekst og tegninger i Bernard J. Eastlunds patent som danner grunnlaget for HAARP-teknologien, viser klart at teknologien har til hensikt å skape virkninger over store deler av jordkloden, ikke bare lokalt. Likevel påstår HAARP-forskere at virkningen bare er lokalisert til området rett over senderen.

En nøyere gjennomgang av amerikanske militærdokumenter viser at HAARP-prosjektet i virkeligheten går ut på å utforske metoder som kan utnytte ionosfæren til militære formål. I tillegg til Eastlunds tre patenter, er det minst elleve patenter til som danner basis for HAARP, bl.a. «Strålingsfrie eksplosjoner av kjernefysisk størrelse» og «Radar som ser bak horisonten». En gjennomgang av disse patentene gjør myndighetenes benektelser mindre troverdige. Det militære vet hva de ønsker å bruke denne teknologien til, noe som kommer klart fram i dokumentene deres. Myndighetene har ført publikum bak lyset med villedende opplysninger, løgn og ordspill.

Forsker-galskap

I 1997 utga Det nasjonale amerikanske kreftinstitutt (NCI, et regjeringsorgan) en rapport om virkningene av en serie atomprøvesprengninger i Nevada-ørkenen i 1950–1960-årene. Her går det fram at disse prøvesprengningene sendte skyer av radioaktivt nedfall over hele det amerikanske kontinent. Det går også fram at mellom 10 000–75 000 amerikanere kan ha fått kreft i skjoldbrusk-kjertelen på grunn av radioaktivt Jod (I-135) fra dette nedfallet. Denne rapporten kommer i seneste laget, og nevner heller ikke de radioaktive isotopene Strontium 90, Cesium 137 etc., som også ble produsert, og som har mye lengre halveringstid enn Jod 135 – mange av disse eksisterer fremdeles i dag. Den amerikanske Senator Tom Harkin har stilt spørmål om hvorfor slike alarmerende opplysninger ble holdt hemmelig for publikum i så mange år. Hvor mange uvitende, uskyldige mennesker er døde i denne tiden på grunn av forskernes «vi gir blaffen»-mentalitet og myndighetenes fortielse? Forskerne er like arrogante i sin ignorante manipulasjon med ionosfæren. Militære forskere snakker faktisk spøkefullt om å «sette disse sakene i høygear for å se hva som skjer».

Menneskene ødelegger jorda med sin galskap. Tukling med naturlover og naturkrefter på en slik ansvarsløs måte straffer seg. Tiden nærmer seg da Gud vil ødelegge de som ødelegger jorda: «Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet — tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden» (Åp. 11,18). Tiden er nær!

Den nye verdensorden

Vi har tidligere (innsyn 1-01) vært inne på Den trilaterale kommisjon, et organ som arbeider for verdensherredømme, eller «globalisering», som det heter. Arkitekten bak Den trilaterale kommisjon var den utrolig intelligente polsk-amerikaneren Zbigniew Brzezinski, som bl.a. var sikkerhetsrådgiver for USAs tidligere president Jimmy Carter. Dessverre har han brukt sin intelligens i det ondes tjeneste.

Zbigniew BrzezinskiI 1976, for 25 år siden, skrev Brzezinski en bok med tittelen Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era. I denne boken nevner han en elitegruppe som sitter inne med overlegen, teknisk know-how (teknokratene), og som vil styre samfunnet. TC-arkitekten sier bl.a.: «Uhindret av båndene til tradisjonelle frihetsverider, vil denne eliten ikke betenke seg på å nå sine mål ved å ta i bruk den nyeste, mest moderne teknikk for å påvirke publikums atferd og holde samfunnet under nøye og kontroll» (uthevelser tilføyd). HAARP-teknologi er, som vi har sett, den ideelle teknikk til å påvirke publikums atferd. Vi har gått nærmere inn på Den nye verdensorden i innsyn nr. 1 og 2-2001, men skal kort nevne målsettingen til globalistene.

1. Overbevise alle mennesker på jorda om at en verdensregjering er absolutt nødvendig for å løse alle de problemer menneskene står overfor.

2. Overbevise alle mennesker på jorda om at den nåværende, industrielle sivilisasjon ikke kan opprettholdes, og må elimineres. Det er innlysende at folk må skremmes ved planlagte og kontrollerte «kriser» for å nå dette målet.

3. Få folk til å flytte ut av byene og ut på landsbygda. Folkemordene i Kambodsja var en «prøvekjøring» i så henseende.

4. Redusere jordas befolkning fra seks milliarder til to milliarder eller mindre (enkelte proponenter for Den nye verdensorden snakker om 500 millioner som det ideelle tall) i løpet av få år. Dette vil skje i planen om å flytte folk ut av byene, samt en rekke andre metoder som tilynelatende lyder både logiske og tilforlatelige for det brede publikum, men som har til hensikt å eliminere mesteparten av dem.

5. Sette til side ca. 50% av alle landområder til såkalte «biosoner» som verken skal befolkes eller benyttes av mennesker. Dette vil bli implementert ved FN-traktaten om «biologisk mangfold», og er allerede i full gang, spesielt i USA, men også andre steder i verden.

6. Iscenesette antikristens komme. Det er ikke utenkelig at HAARP-teknologi vil bli brukt til å gjøre «store tegn og undere» i forbindelse med denne begivenheten. Den holografiske teknologi kan gjøre dette mulig.

Dette er målsettingen deres. De gjør imidlertid ikke regning med at det er en Gud i himmelen som setter grenser for så vel Satans som menneskenes aktiviteter. Det er lite trolig at globalistene når sine mål i den utstrekning de har planlagt. Det vil imdlertid bli en kort tid like før Jesu gjenkomst da Satan og hans redskaper har frie tøyler. Den nye verdensorden vil da kulminere med at Antikrist setter opp sitt rike og tvinger menneskene til underkastelse (Åp. 13). Vi må også være klar over at minst to milliarder mennesker vil omkomme under den femte basun (Åp. 9,18) som er en eller annen form for krigføring. Den nye verdensorden er derfor ingen spøk, men et system klekket ut av mørkets makter for å hindre menneskene i tiden umiddelbart før Jesu gjenkomst i å bli frelst. Det blir en tid da man ikke kan tro sine sanser; da Antikrist og hans redskaper utfører store tegn og undere (Åp. 13,13). Bedragene vil bli overveldende, utenomsanselige. Den eneste tryggheten består i å klynge seg til Frelseren og hans Ord.

Gud har lovt at han vil beskytte sine under denne tiden (Sal. 91), og utfallet blir en strålende seier for Kristus og hans folk. Mørkets makter er beseiret, og fredsriket vil bli opprettet (Dan. 2,44). Etter en kort trengselstid ligger en strålende framtid for de seirende Guds folk.

Denne noe redigerte (7. november 2011) artikkelen ble skrevet i 2001 , og mye har skjedd på dette området siden den tid.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.