Standard nettleieavtale

§ 1 Partene i nettleieavtalen

Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til  energiloven.

Ektefeller hefter for felles opparbeidet gjeld i henhold til ekteskapsloven §  41.

§ 2 Avtaleforholdet og inngåelse av nettleieavtale

Overføring av elektrisk energi fra nettselskap til forbrukere reguleres av forbrukerkjøpsloven. Ved motstrid mellom denne nettleieavtale og forbrukerkjøpslovens regler, skal lovens regler gå foran. Dette gjelder imidlertid bare dersom nettleieavtalens regler kan sies å stille forbrukeren dårligere enn hva som følger av forbrukerkjøpsloven.

Standard nettleieavtale skal inngås skriftlig etter bestilling fra kunden. Etter mottatt bestilling sender nettselskapet nettkunden to eksemplarer av nettleieavtalen vedlagt tilknytningsvilkår, med anmodning om at ett eksemplar av nettleieavtalen returneres i underskrevet stand.

Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie. Dersom gyldig kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i denne avtale skal, med mindre noe annet er sagt i denne avtale eller fremgår av sammenhengen i denne avtale, definisjonene i definisjonslisten vedlagt denne avtale legges til grunn.

§ 3 Personopplysninger

Ved inngåelse av standard nettleieavtale kan nettselskapet kreve identifikasjon av nettkunden, med opplysninger om nettkundens fullstendige navn, fødselsdato/foretaksnummer, nåværende og tidligere bosteds/næringsadresse, m.v.

Nettselskapet har også rett til å kreve opplysninger om forbruksdata, herunder opplysninger om anlegget helt eller delvis er tenkt brukt til bolig-, fritids- eller næringsformål. Dersom anlegget hovedsakelig brukes til næringsvirksomhet, kan nettselskapet kreve at det inngås egen avtale for næringsvirksomheten.

§ 4 Nettleieavtalens virkeområde og forutsetninger

§ 4-1 Virkeområde

Nettleieavtalen omfatter vilkår for bruk av nettet til uttak av kraft. Nettselskapet stiller overføringskapasitet i sitt elektriske nett til disposisjon for nettkunden på de vilkår som følger av standard nettleieavtale og gjeldende tariffer, samt lover og forskrifter som måtte ha betydning for forholdet mellom nettselskapet og nettkunden.

Annet bruk av nettet, herunder signaloverføring, kan kun skje etter skriftlig avtale med nettselskapet.

§ 4-2 Nettleieavtalens forutsetning

Nettselskapet har som hovedregel en plikt til å gi alle adgang til nettet (tilknytningsplikt). Tilknytningen skjer i samsvar med lov og forskrifter og nettselskapets tilknytningsvilkår. Ønsker kunden endrede tilknytningsvilkår, tas dette opp med nettselskapet. Nettselskapets forkriftsmessige plikter vedrørende informasjon og endring av tariffer, gjelder også tilknytningsvilkår og endringer i disse.

Nettet skal tåle vanlig bruk av godkjent utstyr fra nettkunden, inkludert bruk av ny   teknologi/utstyr som er utbredt i husholdninger. Dersom nettkunden ønsker å tilkoble annet utstyr som krever større effektuttak eller som vil kunne være til sjenanse eller skade for den tekniske drift av nettet, for nettselskapet eller andre nettkunder, skal bruken av slikt utstyr godkjennes av nettselskapet før tilkobling.

Det er en forutsetning at nettkundens bruk av nettet ikke virker forstyrrende for andre nettkunder eller den tekniske drift av nettet. Som forstyrrende bruk av nettet regnes blant annet forhold i kundens anlegg som medfører avvik i forhold til de krav til leveringskvalitet nettselskapet i henhold til myndighetenes regelverk er forpliktet til å overholde, jf. blant annet forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Nettkunden skal uten ugrunnet opphold varsle nettselskapet om hendelser i egne anlegg eller eget utstyr dersom hendelsene kan føre til at nettselskapet får problemer med å kunne oppfylle sine forpliktelser om leveringskvalitet, jf. forskrift om leveringskvalitet i  kraftsystemet.

§ 4-3 Begrensning i bruk av nettet

Dersom nettselskapet som følge av uforutsette hendinger i overliggende nett, rasjonering eller offentlige pålegg bare kan overføre kraft i begrenset utstrekning, bestemmer nettselskapet i samsvar med gjeldende lovverk hvordan tilgjengelig overføringskapasitet i slike tilfeller skal disponeres til beste for hele konsesjonsområdet.

§ 5 Måling og måleravlesning

§ 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr

Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Dersom nettkunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg, skjer dette for egen regning og etter skriftlig avtale med nettselskapet. Utstyret og plasseringen av det, må på forhånd være godkjent av nettselskapet.

§ 5-2   Måleravlesning

Måleravlesning gjennomføres i samsvar med nettselskapets rutiner og gjeldende forskrifter.

Ved selvavlesning skal kunden så vidt mulig foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet.

Dersom måleravlesning mangler, har nettselskapet rett til å fastsette nettkundens uttak skjønnsmessig. Dersom nettselskapet mottar målerstand etter utløpt frist, tas det hensyn til denne ved første påfølgende avregning. Nettselskapet plikter å påse at alle målepunkter er avlest minst en gang i kalenderåret og ved leverandørbytte/opphør av kraftleveranse med mindre dette  medfører urimelig kostnad eller ulempe for  nettselskapet.

Måleravlesning skal også gjennomføres ved leverandørskifte og ved opphør av leveranse.

§ 5-3    Kontroll av måleutstyr

Begge parter kan når som helst forlange nettselskapets måleutstyr kontrollert. Om mulig gjennomføres kontrollen som seriemåling. Som en del av denne kontrollen foretar nettselskapet også rutinemessig kontroll for å fastslå om påståtte feil kan skyldes jordfeil, feilkoblinger m.m. Den rutinemessige kontroll omfatter ikke kontroll i kundens eget anlegg. Kunden er selv ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold av dette anlegget.

Forlanges ytterligere kontroll av utstyret, skjer dette av et laboratorium som er godkjent/ akkreditert av Justervesenet. Laboratoriene skal være uavhengige av de som har ansvar for å ta beslutninger basert på testresultatene.

Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskrift om krav til elektrisitetsmålere som selges og forskrift om elektrisitetsmålere under bruk, skal nettselskapet bekoste kontrollen.

§ 5-4    Feil ved måleutstyr

Dersom et måleapparat ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk, eller hvis måleapparatet ikke har virket, kan nettselskapet stipulere forbruket. I den grad det er mulig, beregnes forbruket på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Dette gjelder ikke dersom nettkunden kan sannsynliggjøre at forbruket i den angjeldende periode har vært lavere, eller dersom nettselskapet kan sannsynliggjøre et større forbruk.

Nettkunden blir belastet eller godskrevet for det beløp som svarer til differansen mellom det antatte forbruk og det målte forbruk for den tid målerfeilen kan ettervises. Resultatet av målekontrollen skal gjøres tilgjengelig for begge parter.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over 3 år jf lov om foreldelse av fordringer.

Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn det som tillates i henhold til forskrift om elektrisitetsmålere under bruk.

§ 5-5    Merforbruk som følge av feil i anlegg

Nettkunden svarer for feil/mangler i eget anlegg. Hvis en feil eller mangel ved nettkundens eget anlegg gjør at måleutstyret har registrert et forbruk som nettkunden ikke har kunnet nytte (merforbruk), har nettkunden normalt ikke krav på tilbakebetaling av nettleie/kraftpris.

Nettselskapet svarer for feil/mangler i eget anlegg. Hvis en feil eller mangel ved nettselskapets eget anlegg gjør at måleutstyret hos kunden har registrert et forbruk som kunden ikke har kunnet nytte, har nettkunden normalt krav på tilbakebetaling (nettleie og kraftpris) i sin helhet.

Dersom det registrerte merforbruket skyldes feil/mangler både i kundens eget anlegg og feil/mangler i nettselskapets anlegg eller i annen kundes anlegg, svarer nettselskapet og kunde som hovedregel hver for halvparten av det registrerte merforbruket (nettleie og kraftpris).

I denne sammenheng defineres en feil eller mangel som avvik fra anlegg i forskriftsmessig stand, jf. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og forskrifter for elektriske anlegg – forsyningsanlegg (FEAF), herunder om bryterutstyr for jordfeil er montert i samsvar med offentlige forskrifter.

Hovedregelen kan fravikes dersom den ene av partene har medvirket til merforbruket ved egen skyld, for så vidt det er rimelig når en tar hensyn til atferden og dens betydning for at merforbruket ble registrert. Herunder skal det legges vekt på om partenes varslingsplikt i henhold til § 5-6 er overholdt.

Merforbruket beregnes på grunnlag av nettkundens tidligere normale forbruk i tilsvarende periode, med mindre en av partene kan sannsynliggjøre et annet forbruk i den perioden feilene/manglene har vært til stede, jf. bestemmelsene om stipulering ved feil i måleutstyr i §   5-4.

§ 5-6   Varslingsplikt

Hvis en av partene oppdager feil ved målingen, herunder merforbruk, plikter han innen rimelig tid å varsle den andre part.

§ 6 Avregning, pris – og betalingsvilkår

§ 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse

Nettkunden har betalingsplikt for de tjenester som nettselskapet yter. Nettselskapet kan be om at det stilles sikkerhet for betalingsforpliktelsen for inntil 4 måneders nettleie, dersom det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold. En slik anmodning kan på samme vilkår fremsettes også etter at avtale er inngått.

§ 6-2   Tariffer

Nettselskapet skal på avtaletidspunktet gi nettkunden informasjon om gjeldende tariffer for  nettleie. Tariffene skal gjøres kjent i en egen brosjyre eller i annen skriftlig informasjon som er tilgjengelig for nettkundene, eksempelvis i en avis som er alminnelig lest i distriktet eller henvise til sted hvor tariffene er tilgjengelige, for eksempel på nettselskapets hjemmeside på Internett.

Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper.

Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om tariffer og andre overføringsvilkår, plikter nettselskapet å informere kunden om at Norges vassdrags- og energidirektorat er kontrollmyndighet.

§ 6-3    Beregning og betaling av nettleie

De måleverdier som avleses av nettselskapets måleutstyr danner alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk/energiflyt i målepunktet. Nettleien betales i samsvar med gjeldende tariff med tillegg av offentlige avgifter og normalt etter faktisk målt forbruk i perioden.

Faktura forfaller til betaling i henhold til nettselskapets normale faktureringsrutiner, og skal tilfredsstille krav til fakturering fastsatt i forskrift til  energiloven.

Forsinkelsesrente påløper i henhold til forsinkelsesrenteloven og løper fra betalingsfrist.

§ 6-4    Endring i tariffer og betalingsvilkår

Nettselskapene skal i rimelig tid før endring av tariffer og/ eller øvrige betalingsvilkår trer i kraft informere nettkunden om endringene. Endringer kunngjøres ved direkte melding til nettkunden eller på annen egnet måte og skal inneholde en begrunnelse for eventuelle tariffendringer.

§ 6-5   Avregningsfeil

Nettselskapet skal godskrive nettkunden, eller kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved avregningsfeil kan kreves for den tiden feilen kan ettervises. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over 3 år jfr. lov om foreldelse av fordringer. Slikt oppgjør skal normalt foretas i tilknytning til førstkommende fakturering etter at feilen var klarlagt.

Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nettselskapet skal umiddelbart etter at det er oppdaget avregningsfeil eller andre feil knyttet til måledata, meddele dette til kundens kraftleverandør.

§ Stenging av nettkunders anlegg

§ 7-1 Vilkår for stenging

Nettselskapet kan stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra nettkundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, vil vesentlig mislighold som gjelder kraftleveransen også kunne utløse  stengning.

Stenging av et anlegg fritar ikke nettkunden for betaling av nettariffens faste kostnader, leie av måler m.v. i den tid anlegget er stengt.

Stenging kan ikke skje dersom

 • nettkunden har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløse.
 • det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade. Nettkunden har selv et ansvar for å dokumentere dette.

§ 7-2    Prosedyrer for stenging

Før stenging kan skje, skal nettselskapet ha forsøkt å kontakte nettkunden personlig og nettkunden skal motta et skriftlig stengevarsel som sendes til kundens   faktureringsadresse.

Av stengevarselet skal det fremgå:

 • at nettkunden kan unngå stenging ved betaling innen fire uker fra den dato varselet ble sendt
 • en oppfordring til nettkunden om snarlig å kontakte nettselskapet hvis stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade
 • en oppfordring til nettkunden om snarlig å kontakte nettselskapet dersom nettkunden har innsigelser mot grunnlaget for stengingen eller dersom nettkunden har betalingsproblemer og lignende
 • at nettkunden kan bli pålagt å dekke nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av nettkundens anlegg
 • at nettkunden kan ta kontakt med sosialtjenesten der han bor, for å avklare om han har rett til økonomisk stønad for å avhjelpe situasjonen

Dersom sosialtjenesten innen fire uker etter at stengevarsel er sendt har meddelt skriftlig at den tar på seg ansvaret for å oppfylle nettkundens forpliktelse, kan stenging ikke  skje.

Stengevarsel kan sendes i samme brev som inkasso/purrevarsel dersom det klart fremkommer at det også er å betrakte som et stengevarsel.

Nettselskapet kan kreve at nettkunden dekker nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av forbrukerens anlegg. Nødvendige kostnader knyttet til utarbeiding og sending av varsel kan kreves dekket selv om stenging ikke finner sted.

Nettselskapet kan ikke kreve å få dekket sine kostnader etter første og annet punktum dersom det har opptrådt i strid med bestemmelsene § 7-1 eller §  7-2.

§ 7-3    Gjenåpning av stengt anlegg

Hvis nettselskapet har stengt et anlegg, kan ingen andre enn nettselskapet eller dennes representant åpne anlegget igjen. Et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av manglende betaling, vil ikke gjenåpnes før all gjeld til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning er betalt. Gjenåpning kan likevel skje hvis nettselskapet og kunden blir enige om en avtale om nedbetaling av gjeld og, eventuelt, sosialtjenesten eller andre i tillegg stiller garanti for løpende utgifter.

§ 7-4    Erstatningsansvar ved rettmessig stengning

Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå hos en nettkunde ved rettmessig stenging.

§ 8 Utkobling og innkobling av installasjon

§ 8-1 Utkobling og innkobling

Utkobling og innkobling kan bare utføres av nettselskapet eller dennes representant. Nettselskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap ved ut- eller innkoblinger som er hjemlet i § 8, med mindre noe annet følger av § 13-2.

Dersom nettselskapet har utkoblet et anlegg, kan ingen andre enn nettselskapet eller dennes representant innkoble anlegget igjen, jfr. også §  7-3.

§ 8-2    Frakobling uten nærmere varsel

Nettselskapet foretar frakobling uten nærmere varsel  dersom:

-installasjonen er farlig

-installasjonen behøver øyeblikkelig utbedring

-bruk kan medføre skade eller ulemper for nettkunden, nettselskapet eller andre

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)/ det lokale eltilsyn kan etter Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg fastsatt av Produkt- og elektrisitetstilsynet med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, koble fra et forskriftsstridig anlegg dersom pålegg om utbedring av mangler ved installasjonen ikke er etterkommet til avtalt tid, eller dersom det ikke brukes godkjente apparater.

§ 8-3    Utkobling etter nærmere varsel

Nettselskapet kan koble ut nettkunder for å gjennomføre vedlikehold, fornyelse, ombygging, feilsøking, feilretting eller utvidelse av nettselskapets eller andre nettkunders installasjoner.

Nettselskap skal ved planlagte arbeider som medfører avbrudd eller redusert leveringskapasitet til sluttbrukere, varsle de berørte nettkundene om tidspunkt og varighet i rimelig tid før arbeidene igangsettes. Varsling skal skje på en hensiktsmessig måte.

Nettselskap skal under driftsforstyrrelser, så langt som mulig og på en hensiktsmessig måte, ha tilgjengelig informasjon for berørte nettkunder om årsak til driftsforstyrrelsen og forventet tidspunkt for gjenopprettet forsyning. Se for øvrig §  13-2.

I den utstrekning det er mulig, skal utkoblingen legges til tider som er til minst ulempe for nettkunden.

Varsel om utkobling medfører ingen plikt for nettselskapet til å koble ut anlegget i hele eller deler av det varslede tidsrom.

§ 9 Inkasso

Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

§ 10 Konkurs

Er nettkunden konkurs, og en panthaver eller konkursboet tilbyr seg å tegne ny avtale, kan nettselskapet ikke avslå et slikt tilbud. Så vel en panthaver som konkursboet har krav på ny kontrakt med nettselskapet, og kan i likhet med andre nye nettkunder motsette seg et krav fra nettselskapet om dekning av den tidligere nettkundens gjeld som vilkår for inngåelse av nettleieavtale. Tilsvarende gjelder også i den grad nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt.

Det kan kreves sikkerhet for rettidig betaling.

§ 11 Oppsigelse av nettleieavtale

§ 11-1 Oppsigelse

Dersom nettkunden flytter, eller på annen måte blir avskåret fra å benytte nettet, kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel.

Ved manglende oppsigelse av avtalen er nettkunden ansvarlig for nettleien inntil nettselskapet får lest av måleren eller har inngått avtale med annen nettkunde. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, gjelder tilsvarende for kraftsalget.

§ 11-2  Avregning ved oppsigelse

Nettkunden blir avregnet frem til utløpet av oppsigelsesfristen, eller til måleravlesning foreligger. Nettkunden plikter å underrette nettselskapet om adkomstmuligheter for avlesning av måler samt for eventuell frakobling av anlegget.

§ 12 Nettkunders krav ved forsinkelse og mangel

§ 12-1 Forsinkelse

Nettselskapets ytelse er forsinket dersom det oppstår et avbrudd i  leveringen.

§ 12-2 Mangel

Nettselskapets ytelse har en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med nettkunden.

§ 12-3  Nettkundens krav ved forsinkelse eller mangel

Dersom det foreligger en forsinkelse eller en mangel og dette ikke skyldes nettkunden eller forhold på nettkundens side, kan  nettkunden

 • holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av forsinkelsen eller mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet
 • kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen eller mangelen, jfr § 13

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes nettkunden eller forhold på nettkundens side, kan nettkunden i tillegg kreve prisavslag.

Nettkunden kan gjøre sitt mangelskrav mot nettselskapet gjeldende mot overliggende nett i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven §  35.

§ 12-4  Utbetaling til nettkunden ved svært langvarige avbrudd

Nettkunden kan kreve å få direkte utbetalt et beløp fra nettselskapet ved svært langvarige avbrudd. Svært langvarige avbrudd er avbrudd som varer i mer enn 12 timer, og beløpenes størrelse er fastsatt i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

For avbrudd over 72 timer skal det gis et standardisert tillegg for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Nettkunden må fremme krav etter første ledd innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

§ 12-5 Avhjelp

Nettselskapet har rett og plikt til å avhjelpe forsinkelse og mangel uten kostnad for nettkunden innen rimelig tid etter at nettkunden har gitt beskjed om  dette.

§ 12-6 Reklamasjon

Nettkunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende hvis han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir nettselskapet beskjed om mangelen. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt nettkunden oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter det tidspunktet mangelen inntrådte.

§ 13 Erstatning

§ 13-1 Nettselskapets erstatningsansvar

Nettselskapet er ansvarlig for tap nettkunden lider som følge av forsinkelser eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjeperson som nettselskapet har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle nettleieavtalen, er nettselskapet fri for ansvar bare dersom også tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen eller mangelen beror på en leverandør som nettselskapet har brukt, eller noen annen i overliggende nett.

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom nettselskapet da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

§ 13-2  Opplysningsplikt ved avbrudd og spenningsvariasjoner

Nettselskapet skal ved avbrudd og spenningsvariasjoner så langt som mulig informere de berørte nettkundene om årsaken til avbruddet eller spenningsvariasjonen og forventet tidspunkt for gjenopprettet forsyning. Informasjonen skal gis på en hensiktsmessig måte.

Får kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at selskapet fikk eller burde ha fått kjennskap til årsaken til avbruddet eller spenningsvariasjonen, kan kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

Se for øvrig § 8.

§ 13-3 Produktskade

Det vises til forbrukerkjøpsloven § 34.

§ 13-4  Erstatningens omfang

Erstatningen for forsinket eller mangelfull ytelse skal svare til det økonomiske tapet nettkunden er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av  kontraktsbruddet.

Erstatningen omfatter ikke

 1. tap som følge av personskade
 2. tap i nettkundens næringsvirksomhet.

§ 13-5 Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvar

Nettkunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmes dette, må nettkunden selv bære den tilsvarende delen av tapet.

Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for nettselskapet ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

§ 13-6  Nettkundens erstatningsansvar

Nettselskapet kan kreve erstatning for tap det lider som følge av kontraktsbrudd fra nettkundens side. Dette gjelder likevel ikke så langt nettkunden godtgjør at kontraktsbruddet skyldtes hindring utenfor nettkundens kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

§ 14 Ny nettavtale innen samme husstand

Nettkunden kan overdra nettleieavtalen med tilhørende rettigheter og plikter etter nettselskapets forutgående samtykke til andre innen samme husstand. I den utstrekning gjelden er opparbeidet sammen, kan ikke annet medlem av samme husstand, herunder samboer eller annen bruker av samme anlegg, tegne ny nettleieavtale med mindre all gjeld til nettselskapet er betalt eller gjeldsforpliktelsen overtas.

§ 15 Taushetsplikt

Nettselskapet skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører nettkunden eller noen i samme husstand, til utenforstående, unntatt når utlevering av slike opplysninger  skjer:

 1. med samtykke fra den opplysningen gjelder
 2. med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
 3. som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det foreligger saklige grunner

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at nettselskapet kan informere tredjemann om at et anlegg vil bli eller er uten strøm og at dette kan medføre skade, økonomisk tap eller ulempe for tredjemann.

§ 16 Endringer i standard nettleieavtale

Endringer av innholdet i denne standard nettleieavtale må skje i samråd med Forbrukertilsynet.

Endringene kunngjøres med 14 dagers varsel som direkte melding til nettkunden eller på annen egnet måte.

§ 17 Tvister

Uenighet om vilkår for tilknytning og bruk av nettet kan bringes inn til Norges vassdrags- og energidirektorat, som da vil fatte vedtak i saken.

Tvister i anledning standard nettleieavtale kan for øvrig forelegges Elklagenemnda, eller bringes inn for domstolene. Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

Legg igjen en kommentar