OG SAUENE FORTSETTER Å BREKE..BÆÆÆ ERE TOTALT SPERRE I HUET PÅ DØM? 22.04 2021

RED:

Ser ut som der blir en segregering i samfunnet en gang i sommer da det er på trappene å rulle ut koronapass. Hva med de som ikke kan ta vaksine eller de som ikke har fått vaksine? Skal de utestenges fra tilbud i samfunnet? Kanskje man skulle ha en “koronakule” sydd på jakken eller skjorte ved venstre bryst for å vise at her er det en som ikke er vaksinert eller hatt korona?https://www.helsedirektoratet.no/…/Oppdrag%20405B%20…

v4-29.07.2015
Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge
Helsedirektoratet
Avdeling prosjekt og tjenestedesign
Arve Paulsen
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
HDIR Innland 41460314
OPPDRAG 405 B – FORSERT FREMDRIFT FOR KORONASERTIFIKAT – SVAR TIL HOD
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse
presenterer her et omforent svar på oppdrag 405 B.
FHI og NHN har stått for brorparten av analysearbeidet og vurderingene. Det er lagt opp til en
svært ambisiøs, men samtidig forsvarlig, forsering av arbeidet med koronasertifikat. Det må
likevel tas forbehold om uforutsette hendelser og øvrig risiko som kan utfordre
fremdriftsplanen.
SAMMENDRAG
Oppdraget beskriver en forsert gjennomføring av tidligere plan, samt at det legges opp til
trinnvise leveranser. Det innebærer at den første versjonen som skal lanseres til publikum, vil
ha noe mindre funksjonalitet og ikke ha støtte for alle krav som ble stilt til løsningen i tidligere
oppdrag (eksempelvis oppfyllelse av EU guidelines).

 1. mai 2021: Første versjon av Koronasertifikat basert på eksisterende dataflyt og grensesnitt
  – visning i en løsning
 2. mai 2021: Verifiserbar versjon av koronasertifikatet (dvs. inneholde e-signatur og QR-kode)
 3. juni 2021: Støtte for informasjon om immunitet. Utskriftsbart og digitalt fremvisbart
  sertifikat for tidligere positiv test
 4. juni 2021: Første versjon av koronasertifikat i tråd med alle EU krav i Digital green pass
  Det er i arbeidet også sett hen til oppdrag 422 hvor flere tilknyttede problemstillinger blir
  berørt.
  HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
  Krisestab HOD
  Postboks 8011 Dep
  0030 OSLO
  Deres ref.:
  Vår ref.: 21/10376-2
  Saksbehandler: Arve Paulsen
  Dato: 30.03.2021
 • 2 –
  OPPDRAGSTEKST
  Tilleggsoppdrag 405b : Vurdering av forsert fremdrift for oppdrag 405 – koronasertifikat
  (digitalt grønt sertifikat)
  Helse- og omsorgsdepartementet viser til dialog om oppdrag 405 og foreslått fremdriftsplan
  hvor første versjon – som inneholder informasjon om vaksinasjon, resultat av test/prøvesvar og
  gjennomgått sykdom (friskmelding), samt digital verifisering bevis på test (inklusiv teknisk
  sikkerhetsinfrastruktur for å verifisere sertifikatene innen og på tvers av landegrensene) – skulle
  være klar 1. juli.
  Gitt pågående vurdering av vaksinestrategi og muligheter for gradvis gjenåpning av samfunnet
  ber Helse- og omsorgsdepartementet om en vurdering av hvordan en forsert fremdrift kan
  gjennomføres, i form av trinnvise leveranser, som bidrar underveis i gjenåpningen.
  Vi ber også om en beskrivelse av hva som eventuelt må nedprioriteres for en forsert
  gjennomføring.
  Helsedirektoratet må sørge for at vurderingene er basert på underlag fra Folkehelseinstituttet,
  Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF.
  Resten av føringene gitt i oppdrag 405 gjelder fortsatt.
  Frist å levere vurdering: Tirsdag 30. mars.
  GJELDENDE PLAN FOR REALISERING AV KORONASERTIFIKAT
  FHI, NHN, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet har i oppdragene 305 og 355 gitt
  innspill til realisering av vaksinepass (koronasertifikat).
  I styringsmøte for koronavaksinasjonsprogrammet 11. februar ble det presentert en tidsplan
  med spesielt to tidfestede leveranser:
 1. juni 2021: Nedlastbart testbevis med digital signatur.
 2. juli 2021: «Helsepass v1» (test + vaksine) som skal være digitalt framvisbart, mobiltilpasset
  og ha en digital verifikasjon.
  Helse- og omsorgsdepartementet har samtidig pekt på behovet for å kunne dokumentere
  gjennomgått sykdom, samt kontraindikasjon på vaksinasjon. FHI, NHN, Direktoratet for e-helse
  og Helsedirektoratet har merket seg dette ønsket, og tatt det med i det videre arbeidet, dog
  uten å kunne love denne funksjonaliteten levert 1. juli.
  INNLEDNING
  Oppdrag 405b ses i sammenheng med oppdrag 422 og særlig deloppdrag 2, som har frist 20.
  april. Det vises for øvrig til oppdrag 305 og 355 og vurderingene som ble gjort der, når det
  gjelder implikasjoner av å innføre et vaksinebevis / koronasertifikat. FHI står fast ved at en
  forsert innføring av koronasertifikat må ses opp mot gevinster og lettelser et slikt pass kan gi.
  En slik nødvendig vurdering av gevinster / lettelser ved innføring av koronasertifikat ligger
  utenfor rammene til denne besvarelsen.
 • 3 –
  OPPDRAGSFORSTÅELSE
  I hasteoppdrag 405b bes det om at leveransene beskrevet i 405, blir forsert, og at det legges
  frem en plan for stegvis lansering av et bevis. Til dette ønsker vi å knytte noen innledende
  kommentarer.
  Forsert gjennomføring og trinnvise leveranser
  Oppdraget beskriver en forsert gjennomføring av tidligere plan, samt at det legges opp til
  trinnvise leveranser. Det innebærer at den første versjonen som skal lanseres til publikum vil ha
  noe mindre funksjonalitet, og ikke ha støtte for alle krav som ble stilt til løsningen i tidligere
  oppdrag (eksempelvis oppfyllelse av EU guidelines).
  Leveransene må legges opp på en slik måte at bruken av løsningen ikke blir vesentlig forskjellig
  fra dagens løsning og dermed eksisterende hjemmelsgrunnlag. Dersom det blir vesentlige avvik,
  må hjemmelsgrunnlaget endres. Arbeidet med en slik juridisk avklaring er påbegynt og første
  utkast vil være klart medio april for påfølgende avklaring med bl. a. Datatilsynet.
  Det er viktig å presisere at revidert tidsplan er en best-case tidslinje. Den inneholder ikke rom
  for feil eller forsinkelser. Det er vanlig at prosjekter som krever endringer i flere systemer og
  virksomheter vil oppleve visse forsinkelser.
  Avhengigheter mot systemer og pågående prosjekter – prioritering
  SYSVAK er sentralt i utviklingen av Koronasertifikat. Systemet går nå inn i en periode der det
  skal gjøres vesentlige oppgraderinger av infrastrukturen. Gjennomføringen av dette
  moderniseringsprosjektet vil påvirkes negativt av den forserte gjennomføringen det bes om i
  405b.
  Tidsbruk i Norsk Helsenett for aktiviteter knyttet til koronasertifikat gir utsettelser i pågående
  oppdrag som berører samme løsningskomponenter. Dette er allerede informert til berørte
  prosjekter. Spesielt berørt er Helsedataprogrammet, screeningprogram for tarmkreft og innsyn
  i prøvesvar fra spesialisthelsetjenesten (generisk, ikke avgrenset til korona).
  Om leveranser fra FHI og NHN
  Innbygger skal kunne hente sitt Koronasertifikat på Helsenorge.no. FHI er tjeneste-eier for de
  berørte tjenestene på Helsenorge-plattformen. Disse tjenestene utvikles i et samarbeid mellom
  FHI og NHN. Overordnet og generelt kan man si at NHN har ansvar for å vise data på
  Helsenorge.no som tilgjengeliggjøres via grensesnitt fra FHI. Det er derfor ikke hensiktsmessig i
  denne overordnede beskrivelsen å skille på NHN- og FHI-leveranser selv om dette vil bli gjort i
  detaljerte oppfølgingsplaner.
  Kvalitet på løsningen
  Vi har forståelse for ønske om en forsert realisering av løsning for Koronasertifikat, og ønsker å
  bidra til å tilgjengeliggjøre deler av løsningen til innbygger så raskt som mulig, men har behov
  for å presisere viktigheten av å levere kvalitet i alle delleveranser og vil forsikre at dette
  arbeidet vil bli tatt alvorlig og vil bli gjort grundig.
  Denne forserte planen inneholder ikke planlagte forenklinger på bekostning av personvern,
  informasjonssikkerhet og inneholder leveranser knyttet risiko- og sårbarhetsarbeid, selv om
  disse ikke er eksplisitt beskrevet.
 • 4 –
  LEVERANSER TIL INNBYGGER
  Ved hjelp av en smidig tilnærming til utvikling av løsninger på Helsenorge.no leverer Norsk
  Helsenett ny funksjonalitet til innbygger tilnærmet hver 3. uke. Ny funksjonalitet levert på
  Helsenorge vil også inneholde leveranser fra FHI. Basert på planlagte datoer for våren 2021
  foreslår vi denne stegvise tilnærmingen til Koronasertifikat.
  LEVERANSE 4.MAI 2021
  Første versjon av Koronasertifikat basert på eksisterende dataflyt og grensesnitt.
  Visning av siste prøvesvar og koronavaksine basert på de data som er tilgjengelige i en felles
  visning, med:
  • Utskriftsbart og digitalt fremvisbart testresultat
  • Utskriftsbar og digitalt fremvisbart vaksinering
  • Nedlastbart pdf-bevis som er digitalt signert. (QR-kode bør ikke forventes før 12. mai)
  • Felles inngang til koronasertifikat (test/vaksine) på Helsenorge.no
  Denne løsningen vil basere seg på de data som er tilgjengelige. Det vil ikke være fullverdig i
  forhold til EUs krav til interoperabilitet. Selv ikke på de deler som settes i produksjon (test og
  vaksine).
  Ytterligere avklaringer er nødvendige for «felles visning», da EU-løsningen spesifiserer tre
  forskjellige typer sertifikat.
  “In order to facilitate “safe and free movement” within the bloc, the Digital Green Certificate
  will actually comprise three different certificates:
   Vaccination certificates, which state which brand of the vaccine used, data and place of
  inoculation and number of doses administered.
   Negative test certificates (either a NAAT/RT-PCR test or a rapid antigen test). Self-tests will be
  excluded for the time being.
   Medical certificates for people who have recovered from COVID-19 in the last 180 days.”
  Løsningen baseres på gjenbruk av eksisterende infrastruktur. Dagens løsning har ikke tatt høyde
  for det presset som er kommet i forbindelse med pandemien, og det gjøres vurderinger om vi
  må ta i bruk ny infrastruktur for å møte forespørslene rundt koronasertifikat.
  LEVERANSER 12. MAI 2021
  Ny funksjonalitet for Koronasertifikat på Helsenorge.no vil inneholde:
  • Verifiserbar versjon av koronasertifikatet (dvs. inneholde e-signatur og QR-kode)
  • Oppgradert infrastruktur for bedre ytelse på SYSVAK
 • 5 –
  LEVERANSER 1. JUNI 2021
  • Støtte for informasjon om immunitet. Utskriftsbar og digitalt fremvisbart sertifikat for
  tidligere positiv test
  • Tiltak for skalerbarhet i Helsenorge og hos FHI. Løpende leveranser
  • Skalerbarhet på innsyn vaksiner FHI
  • Skalerbarhet for Helsenorge plattform
  Leveranser 4. og 12. mai vil medføre endringer i grensesnittet mot Norsk Helsenett. Det vil bli
  gjort evalueringer av behovet for at nye grensesnittet bør gå mot en ny replika av SYSVAK for å
  forhindre at presset på SYSVAK databasen blir for stort.
  Betraktning vedrørende “immunitet”: Definisjonene for «Medical certificated for people who
  have been recovered from COVID-19 in the last 180 days” må gås gjennom og forankres. Dette
  sertifikatet har blitt kalt immunitetsbevis eller friskmeldingsbevis, men dette er upresist. Basert
  på definisjon vil man kunne jobbe med teknisk implementering, og hvis dette i bunn og grunn
  kun blir en bekreftelse på at man har hatt Covid-19, altså en bekreftelse på at man i løpet av en
  angitt tidsperiode har testet positivt, så vil en implementering kunne gjøres ved hjelp av
  grensesnitt i 1. juni-leveransen.
  Det må også gjøres en vurdering av hvordan vi skal kunne møte kravet til EU, om immunitet
  basert på andre tester enn de som gjøres i dag.
  LEVERANSER 22. JUNI 2021
  Første versjon av koronasertifikat i tråd med alle EU krav i Digital green pass
  • Utskriftsbart og digitalt fremvisbart koronasertifikat etter EU krav
  • Utskriftsbart og digitalt fremvisbart testresultat etter EU krav
  • Utskriftsbar og digitalt fremvisbart vaksinering etter EU krav
  • Utskriftsbart og digitalt fremvisbart bevis på gjennomgått COVID-19, etter EU sine krav
  • Sertifikatet inneholder QR kode for verifikasjon basert på EU sine krav
  • Mulig for å laste ned offline versjon på helsenorge.no app
 • 6 –
  IKKE-TIDFESTEDE LEVERANSER
  Det er ikke angitt noen tidsestimat på når tilkobling til EFGS (European Federation Gateway
  Service) kan settes opp. Denne forventes derfor ikke levert i juni, men etter avtale med EU.
  Det er ikke angitt noe tidsestimat for når det kan leveres løsning for innbyggere som ikke kan
  eller ønsker å logge seg på Helsenorge.no. Dette inkluderer innbyggere som ikke har
  personnummer eller d-nummer. Planlegging av forsert leveranse av denne løsningen er ikke
  gjort, men den vil inngå i det totale løsningsomfanget.
  Følgende punkter er uavklart, men for planlegging av forsert levering av koronasertifikat er det
  forutsatt at de løses i løpet av april / mai for påfølgende realisering, test og visning til innbygger
  i etterfølgende lanseringsløp:
   Utvidelser av visning for koronavaksine
  • Produsent, gyldighet, angivelse av vaksinasjonsstatus m.m.
   Utvidelser av visning for testresultat
  • Avklaring av feltet «svartid-parameteren”
  • Angivelse av produsent / leverandør av hurtigtest (rapporteres ikke inn til MSIS / lab i dag)
  Vennlig hilsen
  Helen Brandstorp e.f.
  direktør
  Arve Paulsen
  prosjektleder
  Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:
Guro Thune Thorshaug;Helsedirektoratet, Beredskap @helsedir.no;FOLKEHELSEINSTITUTTET,
Utbrudd @fhi.no;HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, Darlén Gjølstad

Legg igjen en kommentar