Svar på spørsmål om EØS-midlene. Norges bidrag er IKKE med i oversikten?

Svar til Stortinget | Dato: 03.05.2021

Mottager: Stortingets kontor, Ekspedisjonskontoret

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om blant annet hvilke prosjekter som mottok støtte gjennom EØS-midlene i 2020, hvor mye støtte mottok det enkelte prosjekt og hvor mye mottok hvert enkelt land i sum fra Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 2026 (2020-2021).
Datert 26.04.2021

Fra representanten Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren:
Hvilke prosjekter mottok støtte gjennom EØS-midlene i 2020, hvor mye støtte mottok det enkelte prosjekt og hvor mye mottok hvert enkelt land i sum fra Norge, samt hvilke prosjekter vil etter planen motta støtte gjennom EØS-midlene i 2021, hvor mye støtte vil disse prosjektene etter planen motta i støtte og hvor mye vil hvert enkelt land etter planen i sum motta fra Norge?

Utenriksministerens svar:
Avtalene som regulerer EØS-finansieringsordningene for perioden 2014-2021 ble signert med EU i mai 2016 og ratifisert av Stortinget i juni samme år (Prop. 119S (2015-2016)).

Det forvaltningsmessige oppsettet for EØS-midlene for finansieringsperioden 2014-2021 er basert på en videreføring av programmodellen som ble lagt til grunn for gjennomføringen av finansieringsperioden 2009-2014.

Programmodellen innebærer at et betydelig ansvar for gjennomføringen av programmene er lagt til mottakerlandene og de nasjonale kontaktpunktene. Programmene utarbeides av programoperatører i tett samarbeid med EØS-midlenes sekretariat, Financial Mechanism Office (FMO) og de norske fagetatene og de internasjonale organisasjonene som er involvert i programsamarbeid i mottakerlandene. Norge som giverland godkjenner programmene, men det er programoperatørene som er ansvarlige for å velge ut prosjektene som skal motta støtte i tråd med regelverket og målsettingene for det enkelte program. Hovedregelen er at programmene gjør midlene til prosjektstøtte tilgjengelige gjennom åpne utlysninger.  

Åpenhet er et grunnleggende prinsipp for forvaltningen av EØS-midlene. Prosjektinformasjon om alle prosjekter som har blitt eller vil bli støttet under finansieringsordningene publiseres på EØS-midlenes hjemmesider (www.eeagrants.org).

For finansieringsperioden 2009-2014 finnes følgende informasjon:

I tillegg er det utarbeidet en resultatportal hvor resultatene fra de tematiske støtteområdene fremgår.

For inneværende programperiode 2014-2021 er gjennomføringen av de fleste programmene kommet godt i gang. Dette innebærer at det så langt er gjennomført mer enn 330 åpne utlysninger og inngått prosjektkontrakter med mer enn 2000 prosjekter. Informasjon om disse prosjektene (prosjekteier, prosjektstøtte og planlagte aktiviteter) er tilgjengelig på EØS-midlenes hjemmeside (se nedenfor). Prosjektene kategoriseres ikke på bakgrunn av hvilket år prosjektet ble innvilget støtte. Hvilke prosjekter som vil motta støtte i 2021 vil være avhengig av utvelgelsesprosesser under programmene. Dette er pågående prosesser i mottakerlandene. Prosjektene som er publisert på hjemmesiden er prosjekter som så langt i perioden er valgt ut. Listen oppdateres fortløpende etter hvert som nye prosjektkontrakter inngås. Det forventes at antallet prosjekter som støttes under inneværende finansieringsordninger vil ligge på minst samme nivå som i foregående periode, det vil si om lag 7000 prosjekter. 

En resultatportal for programmene/prosjektene under 2014-2021 perioden er også under utarbeidelse og forventes lansert innen utgangen av dette året.

Informasjon om utbetalinger fra giverlandene til enkeltland fremgår av tabellen nedenfor. De landvise tildelingene avtales allerede i avtalene Norge (og de to andre giverlandene Island og Liechtenstein) inngår med EU. Norge står for om lag 97 prosent av de samlede totale utbetalingene.

Tildelingene til det enkelte mottakerland baseres på EUs interne fordelingsnøkler under samhørighetsfondene, og det er dette beløpet giverlandene er rettslig forpliktet til å stille til rådighet for hele finansieringsperioden. I begynnelsen av finansieringsperioden vil det være små utbetalinger ettersom det først skal fremforhandles landvise rammeavtaler og deretter utvikle og godkjenne programmene, mens det nå i de nærmeste årene vil være store utbetalinger gitt at programmene har nådd full implementeringsmodus. Prosjekter kan finansieres frem til april 2024.   

Forventede utbetalinger er basert på prognoser utarbeidet av FMO på bakgrunn av innrapporteringer fra mottakerlandene.

Mottakerland (total allokering for hele finansieringsperioden)Totalt utbetalt perioden
2014-2020
Utbetalt 2020Forventet utbetaling
i 2021**
Bulgaria   
(€ 210,1 mill)
€ 45.93 mill€ 17,45 mill€ 24.48 mill
Estland                       (€ 68,0 mill)€ 14.59 mill € 8,60 mill€ 10.11 mill
Hellas                        (€116,7 mill)€ 25.82 mill€ 12,44 mill€ 15.78 mill
Kroatia                      (€103,4 mill)€ 6.47 mill€ 6,29 mill€ 20.91 mill
Kypros                        (€11,5 mill)€ 1.99 mill€ 1,99 mill€ 2.09 mill
Latvia                        (€102,1 mill)€ 3.33 mill€ 2,95 mill€ 8.57 mill
Litauen                     (€ 117,6 mill)€ 31.44 mill € 31,32 mill€ 20.12 mill
Malta                           (€ 8,0 mill)€ 1.64 mill € 1,62 mill€ 2.80 mill
Polen                        (€ 809,3 mill)€ 83.00 mill€ 62,72 mill€ 126.36 mill
Portugal                   (€ 102,7 mill)€ 20.44 mill € 8,51 mill€ 18.22 mill
Romania  
(€ 502,5 mill)
€ 131.93 mill € 63,04 mill€ 87.88 mill
Slovakia                   (€ 113,1 mill)€ 27.08 mill€ 13,88 mill€ 13.34 mill
Slovenia                     (€ 37,7 mill)€ 9.06 mill€ 8,94 mill€ 3.03 mill
Tsjekkia                   (€ 184,5 mill)€ 52.68 mill€ 31,67 mill€ 37.41 mill
Ungarn*                   (€ 214,6 mill)€ 0.00€ 0.00€ 19.85 mill
Fondet for
sosial dialog
€ 6.57 mill€ 2,80 mill€ 2.70 mill
Fondet for regionalt samarbeid og fondet for bekjempelse av ungdomsledighet
(€ 100 mill)
€ 26.41 mill € 13,69 mill € 23.28 mill

*Ungarn signerte rammeavtaler for bruken av EØS-midlene i desember 2020, derfor er det ikke foretatt utbetalinger til Ungarn så langt i finansieringsperioden

** Basert på siste mottatte prognoser i mars 2021 fra FMO

Legg igjen en kommentar