Vindmøllesaken i Vestfjella.

H D går ut i HA og forteller oss det virkelige Vestfjella.Der erhan avbildet viser hvor en av vindmøllene eventuelt skal stå. Da er det at jeg må spørre. Er det en tilfeldighet at det er hogd på steder der eventuelt noen vindmøller skal stå? Jeg har satt ut en del vindmøller med GPS og ser at det allerede er hogd der møllene skal stå. Jeg har vanskelig for å tro at den som har bestemt beliggenheten har vært ute i terrenget og fastsatt beliggenheten etter steder som allerede er hogd. Jeg skal komme tilbake med hvilke møller det gjelder.

Han sier videre at ”Skogen i Vestfjella preges av dårlig bunn å vokse i. Det er lav bonitet” Mao han innrømmer at det er mye fuktige jordmasser noe som igjen tilsier at man trenger mye steinmasser for å bygge vei som kan tåle den belastningen som vil bli ved tungtransport. Man behøver ikke kunne så mye om vegbygging for å forstå mengden av masser som må til. Jeg har gått opp veien til 12 møller og der veiene er prosjekter er grunnforholdene vesentlig myr. I KU står det at det er beregnet massebalanse. Jeg viser til min kommentar til KU der utifra grunnforholdene og veienes plassering (fra mølle 26 – 54 ) er mesteparten myrområde og minimalt med fjell. Mao det må tilføres masse. Dette nevnte jeg for Multiconsult på siste møte der han sa at de skulle ta masser fra steinbrudd nede i bygda. Tenk da den trafikken/ belastninge på veiene fra det steinbruddet? Han måtte faktisk innrømme tilslutt at det kunne bli mangel på masser.

Han sa videre at tilførte masser ikke var med i KU da det ikke var med i NVE sin tiltaksbeskrivelse. Det er helt feil!NVE sin tiltaksbeskrivelse sier: Infrastruktur og nettilknytning- Transportbehovet i anleggs- driftsfasen skal beskrives.

Kommentar: De viser til Egen fagrapport for ytterligere detaljer vedrørende ka og adkomst/ interne veier. Denne fagrapporten ligger ikke ved KU- Uttak/deponering av masser i forbindelse med bygging av adkomstvei, oppstillinsplasserog interveier skal gjøres rede for og illustreres på kart.

Kommentar: Finnes ikke i KU.- Alternative traseer for adkomstvei skal kartfestes og beskrives.

Kommentar: Finnes ikke i KU.2. Prosess og metodeI kapitel 3 gjennomgås hva som ytterligere skal utredes i forbindelse med tiltaket. NVE anbefaler at følgende legges til grunn for konsekvensutredningen:- Både positive og negative virkninger ved tiltaket skal belyses for relevante tema.- Virkningene av nettilknytningen, adkomst- og internveier, oppstillingsplasser, bygninger, mellomlagring og kaier skal utredes for de utredningstema som er fastsatt i dette programmet. Plantilpasninger, trasejusteringer og/ eller andre tiltak som kan redusere mulige virkninger skal vurderes.

Kommentar: Finnes ikke i KU- Hvert enkelt utredningstema omtalt i kapitel 3 skal utredes separat.

Kommentar: Mangelfull i KU.- Tiltakshaver skal kontakte regionale myndigheter og berørte i utredningsarbeidet. NVE anbefaler at tiltakshaver under utredningsarbeidet oppretter en samrådsgruppe. Gruppen bør bestå av representanter for kommunen, berørte grunneiere og lokale organisasjoner/ interessegrupper herunder representanter fra lokalt og regionalt næringsliv. NVE anbefaler at tiltakshaver arrangerer tre samrådsmøter i utredningsprosessen før konsekvensutredninge og søknad sendes NVE.

Kommentar: Hvilke organisasjoner/ interessegrupper og lokale og lokale/ regionale næringsliv har deltatt i denne delen av prosessen? Det har ikke vært annonsert? Mangelfull informasjon.- NVE anbefaler at det i utredningsarbeidet benyttes standard metodikk, herunder Miljødepartementets veileder om konskvensutredninger etter plan og bygningsloven, Direktoratet for naturforvaltnings håndbøker og NVEs veiledere, der dette vurderes som hensiktsmessig.

Kommentar: Dette punktet er det kommunen som skal følge opp mot tiltakshaver. Er dette gjort?- Det skal kort redegjøres for datagrunnlag og metoder som er benyttet for å vurdere virkningene av vindkraftverket. Dersom kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold er mangelfull, skal det gjennomføres felt undersøkelser. Det skal vurderes om det er hensiktsmessig at befaring/ undersøkelser gjennomføres som en del av konsekvensutredningen, eller som en del av detaljplan eller miljø- transportplan i forbindelse med detaljprosjektering av anlegget for å oppfylle fastsatte vilkår i en eventuell konsesjon.

Kommentar: Viser til KU der de ”forutsetter massebalanse”. Det er ikke foretatt feltundersøkelser som tilsier massebalanse. Mao kunnskapsgrunnlaget er mangelfull i KU. Det finnes heller ingen detaljplan i forbindelse med transporter, massedeponi og eventuell steinbrudd.- Forskningsresultater og erfaringer fra etablerte vindkraftverk i innog utland bør innhentes for å belyse virkninger og vurdere behovet før- og etterundersøkelser for naturmangefold.

Kommentar: Det finnes ikke noe i KU som henviser til dette pkt. Veldig viktig for naturmangfold!- Der det er gjennomført registreringer skal det oppgis dato for feltregistreringer, befaringsrute og hvem som har utført feltarbeid og artsregistreringer.

Kommentar: Mangelfull registrering når det gjelder grunnforhold i de interne veiene samt eksisterende veier.Konklusjon: KU er mangelfull utifra NVE sin Tiltaksbeskrivelse . Det kommer tydelig frem at HAVGUL har bestilt billigutgaven av en KU noe jeg faktisk forstod utifra hva Multiconsult sin representant sa på siste møte. I slike saker får man det man betaler for.Jeg vil tilsist informere om at også dette skrivet vil bli sendt NVE som en klage på en ufullstendig KU som skal være basert på NVE sin beskrivelse for prosjektet overfor tiltakshaver.Dersom noen har kommentarer til det jeg har skrevet tar jeg gjerne imot det. Jeg regner med å renskrive og sende dette til mandag.NB. Det blir renskrevet før jeg sender det . Ville ha det ut på ”høring” så fort som mulig.Legger ved noen bilder som viser vei/utgrav for fundament:

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.