Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten

AV GREATREJECT · 24.03.2021

Over hele verden er det en raskt voksende motstand mot koronapolitikken

Ulike etterforskere foretar etterforskning, i samarbeid med advokater og advokater. Den andre Nuremberg Tribunal er et faktum. Handlingen har vært under forberedelse i flere måneder nå.

Dette er under ledelse av den tyske advokaten Dr. Reiner Fuellmich , som for øyeblikket inngir en gruppesøksmål. Hva er en gruppesøksmål? En gruppesøksmål, også kalt et representativt søksmål eller gruppekrav, er en form for rettsvitenskap der en stor gruppe mennesker kollektivt bringer et krav for retten eller der en bestemt klasse tiltalte blir tiltalt.

Og nå gode nyheter fra Norge:
 • En gruppe forskere fra Norge har anlagt søksmål mot koronapolitikken.
 • Den norske regjeringen blir saksøkt for forbrytelser mot menneskeheten.
 • En rapport om dette er sendt til Ålesund politistasjon .
 • En kopi av rapporten sendes for øyeblikket til Den internasjonale straffedomstolen og blir deretter utgitt på Internett.
 • Du kan se den norske versjonen av rapporten, sendt til politiet, oversatt nedenfor.
 • Du kan laste ned det offisielle dokumentet her .

(Når du klikker på lenken, vent 5 sek., Trykk på den nederste ‘GET LINK’ -knappen. Deretter vises et nytt vindu, lukk det umiddelbart. I det gamle vinduet bytter du direkte til filen)

Begynnende norsk rapport

Politirapport 19/03 2021

Hovedgjennomgangen gjelder alle de som er oppført her i dokumentet med organisasjoner som er direkte ansvarlige for disse: Erna Solberg og Bent Høye.

Hele regjeringen samt hele Stortinget og FHI, CEPI, WHO, GPMB og andre organisasjoner

assosiert med dette så vel som medansvarlige parter nevnt i varselet nedenfor, med unntak av Nürnberg. Meldingen sendes også med samme ordlyd Nürnberg og Haag. Kopier sendes for offentlig lesing og sendes til tunge organisasjoner, alle kommuner, leger, smittestillende leger, advokatforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner. Det vil spre alle tenkelige sosiale medier og verdenspresser.

I ettertid burde det ikke være mulig å si … Jeg visste ikke det.

Husker at basert på lignende bevis i flere andre land, ble det startet en rettssak i Nürnberg, og rettsaken er nå godkjent og aktiv av Nürnberg-domstolen. Minnes også følgende Nürnberg-lovene har nå et viktig tillegg for de som får denne anmeldelsen.

Sitat, “Jeg har bare fulgt ordrer er ikke lenger gyldig”

Retningslinjer for Nürnberg 1947

Dermed er mottakeren av denne anmeldelsen ikke beskyttet av sine overordnede og sine plikter

til og med for å gripe inn på uavhengig grunnlag og rapportere sin kunnskap. Jeg krever tilbakemelding

på gjennomgang så snart som mulig mottatt.

Høydepunkter:

 • Bevist med FHIs egne data / dokumenter og figurer som derved beviselig
 • Deltar i en internasjonalt planlagt falsk pandemi. (Se vedlagt dokument)
 • Brudd på folkeretten og menneskerettighetene
 • Brudd på EU-kommisjonens definisjon av menneskerettigheter ved tvangsregler
 • Brudd på Nürnberg og Haag regler om grunnleggende menneskerettigheter
 • Brudd på norsk grunnlov på flere punkter

Ovennevnte er også rapportert.

Endring av pandemidefinisjonen for å provosere Lock Down.

Sideanmerkning: spør deg selv, hvor gikk influensasesongen? Stikkordet er å endre kryptering med et annet navn. Så FASSE influensaregistreringen “Lighthouse”. Sideendring introduksjon av Covid 19 i tallene.

Se spesielt kapittel 6-7 i vedlagte dokument der ovenstående figurer er vist og bevist med klarhet i egne ord. (Å samle inn bevis er viktig for å sikre raskt, da manipulerer de og endrer kontinuerlig sin egen dokumentasjon).

Brudd på menneskerettighetene i tillegg:

Sideanmerkning: obligatorisk vaksinering, obligatorisk helseøvelse, politi og misbruk av militærmakt og misbruk av disse kroppene ulovlig for Lock Down. Planer for tvangsinnføring av vaksinepass, vaksinering, siden bevegelsesfrihet og sysselsetting er begrenset sterk uten vaksinasjon og vaksinering. Er det frivillig da?

Viser til uttalelser fra farmasøytisk industri i media. Dette er en del av gjennomgangen og brudd på menneskerettighetene. Dette er et aktivt forsøk på diskriminering, bevegelsesbegrensning og friheten som enhver person har krav på. Dette igjen for oppførsel av en falsk pandemi, samt for tvangsvaksinering med en farlig vaksine. Medisinsk diktatur?

Nasjonale lovbrudd

Straffeloven kapittel 17

Vår regjering bryter flere lover i “Straffeloven, kapittel 17. Beskyttelse av Norges uavhengighet og andre grunnleggende nasjonale interesser”, ved bevisst å skape en falsk pandemi med dens konsekvenser for mennesker, mental helse, helsevesen, menneskerettigheter og avstå suverenitet til utenlandsk makt som sluttmål. (Landets forræderi).

Vedlagt dokument beviser dette med VEKT og soliditet. Utenlandsk maktorganisasjon som FN-EU-WHO og WEF er tydeligvis noen av drivkreftene bak dette. Dette er vårt innskudd og både regjeringen og FHI, CEPI helhetlig involvert i og beviselig kjent med. Viser til dokumentet. Andre avsnitt som ikke er nevnt, mulige andre brudd på folkeretten, menneskerettigheter registrert ved lesing av et dokument av en politijurist, bør legges til automatisk som anklager.

Nivået av alvor indikerer, etter min mening, og ved å se på dette materialet som meg

mottatt, angi nivået i Nürnberg og høyesterett. Politi og militær oppfordres til å handle umiddelbart sikre bevis og stoppe en påviselig fiendtlig maktutøvelse av folket, så vel som Berge, live! Dette har store implikasjoner for suverenitet og folkehelse og undergangen av landets økonomi,

basert på en bevist falsk pandemi og Lock Down. (Se hoveddokument)

Litt om bevisene:

Bevisene er solide og kommer hovedsakelig fra offisielle kilder som FHI og WHO

som beviser en planlagt falsk pandemi med egne talldata, samt publikasjoner fra seg selv. (Kilder). Konteksten gjør bevisene generelt solide basert på egne kilder og materialer. Samtidig viser dette deres engasjement og helhetsplanlegging blant alle aktørene som er oppført ovenfor.

Kapittel 17 i straffeloven Beskyttelse av Norges uavhengighet og andre grunnleggende nasjonalitetsinteresser.

§111 . Brudd på uavhengighet og fred i Norge.

Fengsel inntil 15 år kan straffes ved bruk av makt, trusler eller andre ulovlige handlinger, noe som utgjør en fare for Norge eller en del av Norge

(a) er innlemmet i en annen stat,

(b) blir underlagt en fremmed stats styre,

(c) eller en stat som Norge er alliert med eller i en kampallianse, påføres krig eller fiendtligheter,

(d) bli påført betydelige begrensninger i deres rett til selvbestemmelse; eller

(e) løsrivelse.

§112 . Alvorlig brudd på uavhengighet og fred i Norge

Alvorlig brudd på uavhengighet og fred i Norge kan straffes med fengsel i opptil 21 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er alvorlig, vil det bli lagt særlig vekt på om

(a) det har hatt spesielt alvorlige konsekvenser for Norge,

(b) det har blitt utført av organisert væpnet aksjon, utnyttelse av frykt for inngrep fra en fremmed stat, eller av trussel om dette,

( gjerningsmannen er medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett, eller tilhører landets høyeste sivile eller militære ledelse,

d) handlingen har ført til tap eller fare og tap av liv.

Det er nevnt lagt til i anmeldelsen.

Merk: konsekvenser for mental helse: selvmord skjedde under falsk pandemi og forårsaket låsing.

§113 . Brudd på den norske grunnloven.

Enhver som ved bruk av makt, trusler eller på annen ulovlig måte setter Norges grunnlov i fare, endres, straffes med fengsel i opptil 15 år.

§114 . Alvorlig brudd på den norske grunnloven

Alvorlig brudd på norsk grunnlov kan straffes med fengsel i inntil 21 år. Ved avgjørelsen om overtredelsen er alvorlig, vil det bli lagt særlig vekt på forhold som er oppført i artikkel 112 (a) – (d) . Til slutt, på grunn av en bevist falsk pandemi, som fører til og har ført til selvmord, medisinske dødsfall på grunn av Astra Zenika-vaksinen (blodpropp). Viser til nyere medier

Avsnitt. Hevdet at følgende avsnitt var brutt. Alt det ovennevnte i dokumentgjennomgang, enkeltpersoner og organisasjoner, samt ledelsen av organisasjonen, rapporteres til underordnet lovavsnitt:

Sitatloven.

Forsettlig drap etter straffeloven § 233 annet ledd har en fengselsperiode på 21 år.

Slutten av kommentaren:

Da jeg mottok dette dokumentet, og nå med en mye mer seriøs oppdatering, har jeg ikke annet valg enn å gi det videre og gjennomgå det. Min motivasjon for rapportering er å redde liv og helse til de som er mest berørt av denne historien. (Barn) Også som et resultat av at noen er redde, eller redde for å bli ydmyket.

Jeg antar ikke at gjennomgangen vil bli sendt inn av andre. Derfor føler jeg meg tvunget til å gå til dette trinnet, til tross for en enorm personlig risiko, ettersom det er meg og andres plikt å redde liv. Derav den innsendte gjennomgangen. Oppmuntring til alle i Norge. Vennligst gi uavhengig politietterforskning basert på bevisene i det sendte dokumentet. Nå står dette og faller på hver av dere, som tør å også stå foran ta ansvar og sende inn anmeldelsen selv. Dette gjelder spesielt for dere tjenestemenn. Tenk deg nøye om hvem du virkelig tjener, nemlig folket! Og hvilke konsekvenser vil det få for de nærmeste og kjære! Snu deg i tide!

Endelig. “Ta vare på flokken din”

Vennlig hilsen,

Kenneth Otterlei

6260 Stette Skodje.

*** Slutt på norsk rapport

En alvorlig tiltale!

Det andre dokumentet som ble lagt til,

COVID19 EN PLANLAGT PANDEMI OG EN FORBRYTELSE MOT MENNESKEN,

kan lastes ned her
(Når du klikker på lenken, vent 5 sek., trykk på den nederste knappen “GET LINK”. Deretter vises et nytt vindu, lukk det umiddelbart. I det gamle vinduet bytter du direkte til filen)

Det er en 53-siders forskningsrapport med opprinnelse i Norge.

Vennligst besøk den nederlandske kilden: CommonSenseTV

Tagger: ForbrytelseSøksmålNyheter

DU VIL KANSKJE OGSÅ LIKE…

Legg igjen en kommentar